تحلیل و بررسی مواد 3 و6 قانون بکارگیری سلاح و ابهامات ناشی از آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول وکارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران و مدرس دانشگاه

2 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران و مدرس دانشگاه

چکیده

قانون بکارگیری سلاح مصوب 1373 ، از جمله قوانین خاص کشور است که در آن به احصای شرایط و نحوه بکارگیری سلاح، توسط نیروهای مسلح پرداخته شده است. اما این قانون بر اسـاس شـرایط و منـاطق جغرافیـایی، تنوع ماموریـت ها و وظـایف تخصصی نیروهای مسلح بخصوص پلیس تدوین نشده و این امر ضمن وجود برخی نقیصه ها به خصوص در مواد 3و 6 این قانون، مشکلاتی را پدید آورده و از دیر باز، مورد نقد و بررسی حقوقدانان و به ویژه قضات واقع شده که در آرا و قرار های مصدور از دادسرا ها و دادگاه های عمومی و نظامی در بسیاری موارد، شاهد اختلاف نظر در تفسیر قانون علیه ماموران تیرانداز، به ویژه کارکنان ناجا، به دلیل گوناگونی و وفور ماموریت های آنان می­باشیم. بنابراین، نگاشته کنونی، ابتدا کاستی ها و معایب اساسی این قانون را برشمرده و سپس در حیطه بحث، پیشنهاد های مقتضی را ارائه نموده است.

کلیدواژه‌ها