اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سرتیپ دوم غلامرضا جعفری

هیات علمی دانشگاه علمی کاربردی

jafari1398iran.ir

مدیر اجرایی

یحیی صالحی تیلکی

حقوق جزا و جرم شناسی دفتر تحقیقات کاربردی - پژوهشگاه علوم انتظامی

salehi1398gmail.com

اعضای هیات تحریریه

سیدمهدی احمدی بالادهی

مدیریت دولتی دفتر تحقیقات

ahmadi54iran.ir

سردبیر

دکترعبدالنعیم شهریاری

حقوق استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

shahriari137gmail.com