اهداف و چشم انداز

فصلنامه دانش انتظامی هرمزگان، همواره در پی آن بوده است که مرجع مناسبی برای طرح دیدگاه ­های انتظامی دست­ اندرکاران نیروی انتظامی در حوزه ­های مختلف این سازمان باشد. تأکید بر کاربردی بودن، روزآمدی، کمک به دستگاه مرتبط  در افزایش توانمندی علمی دست­ اندرکاران و استفاده از ظرفیت ­های علمی موجود در عرصه­ های برون سازمانی، اعم از دانشگاهی و اجرایی، از اهداف و کارکردهایی است که همواره مورد توجه دست­ اندرکاران فصلنامه دانش انتظامی هرمزگان قرار داشته است.