نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آاموزش بررسی تاثیر دوره های کوتاه مدت آموزشی مهارت‌محور بر کارایی نیروهای مسلح (مطالعه موردی فرماندهی انتظامی استان هرمزگان) [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 97-113]
 • آب خاکستری جمع آوری آب خاکستری در آسایشگاه های ستاد فرماندهی انتظامی استان هرمزگان و کاربرد مجدد این آبها در فضای سبز [دوره 7، شماره 21، 1396، صفحه 81-94]
 • آب خاکستری بررسی و راهکارهای صرفه جویی در مصرف آب در ستاد فرماندهی انتظامی استان هرمزگان و استفاده مجدد از آب [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 18-36]
 • آب سیاه بررسی و راهکارهای صرفه جویی در مصرف آب در ستاد فرماندهی انتظامی استان هرمزگان و استفاده مجدد از آب [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 18-36]
 • آزمونگرکنترل مقایسه تأثیر بازخورد خودکنترل و آزمونگر کنترل بر عملکرد مهارت تیر اندازی کارکنان ف.ا.ا هرمزگان [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 89-112]
 • آزمون میانگین تک مرحله ای بررسی میزان آشنایی کارکنان ستاد فرماندهی استان هرمزگان از ممیزی انرژی به منظور اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی [دوره 7، شماره 21، 1396، صفحه 39-54]
 • آزمون میانگین تک‌مرحله‌ای اصلاح الگوی مصرف انرژی درساختمان‌های فرماندهی نیروی انتظامی، مطالعه موردی شهرستان بندرعباس [دوره 8، شماره 25، 1397، صفحه 46-72]
 • آزمون های آماری نقش نرم افزار آماری اس پی اس اس در ارتقای مدیریت پژوهش های انتظامی استان هرمزگان [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 84-105]
 • آسیب اجتماعی تأثیر استفاده از اینترنت بر شکل‌گیری هویت جوانان 29- 18 سال شهر بندرعباس [دوره 4، شماره 11، 1393، صفحه 71-100]
 • آسیب پذیری بررسی آسیب پذیری مراکز، تاسیسات و تجهیزات شهری بر اساس ویژگی های شهر بندری با نگاه پدافند غیر عامل ( نمونه موردی شهر بندرعباس) [دوره 5، شماره 14، 1394، صفحه 112-138]
 • آسیب پذیری مدیریت بحران در شهرهای بندری نمونه موردی: شهر بندرعباس [دوره 8، شماره 25، 1397، صفحه 18-45]
 • آسیب شناسی بررسی جامعه شناختی رابطه حاشیه نشینی و جرم در شهرهای ساحلی ایران [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 91-110]
 • آسیب‌های اجتماعی بررسی تصادفات موتورسیکلت‌سواران در استان هرمزگان و نقش کلاه ایمنی [دوره 5، شماره 13، 1394، صفحه 21-45]
 • آشفتگی در نظام خانواده بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر پدیده سرقت در شهرستان بندر عباس [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 65-85]
 • آلفای کرونباخ بررسی تاثیر سیتم های ITS (دوربین های کنترل سرعت) بر کاهش تصادفات جاده ای استان هرمزگان [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 43-58]
 • آمایش سرزمینی نقش آمایش سرزمین در امنیت و توسعه پایدار مرزهای کشور [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 16-27]
 • آموزش بررسی و تحلیل عوامل اثرگذار بر بهبود ترافیک در استان هرمزگان [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 82-100]
 • آموزش بررسی و تحلیل عوامل اثرگذار بر بهبود ترافیک در استان هرمزگان [دوره 4، شماره 9، 1393، صفحه 83-99]

