سیر تحول تاریخی پلیس در ایران

نویسنده

چکیده

پلیس به عنوان نیروی اصلی تأمین کننده نظم و امنیت در همه جوامع مطرح می باشد. این سازمان که امروزه به عنوان مهمترین نهاد انتظامی در همه کشورها تلقی می شود ، در طول ازمنه گذشته و در اشکال و اسامی متعدد و مختلف وظیفه خود را به انجام می رسانده است . بررسی سیر تحول تاریخی این تشکیلات در کشور ایران که دارای تاریخی کهن و متمدن می باشد موضوع این مقاله قرار گرفته است . و آثار وجود سازمانی با وظایف پلیس ، قبل از تشکیل و تاسیس دولت هخامنشیان در ایران دو هزار و پانصد سال پیش مورد توجه قرار گرفته و تقسیم بندی زمانی این تحقیق از این دوران آغاز میگردد. همچنین جستار و کنکاش در تغییرات و تحولات و ساختار پلیس در سه دوره هخامنشیان ، اشکانیان و ساسانیان در یک تقسیم بندی متداول تاریخ ایران ، یعنی ایران قبل از اسلام مورد بررسی قرار گرفته و سپس مطالعه این موضوع در دوران پس از اسلام و دولت هایی که جسته گریخته تازمان ایجاد دولت صفوی و تاسیس یک حکومت فراگیر در ایران قدرت یافته اند مورد توجه قرار گرفته است . این روند تا دوران قاجار و به خصوص اواسط دوران حکومت ناصر الدین شاه به شکل سنتی ادامه داشته تا اینکه در این دوران و با تغییراتی که در سازمان های انتظامی ایجاد می شود، شکل گیری پلیس به صورت نوین و امروزی خود از شروع می شود.بررسی آنچه در دوران قاجار و سپس پهلوی در ساختار و سازمان نیروهای تامین کننده امنیت داخلی کشور به ویژه در یک قرن اخیر ، مورد توجه و مطالعه ویژه این مقاله می باشد .

کلیدواژه‌ها