نقش سازمان‌های مردم نهاد (NGOs)در مدیریت پیشگیری از وقوع جرم (با تاکید بر شهرستان بندر عباس)

نویسنده

درون سازمانی

چکیده

هدف از تحقیق، شناسایی عوامل موثر بر مشارکت سازمان‌های مردم نهاد با پلیس در مدیریت پیشگیری از وقوع جرم صورت گرفته است. پر واضح است نقش پلیس در کشور به عنوان عامل حفاظت از امنیت، پیشگیری از جرم، اعمال قانون و حراست از ارزش‌های حاکم بر جامعه برابر مقررات می باشد و نیز فعالیت های خیلی از سازمان‌های مردم نهاد، پیشگیرانه و در راستای اهداف کلی پلیس و نظام مقدس اسلامی است. بنابراین همکاری و تعامل پلیس با سازمان های مردم نهاد می تواند نقش بسزایی در پیشبرد ماموریت های نیروی انتظامی استان داشته باشد. نمونه آماری 157 نفر از اعضای سازمان‌های مردم نهاد (سمن) های همکاری کننده با پلیس است، که این نمونه آماری با استفاده از جدول محاسباتی مورگان و بصورت طبقه ای از بین سازمان‌های مردم نهاد تعیین گردیده و ابزار جمع آوری اطلاعات نیز پرسشنامه حاوی 45 گویه استفاده است. روش‌ تحقیق پیمایشی از نوع همبستگی است. برای تحلیل داده‌ها از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شده است. یافته ها: نشان می‌دهد هم عوامل درون سازمانی و هم عوامل برون سازمانی بر مشارکت سازمان‌های مردم نهاد با پلیس تاثیر گذار است. در این راستا به ترتیب، متغیرهای اعتماد اجتماعی، کیفیت اقدامات پلیس، مقوله جامعه محوری پلیس، امکانات مدرن پلیس، نوع اطلاعات و آگاهی از سمن ها باعث مشارکت بیشتر سمن ها با پلیس می‌گردد

کلیدواژه‌ها