ا

 • ایثار ارتقاء فرهنگ ایثار و شهادت در بین نسل جوانان [دوره 9، شماره 32، 1398، صفحه 15-30]
 • اثربخشی سازمانی بررسی نقش ساختار سازمانی بر اثربخشی سازمانی در فرماندهی انتظامی استان هرمزگان [دوره 9، شماره 31، 1398، صفحه 36-46]
 • اجتماع پلیس جامع گرا [دوره 3، شماره 7، 1392، صفحه 1-38]
 • احساس امنیت تاثیر اجرای آموزش اثربخش در ارتقا توانمندی جامعه محوری کارکنان پلیس : مطالعه موردی کارکنان کلانتری بندرعباس [دوره 7، شماره 21، 1396، صفحه 55-80]
 • احساس امنیت بررسی عوامل موثر بر احساس امنیت در بین دختران شهر بندرعباس [دوره 7، شماره 21، 1396، صفحه 95-112]
 • احساس امنیت اجتماعی بررسی ارتباط بین متغیرهای جمعیتی و احساس امنیت اجتماعی در شهر بندرعباس [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 101-129]
 • احساس امنیت اجتماعی بررسی ارتباط بین متغیرهای جمعیتی و احساس امنیت اجتماعی در شهر بندرعباس [دوره 4، شماره 9، 1393، صفحه 100-123]
 • احساس امنیت اجتماعی بررسی زمینه‌ها و راهکارهای افزایش احساس امنیت اجتماعی توسط پلیس(مطالعه موردی: شهر بندرعباس) [دوره 4، شماره 11، 1393، صفحه 1-48]
 • احساس امنیت اجتماعی بررسی رابطه اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی پلیس و احساس امنیت در شهرستان قشم [دوره 4، شماره 12، 1393، صفحه 115-152]
 • احساس تعلق بررسی اجرای دوره های آموزش ضمن خدمت استاندارد سازی و تعالی رفتار کارکنان کلانتریهای شهر بندرعباس بر رضایتمندی شهروندان از رفتار آنان در سال1397 [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 34-50]
 • احساس نظم بررسی رابطه بین توسعه متوازن و احساس نظم در شهر بندرعباس [دوره 5، شماره 14، 1394، صفحه 20-51]
 • اختلاس بررسی و تحلیل جرم اختلاس شبکه ای [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 81-93]
 • اخلاق بررسی نقش اخلاق پلیس در اقتدار سازمانی [دوره 9، شماره 32، 1398، صفحه 31-37]
 • اخلاق حرفه ای اخلاق حرفه ای عاملی راهبردی بر موفقیت سازمان و نقش آن بر عملکرد سازمانی کارکنان فرماندهی انتظامی استان هرمزگان [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 1-18]
 • ایده آلیسم اکولوژی اجتماعی ارزیابی پدیده اراذل و اوباش در شهر بندر عباس [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 45-64]
 • اراذل و اوباش ارزیابی پدیده اراذل و اوباش در شهر بندر عباس [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 45-64]
 • ارتباط بررسی رابطه ی بین مهارتهای ارتباطی مدیران و عملکرد کارکنان در فرماندهی انتظامی شهرستان بندرعباس [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 39-51]
 • ارتباطات کاربرد ارزیابی خطر ارزیابی خطر در کشف و پیشگیری از حملات تروریستی در بنادر و نواحی ساحلی [دوره 3، شماره 7، 1392، صفحه 163-175]
 • ارتباطات اداری مهارت های ارتباطی و تاثیر آن بر رضایت شغلی کارکنان ستاد فرماندهی انتظامی استان هرمزگان [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 51-68]
 • ارتباطات بین سازمانی نقش سازمان‌های غیر امنیتی در ایجاد بسترهای امنیت شهرهای ساحلی [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 63-83]
 • ارتباطات سازمانی ارتباطات سازمانی عامل افزایش بهره وری منابع انسانی در ستاد فرماندهی انتظامی استان هرمزگان [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 135-158]
 • ارتباطات سازمانی نقش نظام ارتباطات سازمانی در افزایش تعهد سازمانی کارکنان(نمونه پژوهی: ستاد فرماندهی انتظامی استان هرمزگان) [دوره 9، شماره 29، 1398، صفحه 1-14]
 • ارتباطات سازمانی بررسی فرهنگ بزهکارانه و بعد های آن بـر اساس دستاوردهای جرم شناسی در سنین مختلف [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 1-16]
 • ارتباطات میان فردی مهارت های ارتباطی و تاثیر آن بر رضایت شغلی کارکنان ستاد فرماندهی انتظامی استان هرمزگان [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 51-68]
 • ارتباط غیرکلامی مهارت های ارتباطی و تاثیر آن بر رضایت شغلی کارکنان ستاد فرماندهی انتظامی استان هرمزگان [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 51-68]
 • ارتباط کلامی مهارت های ارتباطی و تاثیر آن بر رضایت شغلی کارکنان ستاد فرماندهی انتظامی استان هرمزگان [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 51-68]
 • ارتقا مهارت شغلی بررسی اجرای دوره های آموزش ضمن خدمت استاندارد سازی و تعالی رفتار کارکنان کلانتریهای شهر بندرعباس بر رضایتمندی شهروندان از رفتار آنان در سال1397 [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 34-50]
 • ارتکاب مجرمانه بررسی و تحلیل جرم اختلاس شبکه ای [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 81-93]
 • ارزیابی خطر کاربرد ارزیابی خطر ارزیابی خطر در کشف و پیشگیری از حملات تروریستی در بنادر و نواحی ساحلی [دوره 3، شماره 7، 1392، صفحه 163-175]
 • ارزیابی خطر امنیت محیطی، فراساختارهای بحرانی و ارزیابی خطر [دوره 4، شماره 9، 1393، صفحه 124-145]
 • ارنستو لاکلائو عوام‌گرایی کیفری» و تحولات کیفرشناختی در ژاپن معاصر [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 165-189]
 • استاندارد سازی وتعالی رفتار بررسی اجرای دوره های آموزش ضمن خدمت استاندارد سازی و تعالی رفتار کارکنان کلانتریهای شهر بندرعباس بر رضایتمندی شهروندان از رفتار آنان در سال1397 [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 34-50]
 • استان هرمزگان بررسی وضعیت سلامت روانی کارکنان فرماندهی انتظامی استان هرمزگان [دوره 4، شماره 11، 1393، صفحه 49-70]
 • استان هرمزگان بررسی پدیده قاچاق کالاو عوامل اقتصادی موثر بر این پدیده و راه کار های کاهش آن در استان هرمزگان [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 1-21]
 • استان هرمزگان بررسی تاثیر سیتم های ITS (دوربین های کنترل سرعت) بر کاهش تصادفات جاده ای استان هرمزگان [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 43-58]
 • استان هرمزگان بررسی علل و عوامل مؤثر بر جرم ضرب ‌وشتم عمدی در استان هرمزگان [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 55-66]
 • استفاده و خشنودی ارزیابی میزان گرایش به ماهواره و راهکارهای مقابله با آن در استان هرمزگان [دوره 5، شماره 14، 1394، صفحه 139-171]
 • ایست و بازرسی دیده ها و نشنیده ها:ذهنیت جوانان نسبت به پلیس [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 93-108]
 • اسلام بررسی نقش حجاب در پیشگیری وضعی از جرایم منافی عفت [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 113-142]
 • اسلام بررسی مفهوم امنیت در فلسفه اسلامی [دوره 6، شماره 17، 1395، صفحه 165-190]
 • اشخاص حقوقی مسولیت مدنی پلیس در قبال نقض حقوق شهروندی – (مطالعه موردی استان هرمزگان) [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 79-103]
 • اصل برائت بررسی قواعد حاکم بر قرار بازداشت موقت و تعارض آن با اصل برائت [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 70-83]
 • اصول اخلاقی بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و وجدان کاری به عنوان یکی از اصول اخلاقی (نمونه پژوهی: ستاد فرماندهی انتظامی استان هرمزگان) [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 11-19]
 • اطاعت بررسی مبانی نظری و عملی فرایند نفوذ اجتماعی و پیامدهای آن [دوره 5، شماره 13، 1394، صفحه 46-76]
 • اطلاع‌رسانی بررسی تاثیر شیوه های مشارکتی در پیشگیری ازسرقت منزل درشهرستان بندرعباس [دوره 9، شماره 31، 1398، صفحه 79-91]
 • اعتیاد بررسی نقش عوامل اجتماعی موثر در گرایش افراد به مواد مخدر ( مورد مطالعه شهر بندرعباس) [دوره 4، شماره 12، 1393، صفحه 1-22]
 • اعتیاد (سوءمصرف) بررسی علل اجتماعی گرایش جوانان 18 تا 30 ساله شهر بندرعباس به مصرف مواد مخدر صنعتی [دوره 5، شماره 13، 1394، صفحه 77-102]
 • اعتماداجتماعی تاثیر سرمایه اجتماعی بر مشارکت‌اجتماعی درتامین امنیت مرزی بندرعباس : گامی در راستای توسعه متوازن [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 106-121]
 • اعتماداجتماعی سرمایه اجتماعی و امنیت پایدار مرز [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 86-107]
 • اعتماد اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی موثر در کنترل نزاع و درگیری (مطالعه موردی مردان و زنان60-15 سال شهر بندرعباس) [دوره 4، شماره 12، 1393، صفحه 82-114]
 • اعتماد اجتماعی سرمایه اجتماعی و تبیین رابطه آن با امنیت اجتماعی (مطالعه موردی شهر بندرعباس) [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 1-28]
 • اعتماد اجتماعی تاثیر اجرای آموزش اثربخش در ارتقا توانمندی جامعه محوری کارکنان پلیس : مطالعه موردی کارکنان کلانتری بندرعباس [دوره 7، شماره 21، 1396، صفحه 55-80]
 • اعتماد بین شخصی اعتماد و مشارکت (بررسی رابطه اعتماد و مشارکت اجتماعی در بین شهروندان شهر بندرعباس) [دوره 4، شماره 11، 1393، صفحه 101-126]
 • اعتماد تعمیم‌یافته اعتماد و مشارکت (بررسی رابطه اعتماد و مشارکت اجتماعی در بین شهروندان شهر بندرعباس) [دوره 4، شماره 11، 1393، صفحه 101-126]
 • اعتماد نهادی اعتماد و مشارکت (بررسی رابطه اعتماد و مشارکت اجتماعی در بین شهروندان شهر بندرعباس) [دوره 4، شماره 11، 1393، صفحه 101-126]
 • اعمال مجازات بررسی و تحلیل جرم اختلاس شبکه ای [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 81-93]
 • افسران بررسی وضعیت سلامت روانی کارکنان فرماندهی انتظامی استان هرمزگان [دوره 4، شماره 11، 1393، صفحه 49-70]
 • اقتدار بررسی نقش اخلاق پلیس در اقتدار سازمانی [دوره 9، شماره 32، 1398، صفحه 31-37]
 • اقتصاد تاثیر پول شوئی بر امنیت داخلی کشور [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 27-35]
 • اقتصاد بررسی علل بدحجابی و راهکارهای گسترش عفاف و حجاب در میان دانشجویان بندرعباس‏ [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 17-27]
 • اقتصاد شهری بررسی پدیده قاچاق کالاو عوامل اقتصادی موثر بر این پدیده و راه کار های کاهش آن در استان هرمزگان [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 1-21]
 • اقدامات منابع انسانی بررسی رابطه بین توسعه منابع انسانی و مدیریت دانش در نیروی انتظامی هرمزگان [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 33-70]
 • اقدامات منابع انسانی بررسی رابطه بین توسعه منابع انسانی و مدیریت دانش در نیروی انتظامی هرمزگان [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 39-69]
 • اکولوژیکی امنیت محیطی، فراساختارهای بحرانی و ارزیابی خطر [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 130-151]
 • الیاف و جلیقه بررسی عملکرد استفاده از نانو لوله های کربنی در کامپوزیت ضربه گیر جلیقه های ضد گلوله استان هرمزگان [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 85-94]
 • الیاف و جلیقه تهیه کامپوزیت مناسب به عنوان ضربه گیر جلیقه های ضد گلوله متناسب با اقلیم استان هرمزگان [دوره 6، شماره 17، 1395، صفحه 53-64]
 • الگوی مصرف بررسی میزان آشنایی کارکنان ستاد فرماندهی استان هرمزگان از ممیزی انرژی به منظور اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی [دوره 7، شماره 21، 1396، صفحه 39-54]
 • الگوی مصرف اصلاح الگوی مصرف انرژی درساختمان‌های فرماندهی نیروی انتظامی، مطالعه موردی شهرستان بندرعباس [دوره 8، شماره 25، 1397، صفحه 46-72]
 • الگوهای ارتباطی بررسی الگوهای ارتباطی و سازگاری زناشویی در بین همسران نظامیان دارای مشاغل ماموریتی و غیرماموریتی [دوره 3، شماره 8، 1392، صفحه 98-121]
 • الگوهای ارتباطی زوجین تاثیر الگوهای ارتباطی زوجین برسازگاری زناشویی [دوره 3، شماره 7، 1392، صفحه 133-162]
 • امام خمینی بررسی توسعه متوازن در استان هرمزگان و ارتباط آن با امنیت اجتماعی با تاکید بر نقش نیروی انتظامی [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 84-102]
 • امید بررسی عوامل مؤثر بر امید به بازگشت به جامعه در بین زندانیان جوان زندان بندرعباس [دوره 3، شماره 8، 1392، صفحه 35-63]
 • امنیت بررسی ارتباط بین متغیرهای جمعیتی و احساس امنیت اجتماعی در شهر بندرعباس [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 101-129]
 • امنیت بررسی ارتباط بین متغیرهای جمعیتی و احساس امنیت اجتماعی در شهر بندرعباس [دوره 4، شماره 9، 1393، صفحه 100-123]
 • امنیت دیده ها و نشنیده ها:ذهنیت جوانان نسبت به پلیس [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 93-108]
 • امنیت نقش آمایش سرزمین در امنیت و توسعه پایدار مرزهای کشور [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 16-27]
 • امنیت مولفه های تأثیرگذار توسعه اقتصادی بر امنیت شهرستان بندرعباس [دوره 6، شماره 17، 1395، صفحه 65-110]
 • امنیت بررسی مفهوم امنیت در فلسفه اسلامی [دوره 6، شماره 17، 1395، صفحه 165-190]
 • امنیت تحلیل توسعه و امنیت پایدار در مناطق آزاد [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 1-28]
 • امنیت نقش توسعه متوازن در تحکیم نظم و امنیت [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 123-134]
 • امنیت بررسی نظم و امنیت در رعایت حقوق شهروندی شهرستان بندرعباس [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 24-41]
 • امنیت مولفه های غیر نظامی موثر بر امنیت مرزها [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 67-74]
 • امنیت اجتماعی پلیس جامع گرا [دوره 3، شماره 7، 1392، صفحه 1-38]
 • امنیت اجتماعی ارتقای امنیت اجتماعی در سایه رویکرد پلیس جامعه محور [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 1-25]
 • امنیت اجتماعی بررسی زمینه‌ها و راهکارهای افزایش احساس امنیت اجتماعی توسط پلیس(مطالعه موردی: شهر بندرعباس) [دوره 4، شماره 11، 1393، صفحه 1-48]
 • امنیت اجتماعی بررسی علل اجتماعی گرایش به بدحجابی وتاثیر آن بر امنیت اجتماعی بانوان شهرستان بندر عباس [دوره 4، شماره 12، 1393، صفحه 23-54]
 • امنیت اجتماعی بررسی رابطه شاخص های فقر و بیکاری با جرم در استان هرمزگان [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 95-124]
 • امنیت اجتماعی بررسی رابطه بین توسعه اجتماعی فرهنگی و امنیت اجتماعی (مطالعه موردی مدیران، روسا و استادان دانشگاه شهر بندرعباس) [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 125-162]
 • امنیت اجتماعی سرمایه اجتماعی و تبیین رابطه آن با امنیت اجتماعی (مطالعه موردی شهر بندرعباس) [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 1-28]
 • امنیت اجتماعی بررسی توسعه متوازن در استان هرمزگان و ارتباط آن با امنیت اجتماعی با تاکید بر نقش نیروی انتظامی [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 84-102]
 • امنیت اجتماعی توسعه شهرنشینی و امنیت [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 50-57]
 • امنیت اخلاقی نقش سازمان‌های غیر امنیتی در ایجاد بسترهای امنیت شهرهای ساحلی [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 63-83]
 • امنیت پایدار توسعه ی اقتصادی و امنیت پایدار مرز [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 1-10]
 • امنیت داخلی توسعه شهرنشینی و امنیت [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 50-57]
 • امنیت زناشویی نقش واسطه ای تعهد امنیت زناشویی در ارتباط بین سبک های دلبستگی با کیفیت زندگی [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 103-110]
 • امنیت ساحلی نقش سازمان‌های غیر امنیتی در ایجاد بسترهای امنیت شهرهای ساحلی [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 63-83]
 • امنیت شهری ارتقاء امنیت شهری از منظر پدافندغیرعامل در شهرهای ساحلی مطالعه موردی شهر قشم [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 1-28]
 • امنیت شهری بررسی علل و عوامل موثر بر وندالیسم در بین جوانان 18 تا 30 ساله (مورد مطالعه شهر بندرعباس) [دوره 5، شماره 13، 1394، صفحه 1-20]
 • امنیت عمومی بررسی علل و عوامل اجتماعی موثر بر سرقت‌های خرد در شهرستان بندرعباس [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 64-96]
 • امنیتی کردن بررسی موضوع علل و اهداف امنیتی بحران اجتماعی در ایران [دوره 9، شماره 32، 1398، صفحه 60-69]
 • امنیت محیطی امنیت محیطی، فراساختارهای بحرانی و ارزیابی خطر [دوره 4، شماره 9، 1393، صفحه 124-145]
 • امنیت محیطی نقش ارزیابی خطر در طرح های امنیت محیطی واتخاذ تصمیم [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 148-160]
 • امنیت محیط زیست امنیت محیطی، فراساختارهای بحرانی و ارزیابی خطر [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 130-151]
 • امنیت محلات حاشیه نشین بررسی رابطه بین مشارکت اجتماعی و امنیت اجتماعی در محلات حاشیه نشین شهر بندر عباس [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 58-78]
 • امنیت مرز تاثیر سرمایه اجتماعی بر مشارکت‌اجتماعی درتامین امنیت مرزی بندرعباس : گامی در راستای توسعه متوازن [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 106-121]
 • امنیت مرز سرمایه اجتماعی و امنیت پایدار مرز [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 86-107]
 • امنیت مرزها برنامه ریزی پایدار به منظور افزایش سطح امنیت اقتصادی ، اجتماعی مناطق مرزی ایران [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 29-38]
 • ایمنی شناور روشهای کاهش تلفات و خسارات در تأسیسات و تجهیزات دریایی [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 47-52]
 • اموال بلاصاحب وظایف و اختیارات ناجا در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 92 [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 73-90]
 • اموال عمومی بررسی علل و عوامل موثر بر وندالیسم در بین جوانان 18 تا 30 ساله (مورد مطالعه شهر بندرعباس) [دوره 5، شماره 13، 1394، صفحه 1-20]
 • اینترنت تاثیر استفاده از اینترنت در روابط اجتماعی جوانان شهر بندرعباس [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 35-62]
 • اینترنت تأثیر استفاده از اینترنت بر شکل‌گیری هویت جوانان 29- 18 سال شهر بندرعباس [دوره 4، شماره 11، 1393، صفحه 71-100]
 • انتظامی هرمزگان بررسی نقش سرمایة اجتماعی سازمانی در اثربخشی اجرای سیستم تعالی سازمانیEFQM درفرماندهی انتظامی استان هرمزگان [دوره 9، شماره 32، 1398، صفحه 2-14]
 • انتقالات بررسی تاثیرانتقالات برعملکرد سازمانی کارکنان فرماندهی انتظامی استان هرمزگان سال1390 [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 45-54]
 • انسجام اجتماعی سرمایه اجتماعی و تبیین رابطه آن با امنیت اجتماعی (مطالعه موردی شهر بندرعباس) [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 1-28]
 • انسجام اجتماعی تاثیر سرمایه اجتماعی بر مشارکت‌اجتماعی درتامین امنیت مرزی بندرعباس : گامی در راستای توسعه متوازن [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 106-121]
 • انسجام اجتماعی سرمایه اجتماعی و امنیت پایدار مرز [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 86-107]
 • انضباط بررسی نقش فرماندهان و مدیران برارتقاء نظم وانضباط کارکنان فرماندهی انتظامی استان هرمزگان [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 1-25]
 • انضباط نقش انضباط در تعالی سازمان [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 69-72]
 • انضباط ظاهری بررسی نقش فرماندهان و مدیران برارتقاء نظم وانضباط کارکنان فرماندهی انتظامی استان هرمزگان [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 1-25]
 • انضباط معنوی بررسی نقش فرماندهان و مدیران برارتقاء نظم وانضباط کارکنان فرماندهی انتظامی استان هرمزگان [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 1-25]
 • انعطاف پذیری امنیت محیطی، فراساختارهای بحرانی و ارزیابی خطر [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 130-151]
 • انگیزش فکری تبیین نقش مدیریت تحول گرا بر ارتقای کارایی سازمانی کارکنان ستاد فرماندهی انتظامی استان هرمزگان [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 17-26]

