مولفه های غیر نظامی موثر بر امنیت مرزها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

کارشناس ارشد

چکیده

امروزه امنیت مهمترین رکن توسعه در هر جامعه می باشد. مناطق مرزی به دلیل موقعیت ژئواستراتژیک خاص و توسعه کمتر به دلیل دوری از مرکز، امنیت کمتر و زمینه بروز ناامنی بیشتر دارند. در صده بیستم امنیت مرزها به دلایل شرایط ویژه ناشی از جنگ ها و همچنین رقابت دو بلوک شرق و غرب بیشتر معطوف به بعد نظامی بود. اما بعد از جنگ سرد این شرایط تغییر نمود هدف پژوهش بررسی عوامل غیر نظامی موثر بر امنیت مرزها بود. این تحقیق به صورت کتابخانه ای و تحلیلی صورت گرفت. نتایج نشان داد امروزه امنیت مرز ها بیشتر معطوف به ابعاد توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین نوع رابطه و تعامل بین کشور ها و ثبات سیساسی و اقتصدی و... آنان می باشد. لذا بهبود وضع اقتثادی مناطق مرزی از طریق بازارچه های مرزی و توسعه مبادلات مرزی بین کشور ها می تواند تاثیر مهمی بر ارتقای امنیت مرز ها داشته باشد.

کلیدواژه‌ها