بررسی رابطه اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی پلیس و احساس امنیت در شهرستان قشم

نویسندگان

چکیده

هدف پژوهش بررسی رابطه اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی پلیس و احساس امنیت در شهرستان قشم می باشد؛ پس از بررسی پیشینه تحقیق و نظریه‌های مرتبط متغیرهای مستقل و متغیر وابسته مدل نظری مناسب انتخاب گردید. روش پژوهش حاضر به صورت پیمایش از نوع همبستگی است که از نظر معیار کاربرد یک بررسی کاربردی می‌باشد. که با استفاده از ابزار پرسشنامه( محقق ساخته) به انجام رسیده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه شهروندان بالای 18 سال ساکن در شهرستان قشم ، تعداد نمونه‌ بر اساس فرمول اندازه‌گیری کوکران به حجم 210 نفر تعیین، و از روش نمونه گیری تصادفی نمونه‌ها انتخاب شده، و براساس آن اطلاعات جمع‌آوری گردیده شد. و پس از استخراج و پردازش داده‌های جمع‌آوری شده و تهیه شاخص‌های آماری متغیرهای مستقل و وابسته، برای تجزیه وتحلیل یافته‌ها مورد نظر از آزمون‌های؛ T با دو نمونه مستقل، فریدمن، ‌ضریب هبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شده است.یافته های آماری نشان می‌دهد؛ با توجه به مقادیر به دست آمده حاکی از آن است که هرچه شاخص‌های «امنیت اخلاقی، امنیت جانی، امنیت تفرجگاه ها، برخورد با معتادان، امنیت حریم خصوصی» در جامعه بهبود پیدا کند، احساس امنیت شهروندان قشم نیز افزایش پیدا می‌کند.همچنین متغیر مستقل «امنیت تفرجگاه ها» بر متغیر احساس امنیت شهروندان قشم موثر است. در نتیجه استمرار طرح می تواند موجبات افزایش امنیت عمومی را در جامعه فراهم بنماید، بنا براین پیشنهاد می گردد طرح ارتقای امنیت اجتماعی با هدف کنترل و پیشگیری از بروز ناهنجاریها و از سوی دیگر تامین امنیت و ارتقای میزان احساس امنیت اجتماعی شهروندان توسط متولیان ا مر به طور منظم به مورد اجرا در آید.

کلیدواژه‌ها