بررسی اثرات زمانی شبکه های اجتماعی و کسب و کار در عملکرد بین المللی شرکت های کوچک و متوسط(مورد مطالعه: شرکت‌های حمل‌ونقل بین المللی استان هرمزگان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران،

2 نویسنده مسئول وکارشناس ارشد مدیریت بازرگانی،دانشگاه پیام نور کیش

3 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی،دانشکده اقتصاد و مدیریت،دانشگاه ارومیه

4 استادیار و عضو هیئت علمی گروه مدیریت،اقتصاد و حسابداری،دانشگاه پیام نور،تهران

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی اثرات زمانی شبکه های اجتماعی و کسب و کار در عملکرد بین المللی شرکتهای کوچک و متوسط (مورد مطالعه: شرکت‌های حمل‌ونقل بین المللی استان هرمزگان) است. روش تحقیق پژوهش حاضر از نوع هدف، کاربردی، و از نظر ماهیت، توصیفی-پیمایشی است که با ابزار پرسشنامه استاندارد جهت جمع آوری اطلاعات استفاده گردید.  جامعه آماری این پژوهش، کلیه کارکنان شرکت‌هی حمل و نقل بین المللی استان هرمزگان است که تعداد 440نفر را تشکیل می‌دهند. نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران تعداد 205نفر به دست آمد و شیوه نمونه گیری نیز به صورت در دسترس است. یافته‌ها نشان داد که: شبکه های اجتماعی بر قابلیت های بازاریابی بین المللی در شرکت‌های کوچک و متوسط در 3سال گذشته تأثیر معنادار دارد.شبکه های اجتماعی بر عملکرد بین المللی در شرکت‌های کوچک و متوسط در 3سال گذشته تأثیر معنادار دارد.شبکه های کسب و کار بر توانایی های بازاریابی بین المللی در شرکت‌های کوچک و متوسط در 3سال گذشته تأثیر معنادار دارد.شبکه های کسب و کار بر عملکرد بین المللی در شرکت‌های کوچک و متوسط در 3سال گذشته تاثیر معنادار دارد.قابلیت‌های بازاریابی شرکت‌های بر عملکرد بین المللی در شرکت‌های کوچک و متوسط در 3سال گذشته تأثیر معنادار دارد.شبکه‌های اجتماعی بر  عملکرد بین المللی با نقش میانجی قابلیت‌های بازاریابی در شرکت‌های کوچک و متوسط در 3سال گذشته، تاثیر معناداری دارد.شبکه‌های کسب و کار بر  عملکرد بین المللی با نقش میانجی قابلیت‌های بازاریابی در شرکت‌های کوچک و متوسط در 3سال گذشته، تاثیر معناداری داردشبکه‌های اجتماعی بر  عملکرد بین المللی با نقش تعدیلگر تجربه بین المللی در شرکت‌های کوچک و متوسط در 3سال گذشته، تاثیر معناداری دارد.شبکه‌های کسب و کار بر  عملکرد بین المللی با نقش تعدیلگر تجربه بین المللی در شرکت‌های کوچک و متوسط در 3سال گذشته، تاثیر معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها