بررسی رابطه ی کیفیت زندگی معتادان با بازگشت به چرخه جرم از سال 99-94 (شهرستان بندرعباس)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 - نویسنده مسئول و کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی و مدرس دانشگاه پیام نور

2 کارشناس ارشد فقه و حقوق و مدرس دانشگاه

3 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و مدرس دانشگاه

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، رابطه ی کیفیت زندگی معتادان با  بازگشت به چرخه جرم  از سال 99-93درشهرستان بندرعباس بوده ودر صدد پاسخگوبودن به  این سوال که کفیت زندگی افرد معتاد چه تاثیری در بازگشت به چرخه جرم  دارد و روش های نوین وتاثیرگذار در زمینه کاهش اثر کیفیت زندگی بر بازگشت به چرخه جرم  هستیم. با بهره گیری از تئوری های جامعه شناسی و  روانشناسی مانند نظریه یادگیری، نظریه فرصت های نابرابر ، نظریه کنترل اجتماعی، نظریه اوقات فراغت، نظریه انحرافات مرتون  ، نظریه ناکامی منزلتی، رویکردهای کیفیت زندگی ، نظریه کالمن،رویکرد مطلوبیت گرایی، رویکرد توسعه انسانی  و ... به تحلیل یافته های پژوهشی پرداخته ایم.  از روش نمونه گیری تصادفی نمونه­ها انتخاب شده، و تکنیک جمع آوری داده ها بصورت تکمیل پرسشنامه ، مشاهده و مصاحبه حضوری انجام شده است. در نتایج حاصله ضریب همبستگی بین روابط اجتماعی و بازگشت به چرخه جرم ضریب 0.400با سطح معناداری 0.001که می توان گفت روابط اجتماعی افراد معتاد و بازگشت به چرخه جرم %99ارتباط دارد و همچنین سلامت جسمانی  و بازگشت به چرخه جرم ضریب 0.380با سطح معناداری 0.002که سلامت جسمانی و بازگشت به چرخه جرم %98رابطه وجود دارد. بنابر نتایج حاصله سلامت روانی و بازگشت به چرخه جرم ضریب همبستگی 0.444با سطح معناداری 0.000است که سلامت روانی %100با بازگشت به چرخه جرم رابطه وجود دارد نتایج حاصله بیانگر این مطلب نیز می باشد که سلامت محیطی  و بازگشت به چرخه جرم ضریب 0.340با سطح معناداری 0.033است که می توان با پیشگیری و راه حل های جدید از بازگشت به چرخه جرم جلوگیری کرد.

کلیدواژه‌ها