ب

 • بازارچه نقش بازارچه های مرزی در توسعه امنیت پایدار مرز [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 58-67]
 • بازارچه مرزی نقش آفرینی بازارچه های مرزی در استان هرمزگان در پیشگیری از وقوع قاچاق کالا [دوره 5، شماره 14، 1394، صفحه 87-111]
 • بازآ فرینی شهری جایگاه رویکرد بازآفرینی شهری در کاهش معضلات امنیت اجتماعی بافت فرسوده (مطالعه موردی: محلات نخل ناخدا بندرعباس) [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 33-46]
 • بازجویی بررسی میزان رعایت حقوق شهروندی از سوی پلیس در برخورد با مردم با توجه به منشور حقوق میراندا [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 177-204]
 • بازخورد مهارت های ارتباطی و تاثیر آن بر رضایت شغلی کارکنان ستاد فرماندهی انتظامی استان هرمزگان [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 51-68]
 • بازخورد مقایسه تأثیر بازخورد خودکنترل و آزمونگر کنترل بر عملکرد مهارت تیر اندازی کارکنان ف.ا.ا هرمزگان [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 89-112]
 • بازخورد خودکنترل مقایسه تأثیر بازخورد خودکنترل و آزمونگر کنترل بر عملکرد مهارت تیر اندازی کارکنان ف.ا.ا هرمزگان [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 89-112]
 • بازداشت موقت بررسی قواعد حاکم بر قرار بازداشت موقت و تعارض آن با اصل برائت [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 70-83]
 • بازرسی وظایف و اختیارات ناجا در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 92 [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 73-90]
 • بافت محیطی بررسی عوامل مؤثر بر وقوع سرقتهای به عنف در شهر بندرعباس در سال 1386 (با رویکرد پیشگیری وضعی از وقوع جرم) [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 1-17]
 • باند جرایم سازمان یافته بررسی جرایم سازمان یافته اقتصادی [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 18-30]
 • بحران نقش نیروی انتظامی در مدیریت بحران [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 107-122]
 • بحران بررسی مدیریت بحران با رویکرد پدافند غیرعامل [دوره 7، شماره 21، 1396، صفحه 1-15]
 • بحران های اجتماعی بررسی موضوع علل و اهداف امنیتی بحران اجتماعی در ایران [دوره 9، شماره 32، 1398، صفحه 60-69]
 • بحران هویت تأثیر استفاده از اینترنت بر شکل‌گیری هویت جوانان 29- 18 سال شهر بندرعباس [دوره 4، شماره 11، 1393، صفحه 71-100]
 • بدحجابی بررسی علل اجتماعی گرایش به بدحجابی وتاثیر آن بر امنیت اجتماعی بانوان شهرستان بندر عباس [دوره 4، شماره 12، 1393، صفحه 23-54]
 • بد حجاب تبیین خلاء های قانونی حجاب [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 63-80]
 • برنامه ریزی شهری ارزیابی پدیده اراذل و اوباش در شهر بندر عباس [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 45-64]
 • بزه دیده گی بررسی تطبیقی پیش‌گیری از خشونت خانگی: نقش سیاست جنایی مشارکتی در پیش‌گیری از آن [دوره 3، شماره 8، 1392، صفحه 122-164]
 • بزهکاری بررسی حاشیه نشینی و تاثیر آن بر بزهکاری دراستان هرمزگان(با تأکید بر محلات حاشیه نشین شهر بندرعباس) [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 84-116]
 • بصیرت تاثیر مدیریت جهادی بر ارایه خدمات انتظامی مورد مطالعه مدیران و فرماندهان پلیس پیشگیری فا.ا.هرمزگان در سال95 [دوره 8، شماره 25، 1397، صفحه 130-168]
 • بیکاری بررسی رابطه شاخص های فقر و بیکاری با جرم در استان هرمزگان [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 95-124]
 • بیکاری و فقر بررسی پدیده قاچاق کالاو عوامل اقتصادی موثر بر این پدیده و راه کار های کاهش آن در استان هرمزگان [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 1-21]
 • بیماری بررسی ارتباط بین مولفه های شغلی کارکنان ناجا و نوع بیماری با استفاده از سیستم داده کاوی [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 59-96]
 • بندرعباس بررسی میزان قانون گریزی درشهر بندرعباس با تأکید برعوامل فرهنگی- اجتماعی مؤثر برآن [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 55-81]
 • بندرعباس بررسی ارتباط بین متغیرهای جمعیتی و احساس امنیت اجتماعی در شهر بندرعباس [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 101-129]
 • بندرعباس بررسی میزان قانون گریزی درشهر بندرعباس با تأکید برعوامل فرهنگی- اجتماعی مؤثر برآن [دوره 4، شماره 9، 1393، صفحه 56-82]
 • بندرعباس بررسی ارتباط بین متغیرهای جمعیتی و احساس امنیت اجتماعی در شهر بندرعباس [دوره 4، شماره 9، 1393، صفحه 100-123]
 • بندرعباس ارزیابی پدیده اراذل و اوباش در شهر بندر عباس [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 45-64]
 • بندرعباس بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر میزان قانون پذیری در شهر بندرعباس [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 1-29]
 • بندرعباس بررسی حاشیه نشینی و تاثیر آن بر بزهکاری دراستان هرمزگان(با تأکید بر محلات حاشیه نشین شهر بندرعباس) [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 84-116]
 • بندرعباس بررسی زمینه‌ها و راهکارهای افزایش احساس امنیت اجتماعی توسط پلیس(مطالعه موردی: شهر بندرعباس) [دوره 4، شماره 11، 1393، صفحه 1-48]
 • بندرعباس بررسی نقش عوامل اجتماعی موثر در گرایش افراد به مواد مخدر ( مورد مطالعه شهر بندرعباس) [دوره 4، شماره 12، 1393، صفحه 1-22]
 • بندرعباس بررسی نقش عوامل اجتماعی و اقتصادی در میزان جرم در محلات حاشیه نشین شهر بندرعباس اجتماعی و اقتصادی و نقش آن در میزان جرم در محلات حاشیه‌نشین بندرعباس [دوره 5، شماره 13، 1394، صفحه 103-131]
 • بندرعباس بررسی آسیب پذیری مراکز، تاسیسات و تجهیزات شهری بر اساس ویژگی های شهر بندری با نگاه پدافند غیر عامل ( نمونه موردی شهر بندرعباس) [دوره 5، شماره 14، 1394، صفحه 112-138]
 • بندرعباس بررسی عوامل موثر بر احساس امنیت در بین دختران شهر بندرعباس [دوره 7، شماره 21، 1396، صفحه 95-112]
 • بندرعباس مدیریت بحران در شهرهای بندری نمونه موردی: شهر بندرعباس [دوره 8، شماره 25، 1397، صفحه 18-45]
 • بندرعباس بررسی ناکارآمدی قانون ماهواره وعلل گرایش شهروندان به ماهواره درشهرستان بندرعباس [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 19-26]
 • بندرعباس بررسی رابطه بین نگرش شهروندان و پذیرش قانون تلویزیون ماهواره ای در شهرستان بندر عباس [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 36-46]
 • بندرعباس بررسی تأثیر توسعه نامتوازن اجتماعی بر قاچاق سوخت (مطالعه موردی: شهر بندرعباس) [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 47-58]
 • بندرعباس بررسی نظم و امنیت در رعایت حقوق شهروندی شهرستان بندرعباس [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 24-41]
 • بندرعباس جایگاه رویکرد بازآفرینی شهری در کاهش معضلات امنیت اجتماعی بافت فرسوده (مطالعه موردی: محلات نخل ناخدا بندرعباس) [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 33-46]
 • بهائیت بررسی تطبیقی مبانی مشروعیت قدرت دراندیشه وهابیت و بهائیت [دوره 9، شماره 29، 1398، صفحه 53-61]
 • بهبود شرایط زندگی نقش توسعه متوازن در تحکیم نظم و امنیت [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 123-134]
 • بهداشت روان  بررسی رابطه بین عوامل فردی با بهداشت روان و عملکرد شغلی کارکنان کوپ انتظامی استان هرمزگان در سال 96 [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 29-44]
 • بهداشت روان بررسی رابطه بین عوامل محیطی با بهداشت روان و عملکرد شغلی کارکنان کوپ انتظامی استان هرمزگان در سال 96 [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 36-23]
 • بهره وری ارتباط بین مولفه های هوش سازمانی و بهره وری منابع انسانی در ستاد فرماندهی انتظامی استان هرمزگان [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 99-123]
 • بهره وری ارتباطات سازمانی عامل افزایش بهره وری منابع انسانی در ستاد فرماندهی انتظامی استان هرمزگان [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 135-158]
 • بهره‌وری نقش مدیریت کایزن در بهره‌وری عملکرد کارکنان ستاد فرماندهی انتظامی استان هرمزگان [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 55-68]
 • بهسازی محیطی ایجاد توسعه متوازن در طرح تحول کوپ و تأثیر آن بر رضایتمندی ذینفعان (با تأکید بر بهسازی محیطی) [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 40-49]
 • بهینه سازی ارائه الگوی بهینه سازی محیط جاده ای با استفاده ازتجارب جهانی [دوره 9، شماره 29، 1398، صفحه 62-77]

