درباره نشریه


نشریه دانش انتظامی هرمزگان با صاحب امتیازی فرماندهی انتطامی هرمزگان و مدیریت مسئول سرتیپ دوم عزیز الله ملکی و سردبیری دکتر عبدالنعیم شهریاری منتشر می‌گردد. مدیر اجرایی این فصلنامه سرهنگ دوم سید مهدی احمدی بالادهی می‌باشد .

 

گستره فصلنامه شامل موضوعات مربوط به علوم انتظامی، و حوزه مطالعات ویژه توسعه متوازن، نظم و امنیت منتشر می گردد.

 

هدف از انتشار فصلنامه،کمک به سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در حوزه توسعه و نظم و امنیت کمک به ارتقاء دانش علمی دست‌اندرکاران ا، بررسی نقادانه سیاست‌ها و برنامه‌های مربوط به این قلمرو، بررسی معضلات و چالش‌های فراروی ناجا و ارائه راهکارها، انعکاس جدیدترین یافته‌های پژوهشی در داخل و خارج از کشور، تبیین چشم‌انداز و افق‌های نظم و امنیت، توسعه و تسهیم دانش اطلاعات و امنیت عمومی در حوزه راهبردی، کمک به شناسایی عوامل و موانع راهبردی موفقیت ناجا در گذشته، حال و آینده و بسط ارتباطات علمی درون و برون سازمانی در زمینه مسائل راهبردی اطلاعاتی و امنیتی است.