بررسی نقش عوامل اجتماعی موثر در گرایش افراد به مواد مخدر ( مورد مطالعه شهر بندرعباس)

نویسندگان

چکیده

هدف این پژوهش بررسی نقش عوامل اجتماعی در گرایش افراد به مصرف مواد مخدر بوده است. در این پژوهش با استفاده از نظریه های ساترلند، هیرشی و نظریه یادگیری برای تبیین متغییرها استفاده شده است. این پژوهش به روش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه انجام شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss 15 و با به کارگیری آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفته است.حجم نمونه پژوهش 100 نفر از معتادین کمپ ها بود؛ نتایج به دست آمده نشان داد که بین گرایش به سمت مواد مخدر و سن، محل سکونت، میزان تحصیلات، شغل، درآمد، وضعیت تأهل، خانواده و اطرافیان رابطه معناداری وجود داشته است. جهت این رابطه معکوس و شدت آن ضعیف می باشد.یافته ها حاکی از آن است که با افزایش متغیرهای مستقل مذکور مصرف مواد مخدر کاهش می یابدو با کاهش متغیرهای مستقل تحقیق مصرف مواد مخدر افزایش می یابد.

کلیدواژه‌ها