پ

 • پایداری نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در پایداری امنیت مرز [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 20-43]
 • پایگاه دریابانی سیر تحول تاریخی حضور پلیس در خلیج فارس [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 17-27]
 • پیامد اجتماعی اینترنت بررسی میزان استفاده از اینترنت و پیامدهای روانی اجتماعی آن در بین دانشجویان [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 1-16]
 • پیچیدگی بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر بهبود عملکرد سازمانی کارکنان فرماندهی انتظامی استان هرمزگان [دوره 9، شماره 31، 1398، صفحه 5-17]
 • پیچیدگی بررسی نقش ساختار سازمانی بر اثربخشی سازمانی در فرماندهی انتظامی استان هرمزگان [دوره 9، شماره 31، 1398، صفحه 36-46]
 • پیچیدگی بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر بهبود عملکرد سازمانی کارکنان فرماندهی انتظامی استان هرمزگان [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 30-44]
 • پیچیدگی خواندن بررسی میزان رعایت حقوق شهروندی از سوی پلیس در برخورد با مردم با توجه به منشور حقوق میراندا [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 177-204]
 • پدافند پدافند غیر عامل [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 90-105]
 • پدافند غیرعامل ارتقاء امنیت شهری از منظر پدافندغیرعامل در شهرهای ساحلی مطالعه موردی شهر قشم [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 1-28]
 • پدافند غیرعامل ارتقا امنیت شهری از منظر پدافند غیر عامل در شهرهای ساحلی مطالعه مورد شهر قشم [دوره 4، شماره 9، 1393، صفحه 1-28]
 • پدافند غیرعامل بررسی آسیب پذیری مراکز، تاسیسات و تجهیزات شهری بر اساس ویژگی های شهر بندری با نگاه پدافند غیر عامل ( نمونه موردی شهر بندرعباس) [دوره 5، شماره 14، 1394، صفحه 112-138]
 • پدافند غیرعامل بررسی مدیریت بحران با رویکرد پدافند غیرعامل [دوره 7، شماره 21، 1396، صفحه 1-15]
 • پدافند غیرعامل بررسی نقش پلیس در مدیریت بحران با رویکرد پدافند غیر عامل در استان هرمزگان [دوره 9، شماره 31، 1398، صفحه 69-80]
 • پدافند غیرعامل بررسی نقش پلیس در مدیریت بحران با رویکرد پدافند غیر عامل [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 69-95]
 • پدافندغیر عامل مدیریت بحران در شهرهای بندری نمونه موردی: شهر بندرعباس [دوره 8، شماره 25، 1397، صفحه 18-45]
 • پدافند غیر عامل رویکرد نوین اصول پدافند غیرعامل در مقرهای انتظامی استان هرمزگان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و سنجش از دور (R) [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 76-86]
 • پدافند غیر عامل طرح پیاده سازی سیاست های کلی پدافند غیر عامل در استان هرمزگان با توجه به طرح توسعه آینده استان و تهدیدات آینده [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 47-54]
 • پرسشنامه تعهد سازمانی ارتباط رضایت شغلی و تعهد سازمانی در کارکنان شاغل فرودگاه بندرعباس [دوره 4، شماره 11، 1393، صفحه 127-144]
 • پساب جمع آوری آب خاکستری در آسایشگاه های ستاد فرماندهی انتظامی استان هرمزگان و کاربرد مجدد این آبها در فضای سبز [دوره 7، شماره 21، 1396، صفحه 81-94]
 • پساب بررسی و راهکارهای صرفه جویی در مصرف آب در ستاد فرماندهی انتظامی استان هرمزگان و استفاده مجدد از آب [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 18-36]
 • پیش بینی پیش بینی اعتیاد به مواد بر اساس عوامل انگیزشی و عواطف منفی در معتادان مراجعه کننده به کلینیک های ترک اعتیاد شهر بندرعباس [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 59-79]
 • پیشرفت نقش انضباط در تعالی سازمان [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 69-72]
 • پیشگیری نقش سازمان‌های مردم نهاد (NGOs)در مدیریت پیشگیری از وقوع جرم (با تاکید بر شهرستان بندر عباس) [دوره 3، شماره 7، 1392، صفحه 39-66]
 • پیشگیری سیاست جنایی تقنینی ایران در پیشگیری انتظامی از جرم [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 26-45]
 • پیشگیری بررسی عوامل مؤثر بر وقوع سرقتهای به عنف در شهر بندرعباس در سال 1386 (با رویکرد پیشگیری وضعی از وقوع جرم) [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 1-17]
 • پیشگیری نقش فرماندهان و مدیران در سلامت اداری و پیشگیری از فساد در بین کارکنان نیروی انتظامی [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 51-65]
 • پیشگیری راهکارهای پیشگیری از قاچاق لوازم خانگی (مطالعه موردی استان هرمزگان در سال 1395) [دوره 8، شماره 25، 1397، صفحه 73-107]
 • پیشگیری بررسی پیشگیری وضعی در زمینه جرم کلاهبرداری رایانه‌ای [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 31-39]
 • پیشگیری ارزیابی اقدامات پیشگیرانه پلیس بر جرائم مالی کارکنان با قاچاق کالا(مطالعه موردی : فرماندهی انتظامی استان هرمزگان) [دوره 9، شماره 31، 1398، صفحه 49-68]
 • پیشگیری بررسی تاثیر شیوه های مشارکتی در پیشگیری ازسرقت منزل درشهرستان بندرعباس [دوره 9، شماره 31، 1398، صفحه 79-91]
 • پیشگیری از جرم بررسی وضعیت سرقت های به عنف شهر بندرعباس و عوامل موثر بر وقوع آن در سال های 1392-1391 [دوره 3، شماره 8، 1392، صفحه 64-97]
 • پیش گیری از جرم بررسی تطبیقی پیش‌گیری از خشونت خانگی: نقش سیاست جنایی مشارکتی در پیش‌گیری از آن [دوره 3، شماره 8، 1392، صفحه 122-164]
 • پیشگیری انتظامی آسیب شناسی مبارزه با قاچاق در کشور (مطالعه موردی: استان هرمزگان) [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 37-54]
 • پیشگیری انتظامی بررسی علل رفتارهای خشونت آمیز جوانان شهر بندرعباس (چاقوکشی) با تاکید بر پیشگیری انتظامی [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 17-50]
 • پیشگیری انتظامی تبیین نگرش شهروندان بندر عباس نسبت به قانون بکارگیری تلویزیون ماهواره ای [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 63-83]
 • پیشگیری انتظامی بررسی علل رفتارهای خشونت‌آمیز جوانان شهر بندرعباس(چاقوکشی)با تاکید بر پیشگیری انتظامی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 70-90]
 • پیشگیری وضعی بررسی نقش حجاب در پیشگیری وضعی از جرایم منافی عفت [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 113-142]
 • پیگیری پرونده نحوه تشکیل پرونده های قاچاق کالا و سیر مراحل رسیدگی [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 1-22]
 • پلیس پلیس جامع گرا [دوره 3، شماره 7، 1392، صفحه 1-38]
 • پلیس ارتقای امنیت اجتماعی در سایه رویکرد پلیس جامعه محور [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 1-25]
 • پلیس سیاست جنایی تقنینی ایران در پیشگیری انتظامی از جرم [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 26-45]
 • پلیس دیده ها و نشنیده ها:ذهنیت جوانان نسبت به پلیس [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 93-108]
 • پلیس تحقیق علمی در سازمان های پلیس [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 111-120]
 • پلیس سیر تحول تاریخی پلیس در ایران [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 117-147]
 • پلیس بررسی رابطه اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی پلیس و احساس امنیت در شهرستان قشم [دوره 4، شماره 12، 1393، صفحه 115-152]
 • پلیس واکاوی مسائل قانون بکارگیری سلاح مصوب 1373 و راهکارهای اصلاحی [دوره 6، شماره 17، 1395، صفحه 1-51]
 • پلیس جبرانگاری در ارتکاب جرم از منظر پلیس [دوره 6، شماره 17، 1395، صفحه 111-163]
 • پلیس بررسی تاثیر دوره های کوتاه مدت آموزشی مهارت‌محور بر کارایی نیروهای مسلح (مطالعه موردی فرماندهی انتظامی استان هرمزگان) [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 97-113]
 • پلیس تأثیر آموزش و یادگیری مجازی بر دستاوردهای مهارت گفتاری پلیس ها [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 115-130]
 • پلیس تاثیر اجرای آموزش اثربخش در ارتقا توانمندی جامعه محوری کارکنان پلیس : مطالعه موردی کارکنان کلانتری بندرعباس [دوره 7، شماره 21، 1396، صفحه 55-80]
 • پلیس راهبرد خود تنظیمی هیجانی و نقش آن در صیانت شغلی پلیس [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 1-125]
 • پلیس مقایسه سازگاری اجتماعی، سبک های دلبستگی به والدین و نگرش به بزهکاری در نوجوانان بزهکار و غیر بزهکار شهر بندرعباس [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 1-17]
 • پلیس رویکرد نوین اصول پدافند غیرعامل در مقرهای انتظامی استان هرمزگان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و سنجش از دور (R) [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 76-86]
 • پلیس بررسی نقش پلیس در مدیریت بحران با رویکرد پدافند غیر عامل در استان هرمزگان [دوره 9، شماره 31، 1398، صفحه 69-80]
 • پلیس بررسی نقش اخلاق پلیس در اقتدار سازمانی [دوره 9، شماره 32، 1398، صفحه 31-37]
 • پلیس بررسی موضوع علل و اهداف امنیتی بحران اجتماعی در ایران [دوره 9، شماره 32، 1398، صفحه 60-69]
 • پلیس بررسی نقش پلیس در مدیریت بحران با رویکرد پدافند غیر عامل [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 69-95]
 • پلیس دریایی سیر تحول تاریخی حضور پلیس در خلیج فارس [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 17-27]
 • پلیسی گری بررسی تطبیقی پیش‌گیری از خشونت خانگی: نقش سیاست جنایی مشارکتی در پیش‌گیری از آن [دوره 3، شماره 8، 1392، صفحه 122-164]
 • پلیس مجازی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، بانک اطلاعاتی اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات با نگرشی بر کاربرد آن در پلیس [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 106-125]
 • پوشش تبیین خلاء های قانونی حجاب [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 63-80]
 • پول تاثیر پول شوئی بر امنیت داخلی کشور [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 27-35]
 • پولشویی پولشویی وجرایم منشاء پولشویی [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 28-47]
 • پول‌شویی تاثیر پول شوئی بر امنیت داخلی کشور [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 27-35]

