بررسی عوامل موثر بر گرایش شهروندان شهرستان قشم به قاچاق کالا

نویسندگان

چکیده

پدیده قاچاق از این جهت مد نظر است که امروزه هر مشکل و آشفتگی که در کشور به آن انگشت می گذاریم به این موضوع منتهی می شود و آنچنان آثارش پیچیده و زیانبار است که اکثر برنامه ریزی های اقتصادی را با شکست روبرو می کند پدیده قاچاق کالا در کشور ما ، علاوه بر آثار سوء اقتصادی به عنوان یک چالش ،اجتماعی وامنیتی حائز اهمیت است .مقاله حاضر برگرفته از پژوهشی پیرامون بررسی عوامل موثربر گرایش به پدیده قاچاق کالا می باشد. که در این راستا پرسشنامه ای محقق ساخته با طیف پنج گزینه ای لیکرت که از روایی و پایایی نسبتا خوبی برخوردار بود تهیه و پژوهش حاضر از نوع پیمایشی و از روش نمونه گیری خوشه ای و از تکنیک پرسشنامه برای گردآوری داده ها در جامعه آماری 61400 نفری و با حجم نمونه 381 نفر در بین شهروندان 18-64 ساله شهرستان قشم استفاده شده است.وفرضیه ها با آزمون خی دو و ضریب همبستگی اسپیرمن مورد آزمون قرار گرفته که نتایج آزمون مبین رابطه معنادار بین برخور انتظامی، کارکرد آموزشی رسانه ها،وضعیت جغرافیایی، وضعیت درآمدی، منطقه آزادتجاری ونقش خانواده بعنوان متغیر مستقل فرضیه وگرایش به قاچاق کالا بعنوان متغیر وابسته فرضیه های تحقیق می باشد

کلیدواژه‌ها