تحلیل نقش مهارت های ارتباطی بر سبک رهبری در فرماندهی انتظامی استان هرمزگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول و کارشناس ارشد مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی و مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی

2 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

چکیده

هدف از این مطالعه تحلیل نقش مهارت های ارتباطی بر سبک رهبری است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پژوهش توصیفی، همبستگی محسوب می‌گردد. به منظور گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه استاندارد مهارت های ارتباطی بارتون (1990) و پرسشنامه استاندارد سبک رهبری باردنز و متزکاس (1969) استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه کارکنان ستاد فرماندهی انتظامی استان هرمزگان بوده که نمونه آماری براساس فرمول کوکران؛ 196 نفر می­باشد. به منظور تحلیل استنباطی داده‌های حاصله از ابزارهای اندازه‌گیری از نرم افزارSPSS و ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون و آزمون فریدمن استفاده شده است. نتایج آزمون نشان می‌دهد که مهارت‌های ارتباطی و مولفه‌های ارتباطی بر سبک رهبری اثر معناداری وجود دارد. همچنین براساس آزمون فریدمن، بازخورد باضریب 15/2در اولویت اول قراردارد در نتیجه بیش‌ترین اثر را بر سبک رهبری دارد و در ادامه شنودی باضریب 93/1 دراولویت دوم و کلامی با ضریب 92/1 در رتبه سوم و پایانی قرار دارد در نتیجه کم‌ترین اثر را بر سبک رهبری دارد.

کلیدواژه‌ها