ت

 • تاثیر گروه همسالان بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر پدیده سرقت در شهرستان بندر عباس [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 65-85]
 • تأسیسات و تجهیزات شهری بررسی آسیب پذیری مراکز، تاسیسات و تجهیزات شهری بر اساس ویژگی های شهر بندری با نگاه پدافند غیر عامل ( نمونه موردی شهر بندرعباس) [دوره 5، شماره 14، 1394، صفحه 112-138]
 • تبانی ارزیابی اقدامات پیشگیرانه پلیس بر جرائم مالی کارکنان با قاچاق کالا(مطالعه موردی : فرماندهی انتظامی استان هرمزگان) [دوره 9، شماره 31، 1398، صفحه 49-68]
 • تبعات اجتماعی بررسی تبعات اجتماعی مجازات های محکومین قاچاق مواد مخدر بر وضعیت خانواده های آن‌ها در شهرستان بندرعباس [دوره 9، شماره 31، 1398، صفحه 14-35]
 • تبیین نقش نرم افزار آماری اس پی اس اس در ارتقای مدیریت پژوهش های انتظامی استان هرمزگان [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 84-105]
 • تبیین نقش مردم تبیین نقش مردم در ایجاد توسعه متوازن نظم امنیت با تاکید بر توسعه اجتماعی [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 1-57]
 • تجارب جهانی ارائه الگوی بهینه سازی محیط جاده ای با استفاده ازتجارب جهانی [دوره 9، شماره 29، 1398، صفحه 62-77]
 • تحصیلات بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر پدیده سرقت در شهرستان بندر عباس [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 65-85]
 • تحقیقات دادگاه قضاوت در جرایم رایانه ای:تعقیب مظنونان دیجیتال [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 46-62]
 • تحول تاریخی سیر تحول تاریخی پلیس در ایران [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 117-147]
 • تخریب شهری بررسی علل و عوامل موثر بر وندالیسم در بین جوانان 18 تا 30 ساله (مورد مطالعه شهر بندرعباس) [دوره 5، شماره 13، 1394، صفحه 1-20]
 • تخریب گر بررسی علل و عوامل موثر بر وندالیسم در بین جوانان 18 تا 30 ساله (مورد مطالعه شهر بندرعباس) [دوره 5، شماره 13، 1394، صفحه 1-20]
 • تخلفات اداری نحوه رسیدگی به جرائم و تخلفات اداری مقامات سیاسی و ماموران کشوری و لشکری [دوره 8، شماره 25، 1397، صفحه 108-129]
 • ترافیک ساکن بررسی طراحی شهری و تأثیر آن در ترافیک (ساکن و عبوری) شهرها [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 65-90]
 • ترافیک شهری بررسی علل تصادفات و ارائه راهکارهایی به منظور مدیریت ایمن حمل و نقل موتور سیکلت سواران (مطالعه موردی، استان هرمزگان سال94) [دوره 4، شماره 12، 1393، صفحه 55-81]
 • ترافیک عبوری بررسی طراحی شهری و تأثیر آن در ترافیک (ساکن و عبوری) شهرها [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 65-90]
 • تیراندازی مقایسه تأثیر بازخورد خودکنترل و آزمونگر کنترل بر عملکرد مهارت تیر اندازی کارکنان ف.ا.ا هرمزگان [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 89-112]
 • تروریست کاربرد ارزیابی خطر ارزیابی خطر در کشف و پیشگیری از حملات تروریستی در بنادر و نواحی ساحلی [دوره 3، شماره 7، 1392، صفحه 163-175]
 • تسلیحات پدافند غیر عامل [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 90-105]
 • تشکیلات امنیتی سیر تحول تاریخی پلیس در ایران [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 117-147]
 • تصادف بررسی تصادفات موتورسیکلت‌سواران در استان هرمزگان و نقش کلاه ایمنی [دوره 5، شماره 13، 1394، صفحه 21-45]
 • تصادفات جاده ای بررسی تاثیر سیتم های ITS (دوربین های کنترل سرعت) بر کاهش تصادفات جاده ای استان هرمزگان [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 43-58]
 • تصادفات عابر پیاده تحلیلی بر تصادفات عابرین پیاده استان هرمزگان و ارائه راهکارهای پیشگیرانه [دوره 5، شماره 14، 1394، صفحه 1-19]
 • تصادفات عابر پیاده مطالعه تطبیقی تحولات تابلوها و علائم و قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی در ایران و سایر کشورها(ترکیه ،مالزی و استرالیا) [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 1-20]
 • تطهیر پولشویی وجرایم منشاء پولشویی [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 28-47]
 • تعامل نقش سازمان‌های غیر امنیتی در ایجاد بسترهای امنیت شهرهای ساحلی [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 63-83]
 • تعامل تعامل اصل صلاحیت جهانی با حقوق بشر [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 143-163]
 • تعاملات بین سازمانی بررسی و تحلیل عوامل اثرگذار بر بهبود ترافیک در استان هرمزگان [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 82-100]
 • تعاملات بین سازمانی بررسی و تحلیل عوامل اثرگذار بر بهبود ترافیک در استان هرمزگان [دوره 4، شماره 9، 1393، صفحه 83-99]
 • تعلقات اجتماعی بررسی علل عوامل اجتماعی بروز کیف قاپی در شهر بندر عباس [دوره 5، شماره 14، 1394، صفحه 52-86]
 • تعهد اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی موثر در کنترل نزاع و درگیری (مطالعه موردی مردان و زنان60-15 سال شهر بندرعباس) [دوره 4، شماره 12، 1393، صفحه 82-114]
 • تعهد سازمانی نقش نظام ارتباطات سازمانی در افزایش تعهد سازمانی کارکنان(نمونه پژوهی: ستاد فرماندهی انتظامی استان هرمزگان) [دوره 9، شماره 29، 1398، صفحه 1-14]
 • تعهد سازمانی بررسی فرهنگ بزهکارانه و بعد های آن بـر اساس دستاوردهای جرم شناسی در سنین مختلف [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 1-16]
 • تعهد سازمانی. رضایت شغلی ارتباط رضایت شغلی و تعهد سازمانی در کارکنان شاغل فرودگاه بندرعباس [دوره 4، شماره 11، 1393، صفحه 127-144]
 • تعهد سازمانی و رضایت شغلی بررسی رابطه هوش هیجانی و تعهد سازمانی در کارکنان فرماندهی انتظامی استان هرمزگان [دوره 9، شماره 32، 1398، صفحه 50-59]
 • تعهد عاطفی نقش نظام ارتباطات سازمانی در افزایش تعهد سازمانی کارکنان(نمونه پژوهی: ستاد فرماندهی انتظامی استان هرمزگان) [دوره 9، شماره 29، 1398، صفحه 1-14]
 • تعهد عاطفی بررسی فرهنگ بزهکارانه و بعد های آن بـر اساس دستاوردهای جرم شناسی در سنین مختلف [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 1-16]
 • تعهد مستمر نقش نظام ارتباطات سازمانی در افزایش تعهد سازمانی کارکنان(نمونه پژوهی: ستاد فرماندهی انتظامی استان هرمزگان) [دوره 9، شماره 29، 1398، صفحه 1-14]
 • تعهد مستمر بررسی فرهنگ بزهکارانه و بعد های آن بـر اساس دستاوردهای جرم شناسی در سنین مختلف [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 1-16]
 • تعهد هنجاری نقش نظام ارتباطات سازمانی در افزایش تعهد سازمانی کارکنان(نمونه پژوهی: ستاد فرماندهی انتظامی استان هرمزگان) [دوره 9، شماره 29، 1398، صفحه 1-14]
 • تعهد هنجاری بررسی فرهنگ بزهکارانه و بعد های آن بـر اساس دستاوردهای جرم شناسی در سنین مختلف [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 1-16]
 • تغذیه امکان سنجی تولید سبزیجات و الگوی تغذیه سالم جهت ارتقای سلامت کارکنان در مقرهای انتظامی شهرستان بندر عباس [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 159-180]
 • تغییرات طولی تغییرات طولی (در طول زمان) در الگوهای فعالیت بدنی پلیس‌ها [دوره 4، شماره 11، 1393، صفحه 141-163]
 • تقصیر جزایی بررسی رکن معنوی در جرایم غیر عمدی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 59-75]
 • تکاوران وسایل نقلیه ی دریایی بدون سرنشین جهت پاسداری از بنادر راه حل های کم هزینه جهت دستیابی به امنیت ساحلی [دوره 3، شماره 8، 1392، صفحه 165-199]
 • تکنیک SWOT مدیریت بحران ساختمان های مسکونی در برابر مخاطرات طبیعی (مطالعه موردی شهر بندرعباس) [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 55-88]
 • تمرکز بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر بهبود عملکرد سازمانی کارکنان فرماندهی انتظامی استان هرمزگان [دوره 9، شماره 31، 1398، صفحه 5-17]
 • تمرکز بررسی نقش ساختار سازمانی بر اثربخشی سازمانی در فرماندهی انتظامی استان هرمزگان [دوره 9، شماره 31، 1398، صفحه 36-46]
 • تمرکز بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر بهبود عملکرد سازمانی کارکنان فرماندهی انتظامی استان هرمزگان [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 30-44]
 • تملک اراضی بررسی علل یکسان بودن نرخ جرم قاچاق کالا در شهرستان بندرعباس [دوره 9، شماره 29، 1398، صفحه 37-47]
 • تنظیم رفتار ترافیکی بررسی و تحلیل عوامل اثرگذار بر بهبود ترافیک در استان هرمزگان [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 82-100]
 • تنظیم رفتار ترافیکی بررسی و تحلیل عوامل اثرگذار بر بهبود ترافیک در استان هرمزگان [دوره 4، شماره 9، 1393، صفحه 83-99]
 • تهدیدات پدافند غیر عامل [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 90-105]
 • تهدیدات تروریستی وسایل نقلیه ی دریایی بدون سرنشین جهت پاسداری از بنادر راه حل های کم هزینه جهت دستیابی به امنیت ساحلی [دوره 3، شماره 8، 1392، صفحه 165-199]
 • تهدیدات دشمن بررسی مدیریت بحران با رویکرد پدافند غیرعامل [دوره 7، شماره 21، 1396، صفحه 1-15]
 • تهدیدات ماهواره کارکرد‌های ماهواره تلویزیونی از منظر نخبگان [دوره 3، شماره 7، 1392، صفحه 67-100]
 • تهدید به خودکشی بررسی ویژگی های جمعیت شناختی خودکشی (مطالعه موردی استان هرمزگان) [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 28-46]
 • توان موشکی ساز و کارهای بین المللی دستیابی به حقوق جمهوری اسلامی ایران در زمینه توان موشکی [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 21-54]
 • توزیع مکانی تحلیلی بر تصادفات عابرین پیاده استان هرمزگان و ارائه راهکارهای پیشگیرانه [دوره 5، شماره 14، 1394، صفحه 1-19]
 • توزیع مکانی مطالعه تطبیقی تحولات تابلوها و علائم و قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی در ایران و سایر کشورها(ترکیه ،مالزی و استرالیا) [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 1-20]
 • توسعه تحقیق و توسعه در سازمان های پلیس [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 53-56]
 • توسعه مولفه های تأثیرگذار توسعه اقتصادی بر امنیت شهرستان بندرعباس [دوره 6، شماره 17، 1395، صفحه 65-110]
 • توسعه نگاهی بر اثرات احداث راههای روستایی بر توسعه، اشتغال و امنیت پایدار در مناطق کویری ایران ( مطالعه موردی: خراسان جنوبی) [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 21-38]
 • توسعه نقش بازارچه های مرزی در توسعه امنیت پایدار مرز [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 58-67]
 • توسعه اجتماعی تبیین نقش مردم در ایجاد توسعه متوازن نظم امنیت با تاکید بر توسعه اجتماعی [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 1-57]
 • توسعه اجتماعی بررسی تأثیر توسعه نامتوازن اجتماعی بر قاچاق سوخت (مطالعه موردی: شهر بندرعباس) [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 47-58]
 • توسعه اجتماعی فرهنگی بررسی رابطه بین توسعه اجتماعی فرهنگی و امنیت اجتماعی (مطالعه موردی مدیران، روسا و استادان دانشگاه شهر بندرعباس) [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 125-162]
 • توسعه یافتگی تحلیل توسعه و امنیت پایدار در مناطق آزاد [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 1-28]
 • توسعه اقتصادی بررسی رابطه بین توسعه متوازن و احساس نظم در شهر بندرعباس [دوره 5، شماره 14، 1394، صفحه 20-51]
 • توسعه اقتصادی مولفه های تأثیرگذار توسعه اقتصادی بر امنیت شهرستان بندرعباس [دوره 6، شماره 17، 1395، صفحه 65-110]
 • توسعه اقتصادی توسعه ی اقتصادی و امنیت پایدار مرز [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 1-10]
 • توسعه آینده طرح پیاده سازی سیاست های کلی پدافند غیر عامل در استان هرمزگان با توجه به طرح توسعه آینده استان و تهدیدات آینده [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 47-54]
 • توسعه پایدار نقش آمایش سرزمین در امنیت و توسعه پایدار مرزهای کشور [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 16-27]
 • توسعه پایدار تحلیل توسعه و امنیت پایدار در مناطق آزاد [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 1-28]
 • توسعه پایدار برنامه ریزی پایدار به منظور افزایش سطح امنیت اقتصادی ، اجتماعی مناطق مرزی ایران [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 29-38]
 • توسعه پایدار نقش بازارچه های مرزی در توسعه امنیت پایدار مرز [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 58-67]
 • توسعه شهری توسعه شهرنشینی و امنیت [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 50-57]
 • توسعه فرهنگی – اجتماعی بررسی رابطه بین توسعه متوازن و احساس نظم در شهر بندرعباس [دوره 5، شماره 14، 1394، صفحه 20-51]
 • توسعه متوازن بررسی رابطه بین توسعه متوازن و احساس نظم در شهر بندرعباس [دوره 5، شماره 14، 1394، صفحه 20-51]
 • توسعه متوازن نقش توسعه متوازن در تحکیم نظم و امنیت [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 123-134]
 • توسعه متوازن تبیین نقش مردم در ایجاد توسعه متوازن نظم امنیت با تاکید بر توسعه اجتماعی [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 1-57]
 • توسعه متوازن بررسی توسعه متوازن در استان هرمزگان و ارتباط آن با امنیت اجتماعی با تاکید بر نقش نیروی انتظامی [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 84-102]
 • توسعه متوازن ایجاد توسعه متوازن در طرح تحول کوپ و تأثیر آن بر رضایتمندی ذینفعان (با تأکید بر بهسازی محیطی) [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 40-49]
 • توسعه محیطی بررسی رابطه بین توسعه متوازن و احساس نظم در شهر بندرعباس [دوره 5، شماره 14، 1394، صفحه 20-51]
 • توصیف نقش نرم افزار آماری اس پی اس اس در ارتقای مدیریت پژوهش های انتظامی استان هرمزگان [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 84-105]

