بررسی علل و عوامل مؤثر بر جرم ضرب ‌وشتم عمدی در استان هرمزگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری دانشگاه علوم انتظامی

2 کارشناس ارشد فقه و حقوق

چکیده

بی‌شک آمار و اطلاعات جنایی مهم‌ترین بحث در برنامه‌ریزی و پیشگیری است تا به‌وسیله آن اطلاعات لازم را برای تنظیم برنامه و سیاست‌گذاری درزمینه پیشگیری از جرم در اختیار تصمیم گیران سیاست جنایی قرار دهد. در این نوشتار که با عنوان «بررسی عوامل مؤثر بر جرم ضرب‌وشتم عمدی در استان هرمزگان» طرح گردیده است محقق با توزیع پرسش‌نامه در بین فرماندهان و مدیران و افسران شاغل در فرماندهی انتظامی و قضات دادگاه کیفری و اعضاء شورای تأمین استان هرمزگان گامی در راستای دستیابی به عوامل مؤثر بر جرم ضرب‌وجرح عمدی در استان هرمزگان بردارد. روش پژوهش حاضر از نوع پیمایشی بوده و جامعه آماری آن را 250 نفر از  فرماندهان انتظامی و قضات دادگاه کیفری و اعضاء شورای تأمین استان هرمزگان تشکیل می‌دهد که  با استفاده از جدول کوکران تعداد 110 نفر به‌عنوان نمونه تحقیق در نظر گرفته شده است، همچنین ابزار اندازه‌گیری این پژوهش پرسشنامه بوده است. نتایج تحقیق می‌دهد که : متغیر عوامل اجتماعی با میانگین 26/4 ، متغیر عوامل فرهنگی با میانگین 78/3، متغیر عوامل اقتصادی با میانگین 68/3 و متغیر عوامل سیاسی با میانگین 24/3  در سطح 5 درصد بر جرم و جنایت تأثیر معنادار دارند و مثبت بودن این ضریب در واقع نشان‌دهنده این است که با افزایش این عوامل، میزان جرم و جنایت نیز افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها