دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. جرم انگاری کرونایی، پیگرد قانونی برای سرفه عمدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1399

یحیی صالحی تیلکی؛ سیدمهدی احمدی بالادهی