ج

 • جاده. سوانح ارائه الگوی بهینه سازی محیط جاده ای با استفاده ازتجارب جهانی [دوره 9، شماره 29، 1398، صفحه 62-77]
 • جامعه بررسی عوامل مؤثر بر امید به بازگشت به جامعه در بین زندانیان جوان زندان بندرعباس [دوره 3، شماره 8، 1392، صفحه 35-63]
 • جامعه پذیری بررسی عوامل موثر در سبک زندگی شهروندان بندر عباس [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 30-62]
 • جامعه پذیری استان هرمزگان بررسی و تحلیل عوامل اثرگذار بر بهبود ترافیک در استان هرمزگان [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 82-100]
 • جامعه پذیری استان هرمزگان بررسی و تحلیل عوامل اثرگذار بر بهبود ترافیک در استان هرمزگان [دوره 4، شماره 9، 1393، صفحه 83-99]
 • جامعه محور ارتقای امنیت اجتماعی در سایه رویکرد پلیس جامعه محور [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 1-25]
 • جامعه محور تاثیر اجرای آموزش اثربخش در ارتقا توانمندی جامعه محوری کارکنان پلیس : مطالعه موردی کارکنان کلانتری بندرعباس [دوره 7، شماره 21، 1396، صفحه 55-80]
 • جامعه محوری پلیس جامع گرا [دوره 3، شماره 7، 1392، صفحه 1-38]
 • جبرانگاری جبرانگاری در ارتکاب جرم از منظر پلیس [دوره 6، شماره 17، 1395، صفحه 111-163]
 • جرایم دیده ها و نشنیده ها:ذهنیت جوانان نسبت به پلیس [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 93-108]
 • جرایم خشن بررسی نظری علل اجتماعی بروز جرایم خشن [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 122-163]
 • جرایم خشن بررسی علل رفتارهای خشونت آمیز جوانان شهر بندرعباس (چاقوکشی) با تاکید بر پیشگیری انتظامی [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 17-50]
 • جرایم خشن تبیین نگرش شهروندان بندر عباس نسبت به قانون بکارگیری تلویزیون ماهواره ای [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 63-83]
 • جرایم خشن بررسی علل رفتارهای خشونت‌آمیز جوانان شهر بندرعباس(چاقوکشی)با تاکید بر پیشگیری انتظامی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 70-90]
 • جرایم رایانه ای قضاوت در جرایم رایانه ای:تعقیب مظنونان دیجیتال [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 46-62]
 • جرایم رایانه ای بررسی پیشگیری وضعی در زمینه جرم کلاهبرداری رایانه‌ای [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 31-39]
 • جرایم سازمان یافته وظایف و اختیارات ناجا در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 92 [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 73-90]
 • جرایم سازمان یافته اقتصادی بررسی جرایم سازمان یافته اقتصادی [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 18-30]
 • جرایم یقه سفیدان بررسی جرایم سازمان یافته اقتصادی [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 18-30]
 • جرایم منافی عفت بررسی نقش حجاب در پیشگیری وضعی از جرایم منافی عفت [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 113-142]
 • جرائم اخلاقی تاثیر شبکه های ماهواره ای در جرائم اخلاقی واجتماعی و راه های مقابله با آن (مطالعات موردی: شهر بندر عباس) [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 42-55]
 • جرم مهاجرت ،حاشیه نشینی وجرم [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 98-120]
 • جرم بررسی نظری علل اجتماعی بروز جرایم خشن [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 122-163]
 • جرم نقش سازمان‌های مردم نهاد (NGOs)در مدیریت پیشگیری از وقوع جرم (با تاکید بر شهرستان بندر عباس) [دوره 3، شماره 7، 1392، صفحه 39-66]
 • جرم بررسی عوامل مؤثر بر امید به بازگشت به جامعه در بین زندانیان جوان زندان بندرعباس [دوره 3، شماره 8، 1392، صفحه 35-63]
 • جرم بررسی و تحلیل جرم اختلاس شبکه ای [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 81-93]
 • جرم بررسی جامعه شناختی رابطه حاشیه نشینی و جرم در شهرهای ساحلی ایران [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 91-110]
 • جرم بررسی عوامل مؤثر بر وقوع سرقتهای به عنف در شهر بندرعباس در سال 1386 (با رویکرد پیشگیری وضعی از وقوع جرم) [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 1-17]
 • جرم بررسی نقش عوامل اجتماعی و اقتصادی در میزان جرم در محلات حاشیه نشین شهر بندرعباس اجتماعی و اقتصادی و نقش آن در میزان جرم در محلات حاشیه‌نشین بندرعباس [دوره 5، شماره 13، 1394، صفحه 103-131]
 • جرم جبرانگاری در ارتکاب جرم از منظر پلیس [دوره 6، شماره 17، 1395، صفحه 111-163]
 • جرم مداخله شرکت های تجاری در ارتکاب جرم قاچاق کالا و چالش های مرتبط با آن [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 91-106]
 • جرم راهکارهای پیشگیری از قاچاق لوازم خانگی (مطالعه موردی استان هرمزگان در سال 1395) [دوره 8، شماره 25، 1397، صفحه 73-107]
 • جرم نحوه رسیدگی به جرائم و تخلفات اداری مقامات سیاسی و ماموران کشوری و لشکری [دوره 8، شماره 25، 1397، صفحه 108-129]
 • جرم ارزیابی اقدامات پیشگیرانه پلیس بر جرائم مالی کارکنان با قاچاق کالا(مطالعه موردی : فرماندهی انتظامی استان هرمزگان) [دوره 9، شماره 31، 1398، صفحه 49-68]
 • جرم انگاری جرم انگاری کرونایی، پیگرد قانونی برای سرفه عمدی [(مقالات آماده انتشار)]
 • جرم انگاری جرم انگاری کرونایی، پیگرد قانونی برای سرفه عمدی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 1-16]
 • جرم عمدی بررسی رکن معنوی در جرایم غیر عمدی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 59-75]
 • جرم غیرعمدی بررسی رکن معنوی در جرایم غیر عمدی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 59-75]
 • جغرافیایی سیاسی مولفه های غیر نظامی موثر بر امنیت مرزها [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 67-74]
 • جغرافیای طبیعی انسانی عوامل جغرافیایی مؤثر بر ورود مواد مخدر از مرز استان هرمزگان [دوره 5، شماره 13، 1394، صفحه 132-163]
 • جغرافیای نظامی رویکرد نوین اصول پدافند غیرعامل در مقرهای انتظامی استان هرمزگان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و سنجش از دور (R) [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 76-86]
 • جمهوری اسلامی ایران ساز و کارهای بین المللی دستیابی به حقوق جمهوری اسلامی ایران در زمینه توان موشکی [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 21-54]
 • جنایات بین المللی تعامل اصل صلاحیت جهانی با حقوق بشر [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 143-163]
 • جنسیت تحلیلی بر تصادفات عابرین پیاده استان هرمزگان و ارائه راهکارهای پیشگیرانه [دوره 5، شماره 14، 1394، صفحه 1-19]
 • جنسیت مطالعه تطبیقی تحولات تابلوها و علائم و قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی در ایران و سایر کشورها(ترکیه ،مالزی و استرالیا) [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 1-20]
 • جنگ نرم آثار جنگ نرم دشمن (با محوریت ناتوی فرهنگی) بر سبک زندگی ایرانی - اسلامی [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 29-54]
 • جنگ نرم آثار جنگ نرم دشمن (با محوریت ناتوی فرهنگی) بر سبک زندگی ایرانی - اسلامی [دوره 4، شماره 9، 1393، صفحه 29-55]
 • جنگ نرم بررسی مد و مدگرایی در جوانان و نوجوانان شهر بندر عباس و مخاطرات پنهان این ابزار و راهکارهای پیشگیری و مقابله با آن [دوره 9، شماره 29، 1398، صفحه 10-25]
 • جوان بررسی عوامل مؤثر بر امید به بازگشت به جامعه در بین زندانیان جوان زندان بندرعباس [دوره 3، شماره 8، 1392، صفحه 35-63]
 • جوان بررسی علل اجتماعی گرایش جوانان 18 تا 30 ساله شهر بندرعباس به مصرف مواد مخدر صنعتی [دوره 5، شماره 13، 1394، صفحه 77-102]
 • جوان ارتقاء فرهنگ ایثار و شهادت در بین نسل جوانان [دوره 9، شماره 32، 1398، صفحه 15-30]
 • جوانان بررسی علل اجتماعی گرایش جوانان به شرب خمر در شهر بندر عباس [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 1-33]
 • جوانان تاثیر استفاده از اینترنت در روابط اجتماعی جوانان شهر بندرعباس [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 35-62]
 • جوانان دیده ها و نشنیده ها:ذهنیت جوانان نسبت به پلیس [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 93-108]
 • جوانان تأثیر استفاده از اینترنت بر شکل‌گیری هویت جوانان 29- 18 سال شهر بندرعباس [دوره 4، شماره 11، 1393، صفحه 71-100]
 • جوانان بررسی مد و مدگرایی در جوانان و نوجوانان شهر بندر عباس و مخاطرات پنهان این ابزار و راهکارهای پیشگیری و مقابله با آن [دوره 9، شماره 29، 1398، صفحه 10-25]
 • جوانان بررسی علل بدحجابی و راهکارهای گسترش عفاف و حجاب در میان دانشجویان بندرعباس‏ [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 17-27]
 • جو سازمانی بررسی رابطه بین جو سازمانی و مدیریت تعارض از دیدگاه کارکنان فرماندهی انتظامی استان هرمزگان [دوره 9، شماره 32، 1398، صفحه 38-49]

چ

 • چالشهای جنگ پدافند غیر عامل [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 90-105]
 • چالش های مرتبط مداخله شرکت های تجاری در ارتکاب جرم قاچاق کالا و چالش های مرتبط با آن [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 91-106]

ح

 • حاشیه نشینی مهاجرت ،حاشیه نشینی وجرم [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 98-120]
 • حاشیه نشینی بررسی جامعه شناختی رابطه حاشیه نشینی و جرم در شهرهای ساحلی ایران [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 91-110]
 • حاشیه نشینی بررسی حاشیه نشینی و تاثیر آن بر بزهکاری دراستان هرمزگان(با تأکید بر محلات حاشیه نشین شهر بندرعباس) [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 84-116]
 • حاشیه‌نشینی بررسی نقش عوامل اجتماعی و اقتصادی در میزان جرم در محلات حاشیه نشین شهر بندرعباس اجتماعی و اقتصادی و نقش آن در میزان جرم در محلات حاشیه‌نشین بندرعباس [دوره 5، شماره 13، 1394، صفحه 103-131]
 • حجاب تبیین خلاء های قانونی حجاب [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 63-80]
 • حجاب بررسی نقش حجاب در پیشگیری وضعی از جرایم منافی عفت [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 113-142]
 • حجاب بررسی علل بدحجابی و راهکارهای گسترش عفاف و حجاب در میان دانشجویان بندرعباس‏ [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 17-27]
 • حفاظت پدافند غیر عامل [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 90-105]
 • حقوق بررسی قواعد حاکم بر قرار بازداشت موقت و تعارض آن با اصل برائت [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 70-83]
 • حقوق بشر تعامل اصل صلاحیت جهانی با حقوق بشر [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 143-163]
 • حقوق شهروندی جبرانگاری در ارتکاب جرم از منظر پلیس [دوره 6، شماره 17، 1395، صفحه 111-163]
 • حقوق شهروندی بررسی نظم و امنیت در رعایت حقوق شهروندی شهرستان بندرعباس [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 24-41]
 • حقوق عمومی بررسی علل یکسان بودن نرخ جرم قاچاق کالا در شهرستان بندرعباس [دوره 9، شماره 29، 1398، صفحه 37-47]
 • حقوق مالکانه بررسی علل یکسان بودن نرخ جرم قاچاق کالا در شهرستان بندرعباس [دوره 9، شماره 29، 1398، صفحه 37-47]
 • حمایت پلیس دیده ها و نشنیده ها:ذهنیت جوانان نسبت به پلیس [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 93-108]
 • حمایت خانواده بررسی عوامل موثر بر احساس امنیت در بین دختران شهر بندرعباس [دوره 7، شماره 21، 1396، صفحه 95-112]
 • حمایت سازمانی ادراک شده تبیین رابطه حمایت سازمانی ادراک شده و رفتار شهروندی سازمانی در فرماندهی انتظامی استان هرمزگان [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 1-14]

