بررسی علل اجتماعی گرایش به بدحجابی وتاثیر آن بر امنیت اجتماعی بانوان شهرستان بندر عباس

نویسندگان

چکیده

امروزه بدحجابی و جذابیت کاذب آن برای تعدادی از افراد همواره تهدیدی برای سلامت و امنیت جامعه است که در اثر بی توجهی می‌تواند زمینه‌ساز آسیبها و جرایم اجتماعی مختلف دیگری باشدبا توجه به فطری بودن حجاب و توجه جوامع بشری به آن، در طول تاریخ قدرت های استعماری برای رسیدن به مطامع و مقاصد شوم خود با استفاده از ابزارهای مختلف فرهنگی( ماهواره ، اینترنت و . . . ) به ستیز با حجاب برخاسته اند این مقاله به بررسی علل اجتماعی گرایش به پدیده بدحجابی در بین بانوان شهرستان بندر عباس می پردازد. مبانی نظری این پژوهش ملهم از سه نظریه عمده جامعه شناسی کجروی ؛ نظریه آنومی دورکیم ، کنترل اجتماعی هیرشی و همنشینی افتراقی و بر مبنای آن مدل تحقیقی طراحی وهشت فرضیه ارائه گردیده و نوع روش تحقیق غیرآزمایشی ازنوع مستقیم وبصورت پیمایشی با استفاده از ابزار پرسشنامه است . جامعه آماری این تحقیق متشکل از بانوان 18 تا45ساله شهر بندر عباس در سال 1393 می باشد . حجم نمونه جامعه آماری از طریق فرمول کوکران محا سبه و شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای است .سپس برابرحجم نمونه آماری تعداد 274 نفر به صورت تصادفی مورد بررسی قرار گرفته ا ند که پس از استخراج داده ها از طریق نرم افزار spss با استفاده ازآمارهای توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی اسپیرمن،ضریب تعین) مورد تحلیل قرار گرفته است . نتایج تحقیق نشان می دهد که بین عوامل اجتماعی مستقلی مانند همنشینی با دوستان ، ضعف باورهای دینی، سبک زندگی، رسانه ها، مدگرایی و وضعیت آب وهوایی وگرایش به بدحجابی رابطه معناداری وجود دارد. ودر ادامه آن بدحجابی بر امنیت اجتماعی بانوان تاثیر گذار می باشد.

کلیدواژه‌ها