بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر بهبود عملکرد سازمانی کارکنان فرماندهی انتظامی استان هرمزگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول و کارشناس ارشد مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی و مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی

2 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

با توجه به مطالعه و بررسی نظرات مختلف دانشمندان علم سازمان و مدیریت، عوامل مختلفی بر روی رفتار کارکنان و بهره‌وری آنان موثر است که یکی از این عوامل را می توان ساختارهای سازمانی دانست. ساختاری را که مدیریت برای سازمان برمی گزیند، معرف نوع سازمان و خصوصیت آن می باشد. انتخاب این ساختار به طور مستقیم با اندازه سازمان و تعداد کار کنان مرتبط می باشد و بر بهره وری آنان تاثیر می‌گذارد و این ساختار باید متناسب با موقعیت سازمان مربوطه نیز باشد. هدف از این مطالعه تاثیر ساختار سازمانی بر بهبود عملکرد سازمانی کارکنان است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پژوهش توصیفی، همبستگی محسوب می‌گردد. به منظور گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه استاندارد ساختار سازمانی رابینز(1996) و پرسشنامه استاندارد عملکرد سازمانی پاترسون استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه کارکنان ستاد فرماندهی انتظامی استان هرمزگان بوده که نمونه آماری براساس فرمول کوکران؛ 194 نفر می­باشد. به منظور تحلیل استنباطی داده‌های حاصله از ابزارهای اندازه‌گیری از ضریب همبستگی اسپیرمن، ضریب رگرسیون و آنالیزواریانس وآزمون فریدمن استفاده شده است. نتایج آزمون نشان می‌دهد که ساختار سازمانی و مولفه‌های آن اثرگذاری معناداری بر عملکرد سازمانی دارد. همچنین براساس آزمون فریدمن، رسمیت باضریب 28/2دراولویت اول قراردارد، در نتیجه بیش‌ترین رابطه را با عملکرد سازمانی دارد و در ادامه تمرکز با ضریب 16/2در اولویت دوم و پیچیدگی با ضریب 69/1 در رتبه سوم و پایانی قرار دارد، درنتیجه کم‌ترین رابطه را با عملکرد سازمانی کارکنان دارد.

کلیدواژه‌ها