خ

 • خانواده بررسی عوامل موثر بر گرایش شهروندان شهرستان قشم به قاچاق کالا [دوره 4، شماره 12، 1393، صفحه 153-185]
 • خانواده نظامی بررسی الگوهای ارتباطی و سازگاری زناشویی در بین همسران نظامیان دارای مشاغل ماموریتی و غیرماموریتی [دوره 3، شماره 8، 1392، صفحه 98-121]
 • خدا محوری و انسان محوری بررسی تطبیقی مبانی و اصول نظام سیاسی اسلام و لیبرال دموکراسی در حوزه امنیت [دوره 9، شماره 29، 1398، صفحه 26-36]
 • خدمات نگاهی بر اثرات احداث راههای روستایی بر توسعه، اشتغال و امنیت پایدار در مناطق کویری ایران ( مطالعه موردی: خراسان جنوبی) [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 21-38]
 • خدمات انتظامی اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات با نگرشی بر کاربرد آن در پلیس [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 106-125]
 • خدمات انتظامی تاثیر مدیریت جهادی بر ارایه خدمات انتظامی مورد مطالعه مدیران و فرماندهان پلیس پیشگیری فا.ا.هرمزگان در سال95 [دوره 8، شماره 25، 1397، صفحه 130-168]
 • خراسان جنوبی نگاهی بر اثرات احداث راههای روستایی بر توسعه، اشتغال و امنیت پایدار در مناطق کویری ایران ( مطالعه موردی: خراسان جنوبی) [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 21-38]
 • خشکسالی بررسی و راهکارهای صرفه جویی در مصرف آب در ستاد فرماندهی انتظامی استان هرمزگان و استفاده مجدد از آب [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 18-36]
 • خشم بررسی تاثیر نیازهای بنیادین و کیفیت خواب با میزان خشم در بین کارکنان نیروی انتظامی بندرعباس [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 55-98]
 • خشونت بررسی علل رفتارهای خشونت آمیز جوانان شهر بندرعباس (چاقوکشی) با تاکید بر پیشگیری انتظامی [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 17-50]
 • خشونت تبیین نگرش شهروندان بندر عباس نسبت به قانون بکارگیری تلویزیون ماهواره ای [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 63-83]
 • خشونت بررسی علل رفتارهای خشونت‌آمیز جوانان شهر بندرعباس(چاقوکشی)با تاکید بر پیشگیری انتظامی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 70-90]
 • خشونت خانگی بررسی تطبیقی پیش‌گیری از خشونت خانگی: نقش سیاست جنایی مشارکتی در پیش‌گیری از آن [دوره 3، شماره 8، 1392، صفحه 122-164]
 • خطر نقش ارزیابی خطر در طرح های امنیت محیطی واتخاذ تصمیم [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 148-160]
 • خطرات روشهای کاهش تلفات و خسارات در تأسیسات و تجهیزات دریایی [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 47-52]
 • خلاءها ی قانونی تبیین خلاء های قانونی حجاب [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 63-80]
 • خلاقیت تاثیر مدیریت جهادی بر ارایه خدمات انتظامی مورد مطالعه مدیران و فرماندهان پلیس پیشگیری فا.ا.هرمزگان در سال95 [دوره 8، شماره 25، 1397، صفحه 130-168]
 • خلیج فارس سیر تحول تاریخی حضور پلیس در خلیج فارس [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 17-27]
 • خواص فیزیکی بررسی عملکرد استفاده از نانو لوله های کربنی در کامپوزیت ضربه گیر جلیقه های ضد گلوله استان هرمزگان [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 85-94]
 • خواص فیزیکی تهیه کامپوزیت مناسب به عنوان ضربه گیر جلیقه های ضد گلوله متناسب با اقلیم استان هرمزگان [دوره 6، شماره 17، 1395، صفحه 53-64]
 • خود تنظیمی هیجانی راهبرد خود تنظیمی هیجانی و نقش آن در صیانت شغلی پلیس [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 1-125]
 • خود تنظیمی هیجانی مقایسه سازگاری اجتماعی، سبک های دلبستگی به والدین و نگرش به بزهکاری در نوجوانان بزهکار و غیر بزهکار شهر بندرعباس [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 1-17]
 • خودرو واکاوی مسائل مربوط به واگذاری سهمیه سوخت به وسائط نقلیه خودرویی در یگان های تابعه نیروی انتظامی در شهرستان بندرعباس [دوره 6، شماره 17، 1395، صفحه 191-226]
 • خودکشی بررسی ویژگی های جمعیت شناختی خودکشی (مطالعه موردی استان هرمزگان) [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 28-46]

د

 • دادگاه کیفری بین المللی تعامل اصل صلاحیت جهانی با حقوق بشر [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 143-163]
 • داده کاوی بررسی ارتباط بین مولفه های شغلی کارکنان ناجا و نوع بیماری با استفاده از سیستم داده کاوی [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 59-96]
 • داده کاوی بیماری بررسی ارتباط بین مولفه های شغلی کارکنان ناجا و نوع بیماری با استفاده از سیستم داده کاوی [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 59-96]
 • دانش انتظامی نقش نرم افزار آماری اس پی اس اس در ارتقای مدیریت پژوهش های انتظامی استان هرمزگان [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 84-105]
 • دانشجو بررسی علل بدحجابی و راهکارهای گسترش عفاف و حجاب در میان دانشجویان بندرعباس‏ [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 17-27]
 • دانشجویان بررسی علل اجتماعی گرایش جوانان به شرب خمر در شهر بندر عباس [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 1-33]
 • دانشگاه آزاد اسلامی بررسی میزان استفاده از اینترنت و پیامدهای روانی اجتماعی آن در بین دانشجویان [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 1-16]
 • دختران بررسی عوامل موثر بر احساس امنیت در بین دختران شهر بندرعباس [دوره 7، شماره 21، 1396، صفحه 95-112]
 • درآمد بررسی عوامل موثر بر گرایش شهروندان شهرستان قشم به قاچاق کالا [دوره 4، شماره 12، 1393، صفحه 153-185]
 • در حال توسعه بررسی جامعه شناختی رابطه حاشیه نشینی و جرم در شهرهای ساحلی ایران [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 91-110]
 • درک شنیداری بررسی میزان رعایت حقوق شهروندی از سوی پلیس در برخورد با مردم با توجه به منشور حقوق میراندا [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 177-204]
 • درگیری بررسی عوامل اجتماعی موثر در کنترل نزاع و درگیری (مطالعه موردی مردان و زنان60-15 سال شهر بندرعباس) [دوره 4، شماره 12، 1393، صفحه 82-114]
 • درونی سازی بررسی مبانی نظری و عملی فرایند نفوذ اجتماعی و پیامدهای آن [دوره 5، شماره 13، 1394، صفحه 46-76]
 • دست یابی ساز و کارهای بین المللی دستیابی به حقوق جمهوری اسلامی ایران در زمینه توان موشکی [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 21-54]
 • دین بررسی مفهوم امنیت در فلسفه اسلامی [دوره 6، شماره 17، 1395، صفحه 165-190]
 • دینداری بررسی عوامل موثر بر احساس امنیت در بین دختران شهر بندرعباس [دوره 7، شماره 21، 1396، صفحه 95-112]
 • دور های اموزشی بررسی اجرای دوره های آموزش ضمن خدمت استاندارد سازی و تعالی رفتار کارکنان کلانتریهای شهر بندرعباس بر رضایتمندی شهروندان از رفتار آنان در سال1397 [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 34-50]
 • دوره کوتاه مدت بررسی تاثیر دوره های کوتاه مدت آموزشی مهارت‌محور بر کارایی نیروهای مسلح (مطالعه موردی فرماندهی انتظامی استان هرمزگان) [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 97-113]
 • دوره های مجازی تأثیر آموزش و یادگیری مجازی بر دستاوردهای مهارت گفتاری پلیس ها [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 115-130]

ر

 • رابطه رابطه بین هوش هیجانی و عملکرد شغلی مأمورین سلاح بدست مطالعه موردی شهرستان بندرعباس [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 1-32]
 • رانندگان ارائه الگوی بهینه سازی محیط جاده ای با استفاده ازتجارب جهانی [دوره 9، شماره 29، 1398، صفحه 62-77]
 • راه نگاهی بر اثرات احداث راههای روستایی بر توسعه، اشتغال و امنیت پایدار در مناطق کویری ایران ( مطالعه موردی: خراسان جنوبی) [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 21-38]
 • راهکار واکاوی مسائل قانون بکارگیری سلاح مصوب 1373 و راهکارهای اصلاحی [دوره 6، شماره 17، 1395، صفحه 1-51]
 • رسانه بررسی مد و مدگرایی در جوانان و نوجوانان شهر بندر عباس و مخاطرات پنهان این ابزار و راهکارهای پیشگیری و مقابله با آن [دوره 9، شماره 29، 1398، صفحه 10-25]
 • رسانه بررسی علل بدحجابی و راهکارهای گسترش عفاف و حجاب در میان دانشجویان بندرعباس‏ [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 17-27]
 • رسانه های جمعی بررسی و تحلیل عوامل اثرگذار بر بهبود ترافیک در استان هرمزگان [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 82-100]
 • رسانه های جمعی بررسی و تحلیل عوامل اثرگذار بر بهبود ترافیک در استان هرمزگان [دوره 4، شماره 9، 1393، صفحه 83-99]
 • رسمیت بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر بهبود عملکرد سازمانی کارکنان فرماندهی انتظامی استان هرمزگان [دوره 9، شماره 31، 1398، صفحه 5-17]
 • رسمیت بررسی نقش ساختار سازمانی بر اثربخشی سازمانی در فرماندهی انتظامی استان هرمزگان [دوره 9، شماره 31، 1398، صفحه 36-46]
 • رسمیت بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر بهبود عملکرد سازمانی کارکنان فرماندهی انتظامی استان هرمزگان [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 30-44]
 • رشوه ارزیابی اقدامات پیشگیرانه پلیس بر جرائم مالی کارکنان با قاچاق کالا(مطالعه موردی : فرماندهی انتظامی استان هرمزگان) [دوره 9، شماره 31، 1398، صفحه 49-68]
 • رضایت اجتماعی تاثیر اجرای آموزش اثربخش در ارتقا توانمندی جامعه محوری کارکنان پلیس : مطالعه موردی کارکنان کلانتری بندرعباس [دوره 7، شماره 21، 1396، صفحه 55-80]
 • رضایت از زندگی بررسی رابطه بین توسعه اجتماعی فرهنگی و امنیت اجتماعی (مطالعه موردی مدیران، روسا و استادان دانشگاه شهر بندرعباس) [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 125-162]
 • رضایت شغلی مهارت های ارتباطی و تاثیر آن بر رضایت شغلی کارکنان ستاد فرماندهی انتظامی استان هرمزگان [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 51-68]
 • رضایت شغلی تبیین نقش مدیریت تحول گرا بر ارتقای کارایی سازمانی کارکنان ستاد فرماندهی انتظامی استان هرمزگان [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 17-26]
 • رضایت شهروندان سنجش تحلیلی آگاهی از حدود وظایف و اختیارات ناجا و نقش آن در رضایت از عملکرد کارکنان [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 71-84]
 • رضایت شهروندان بررسی رابطه مدیریت دانش با مسئولیت پذیری کارکنان [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 45-72]
 • رضایتمندی بررسی عوامل موثر در سبک زندگی شهروندان بندر عباس [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 30-62]
 • رضایتمندی بررسی اجرای دوره های آموزش ضمن خدمت استاندارد سازی و تعالی رفتار کارکنان کلانتریهای شهر بندرعباس بر رضایتمندی شهروندان از رفتار آنان در سال1397 [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 34-50]
 • رفتار خشونت آمیز صیانت کارکنان با رویکرد پیشگیری از رفتار خشونت آمیز کارکنان [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 26-44]
 • رفتار شهروندی سازمانی تبیین رابطه حمایت سازمانی ادراک شده و رفتار شهروندی سازمانی در فرماندهی انتظامی استان هرمزگان [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 1-14]
 • رفتارهای فرانقشی بررسی رابطه هوش هیجانی و تعهد سازمانی در کارکنان فرماندهی انتظامی استان هرمزگان [دوره 9، شماره 32، 1398، صفحه 50-59]
 • رکن معنوی بررسی رکن معنوی در جرایم غیر عمدی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 59-75]
 • رهیافت نمایشی بررسی عوامل موثر در سبک زندگی شهروندان بندر عباس [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 30-62]
 • رهبری اخلاقی رابطه رهبری اخلاقی سازمانی و ارتقای مسؤولیت‌پذیری اجتماعی در فرماندهی انتظامی استان هرمزگان [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 17-32]
 • روابط اجتماعی تاثیر استفاده از اینترنت در روابط اجتماعی جوانان شهر بندرعباس [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 35-62]
 • روستا نگاهی بر اثرات احداث راههای روستایی بر توسعه، اشتغال و امنیت پایدار در مناطق کویری ایران ( مطالعه موردی: خراسان جنوبی) [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 21-38]
 • روش تحقیق ارتباط رضایت شغلی و تعهد سازمانی در کارکنان شاغل فرودگاه بندرعباس [دوره 4، شماره 11، 1393، صفحه 127-144]

