دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 34، تابستان 1399، صفحه 1-90 
1. جرم انگاری کرونایی، پیگرد قانونی برای سرفه عمدی

صفحه 1-16

یحیی صالحی تیلکی؛ سیدمهدی احمدی بالادهی


3. بررسی نظم و امنیت در رعایت حقوق شهروندی شهرستان بندرعباس

صفحه 24-41

محمداسماعیل مشایخ؛ علی پورکریمی؛ محمدعلی شعبان