بررسی رابطه حمایت سازمانی ادراک شده با عدالت سازمانی در ستاد فرماندهی انتظامی استان هرمزگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

نویسنده مسئول و دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی و مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی

چکیده

هدف از این مطالعه تبیین رابطه حمایت سازمانی ادراک شده با عدالت سازمانی است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پژوهش توصیفی، همبستگی محسوب می‌گردد. به منظور گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه استاندارد حمایت سازمانی ادراک شده آیزنبرگر و همکاران (1986)و پرسشنامه استاندارد عدالت سازمانی نیهوف و مورمن (1993) استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه کارکنان ستاد فرماندهی انتظامی استان هرمزگان بوده که نمونه آماری براساس فرمول کوکران؛ 194 نفر می­باشد. به منظور تحلیل استنباطی داده‌های حاصله از ابزارهای اندازه‌گیری از نرم افزار spssو ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون و آزمون فریدمن استفاده شده است. نتایج آزمون نشان می دهد که بین حمایت سازمانی ادراک شده رابطه معناداری با عدالت سازمانی و مولفه‌های آن(عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و عدالت مراوده ای) دارد. همچنین براساس آزمون فریدمن، عدالت توزیعی باضریب 1.54در اولویت اول قراردارد، در نتیجه بیش‌ترین رابطه را با حمایت سازمانی ادراک شده دارد و عدالت رویه ای با ضریب 1.46در رتبه سوم و پایانی قرار دارد در نتیجه کم‌ترین رابطه را با حمایت سازمانی ادراک شده در ناجا دارد.

کلیدواژه‌ها