بررسی عوامل اجتماعی موثر در کنترل نزاع و درگیری (مطالعه موردی مردان و زنان60-15 سال شهر بندرعباس)

نویسنده

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی عوامل اجتماعی موثر در کنترل نزاع و درگیری شهر بندرعباس می باشد. روش این پژوهش پیمایشی بوده و ازنوع توصیفی –همبستگی می باشد. جامعه آماری تمامی مردان وزنان سنین 60-15 سال شهربندرعباس می‌باشند که 383 نفر به عنوان نمونه بر اساس فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. همچنین ابزار اندازه گیری این پژوهش، پرسشنامه بوده است. تجزیه وتحلیل داده ها با نرم افزار spssنشان داد که متغیر تعهد اجتماعی دارای رابطه معنادار با گرایش به نزاع درگیری می باشد ولی بین متغیرهای کنش متقابل اجتماعی ،اعتماد اجتماعی به عنوان عوامل پیشگیری اجتماعی ومتغیر سن با گرایش به نزاع ودرگیری رابطه معناداری یافت نشد همچنین بین دو گروه زنان و مردان در رابطه با متغیر گرایش به نزاع ( به عنوان متغیر وابسته تفاوت معنی داری مشاهده نشد به عبارت دیگر جنسیت تاثیر معناداری بر این متغیر ها نداشته است(05/0> sig) اما میانگین مردان نسبت به زنان بیشتر می باشد.

کلیدواژه‌ها