نقش نیروی انتظامی در ایجاد نظم عمومی در جامعه برای تحقق حقوق شهروندی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

نویسنده مسئول و کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

چکیده

مسئله تأمین نظم وامنیت عمومی مقوله ای است که در سطح ملی وفراملی به آن توجه شده است.یکی از ارزش ها وشاخص های جامعه مطلوب وجود امنیت واحساس وجود آن درجامعه است. چراکه پیشرفت واعتلای هرجامعه درگرو فعالیت وخلاقیت شهروندانی است به دور از هرگونه تعدی دیگران باشند.بنابراین امنیت از حیات وفعالیت انسان جدا نبوده وحق داشتن امنیت از جمله حقوق حتمی هرفرد دراجتماع است که این امر خود یکی از بارزترین مولفه های حقوق شهروندی تلقی می شود. با این همه حقوق شهروندی یکی از موضوعات مهم و بحث برانگیز در عرصه های سیاسی و اجتماعی است. به این دلیل که امروزه و در عصر جهانی شدن، مقوله حقوق شهروندان و نحوه برخورد دولت ها و نظام-های سیاسی با شهروندان از درجه اهمیت بالایی برخوردار است. در این میان عناصر دولت از جمله نیروی انتظامی که نقش مهمی در ایجاد نظم و امنیت و همچنین ایجاد سازوکاری برای تحقق حقوق شهروندی بر عهده دارند، بسیار مورد توجه هستند. نیروی انتظامی در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز دارای جایگاه مهم و اثرگذاری در عرصه حقوق شهروندی است. به همین دلیل، بررسی بایدها و نبایدهای رفتار نیروی انتظامی که دو وجه رفتار ایجابی و سلبی نیروی انتظامی در جهت حفظ و ارتقای حقوق شهروندی را در بر می گیرد، حائز اهمیت است. پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این سؤال است که رفتار وعملکرد اساسی نیروی انتظامی در قبال موضوع حقوق شهروندی شامل چه مواردی است؟ یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که در وجه ایجابی، تلاش برای آموزش آحاد نیروی انتظامی جهت برخورد صحیح و سازنده با شهروندان، برقراری روابط اجتماعی گسترده با اقشار مختلف اجتماعی، تشویق مردم به رفتار قانونمند و همچنین آموزش قوانین و مقررات شهروندی مورد توجه است. در بعد سلبی نیز، ممانعت از ایجاد و برقراری تبعیض، جلوگیری از ایجاد نارسایی های امنیتی به عنوان شاکله جامعه، دفاع از حقوق آسیب دیدگان اجتماعی و نفی روابط شهروندی نابرابر از جمله مواردی است که می تواند جایگاه نیروی انتظامی را در حفظ و تحقق حقوق شهروندی بهبود ببخشد .

کلیدواژه‌ها