ز

 • زندان بررسی عوامل مؤثر بر امید به بازگشت به جامعه در بین زندانیان جوان زندان بندرعباس [دوره 3، شماره 8، 1392، صفحه 35-63]
 • زندگی دریایی کاربرد ارزیابی خطر ارزیابی خطر در کشف و پیشگیری از حملات تروریستی در بنادر و نواحی ساحلی [دوره 3، شماره 7، 1392، صفحه 163-175]

ژ

 • ژاپن عوام‌گرایی کیفری» و تحولات کیفرشناختی در ژاپن معاصر [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 165-189]
 • ژاندارمری سیر تحول تاریخی پلیس در ایران [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 117-147]

س

 • ساختار سازمانی بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر بهبود عملکرد سازمانی کارکنان فرماندهی انتظامی استان هرمزگان [دوره 9، شماره 31، 1398، صفحه 5-17]
 • ساختار سازمانی بررسی نقش ساختار سازمانی بر اثربخشی سازمانی در فرماندهی انتظامی استان هرمزگان [دوره 9، شماره 31، 1398، صفحه 36-46]
 • ساختار سازمانی بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر بهبود عملکرد سازمانی کارکنان فرماندهی انتظامی استان هرمزگان [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 30-44]
 • ساختارهای بحرانی امنیت محیطی، فراساختارهای بحرانی و ارزیابی خطر [دوره 4، شماره 9، 1393، صفحه 124-145]
 • ساختمان نظامی بررسی و راهکارهای صرفه جویی در مصرف آب در ستاد فرماندهی انتظامی استان هرمزگان و استفاده مجدد از آب [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 18-36]
 • سارقین کیف قاپی بررسی علل عوامل اجتماعی بروز کیف قاپی در شهر بندر عباس [دوره 5، شماره 14، 1394، صفحه 52-86]
 • سازگاری زناشویی تاثیر الگوهای ارتباطی زوجین برسازگاری زناشویی [دوره 3، شماره 7، 1392، صفحه 133-162]
 • سازگاری زناشویی بررسی الگوهای ارتباطی و سازگاری زناشویی در بین همسران نظامیان دارای مشاغل ماموریتی و غیرماموریتی [دوره 3، شماره 8، 1392، صفحه 98-121]
 • سازمان نقش انضباط در تعالی سازمان [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 69-72]
 • سازمان بررسی نقش اخلاق پلیس در اقتدار سازمانی [دوره 9، شماره 32، 1398، صفحه 31-37]
 • سازمان پلیس مسولیت مدنی پلیس در قبال نقض حقوق شهروندی – (مطالعه موردی استان هرمزگان) [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 79-103]
 • سازمان کاشف وظایف و اختیارات ناجا در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 92 [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 73-90]
 • سازمان‌های پلیس تحقیق علمی در سازمان های پلیس [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 111-120]
 • سازمان‌های پلیس تحقیق و توسعه در سازمان های پلیس [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 53-56]
 • سازمان های غیررسمی نقش سازمان‌های غیر امنیتی در ایجاد بسترهای امنیت شهرهای ساحلی [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 63-83]
 • سازمان های مردم نهاد نقش سازمان‌های مردم نهاد (NGOs)در مدیریت پیشگیری از وقوع جرم (با تاکید بر شهرستان بندر عباس) [دوره 3، شماره 7، 1392، صفحه 39-66]
 • سازمان‌های مردم نهاد نقش سازمان‌های مردم نهاد (NGOs)در مدیریت پیشگیری از وقوع جرم (با تاکید بر شهرستان بندر عباس) [دوره 3، شماره 7، 1392، صفحه 39-66]
 • سیاست بررسی علل بدحجابی و راهکارهای گسترش عفاف و حجاب در میان دانشجویان بندرعباس‏ [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 17-27]
 • سیاست طرح پیاده سازی سیاست های کلی پدافند غیر عامل در استان هرمزگان با توجه به طرح توسعه آینده استان و تهدیدات آینده [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 47-54]
 • سیاست جنایی سیاست جنایی تقنینی ایران در پیشگیری انتظامی از جرم [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 26-45]
 • سیاست جنایی تقنینی سیاست جنایی تقنینی ایران در پیشگیری انتظامی از جرم [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 26-45]
 • سیاست- قومیت- قوم- امنیت مرز- ایران بررسی سیاست قومی در ایران با تاکید بر امنیت مرزها [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 31-50]
 • سبزیجات امکان سنجی تولید سبزیجات و الگوی تغذیه سالم جهت ارتقای سلامت کارکنان در مقرهای انتظامی شهرستان بندر عباس [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 159-180]
 • سبک تفکر بررسی رابطه بین سبک تفکر مدیران با استراتژی مدیریت تعارض فرماندهان و مدیران در فرماندهی انتظامی استان هرمزگان [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 50-63]
 • سبک رهبری تبیین رابطه سبک رهبری و راهبردهای مدیریت تعارض در بین فرماندهان و مدیران (نمونه پژوهی: فرماندهی انتظامی استان هرمزگان) [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 51-62]
 • سبک رهبری تحلیل نقش مهارت های ارتباطی بر سبک رهبری در فرماندهی انتظامی استان هرمزگان [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 1-16]
 • سبک رهبری تحول آفرین بررسی تاثیر هوش سازمانی بر سبک رهبری تحول آفرین (نمونه پژوهی: ستاد فرماندهی انتظامی استان هرمزگان) [دوره 8، شماره 25، 1397، صفحه 1-17]
 • سبک زندگی ایرانی-اسلامی آثار جنگ نرم دشمن (با محوریت ناتوی فرهنگی) بر سبک زندگی ایرانی - اسلامی [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 29-54]
 • سبک زندگی ایرانی-اسلامی آثار جنگ نرم دشمن (با محوریت ناتوی فرهنگی) بر سبک زندگی ایرانی - اسلامی [دوره 4، شماره 9، 1393، صفحه 29-55]
 • سبک زندگی غربی آثار جنگ نرم دشمن (با محوریت ناتوی فرهنگی) بر سبک زندگی ایرانی - اسلامی [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 29-54]
 • سبک زندگی غربی آثار جنگ نرم دشمن (با محوریت ناتوی فرهنگی) بر سبک زندگی ایرانی - اسلامی [دوره 4، شماره 9، 1393، صفحه 29-55]
 • سبک های دلبستگی نقش واسطه ای تعهد امنیت زناشویی در ارتباط بین سبک های دلبستگی با کیفیت زندگی [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 103-110]
 • سرفه جرم انگاری کرونایی، پیگرد قانونی برای سرفه عمدی [(مقالات آماده انتشار)]
 • سرفه جرم انگاری کرونایی، پیگرد قانونی برای سرفه عمدی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 1-16]
 • سرقت بررسی علل و عوامل اجتماعی موثر بر سرقت‌های خرد در شهرستان بندرعباس [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 64-96]
 • سرقت بررسی عوامل مؤثر بر وقوع سرقتهای به عنف در شهر بندرعباس در سال 1386 (با رویکرد پیشگیری وضعی از وقوع جرم) [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 1-17]
 • سرقت بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر پدیده سرقت در شهرستان بندر عباس [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 65-85]
 • سرقت به عنف بررسی وضعیت سرقت های به عنف شهر بندرعباس و عوامل موثر بر وقوع آن در سال های 1392-1391 [دوره 3، شماره 8، 1392، صفحه 64-97]
 • سرقت به عنف بررسی عوامل مؤثر بر وقوع سرقتهای به عنف در شهر بندرعباس در سال 1386 (با رویکرد پیشگیری وضعی از وقوع جرم) [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 1-17]
 • سرقت خرد بررسی علل و عوامل اجتماعی موثر بر سرقت‌های خرد در شهرستان بندرعباس [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 64-96]
 • سرقت منزل بررسی تاثیر شیوه های مشارکتی در پیشگیری ازسرقت منزل درشهرستان بندرعباس [دوره 9، شماره 31، 1398، صفحه 79-91]
 • سرمایه اجتماعی بررسی رابطه بین توسعه اجتماعی فرهنگی و امنیت اجتماعی (مطالعه موردی مدیران، روسا و استادان دانشگاه شهر بندرعباس) [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 125-162]
 • سرمایه اجتماعی سرمایه اجتماعی و تبیین رابطه آن با امنیت اجتماعی (مطالعه موردی شهر بندرعباس) [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 1-28]
 • سرمایه اجتماعی تاثیر سرمایه اجتماعی بر مشارکت‌اجتماعی درتامین امنیت مرزی بندرعباس : گامی در راستای توسعه متوازن [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 106-121]
 • سرمایه اجتماعی سرمایه اجتماعی و امنیت پایدار مرز [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 86-107]
 • سرمایه اجتماعی بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و وجدان کاری به عنوان یکی از اصول اخلاقی (نمونه پژوهی: ستاد فرماندهی انتظامی استان هرمزگان) [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 11-19]
 • سرمایه اجتماعی بررسی نقش سرمایة اجتماعی سازمانی در اثربخشی اجرای سیستم تعالی سازمانیEFQM درفرماندهی انتظامی استان هرمزگان [دوره 9، شماره 32، 1398، صفحه 2-14]
 • سرمایه اجنماعی بررسی عوامل موثر در سبک زندگی شهروندان بندر عباس [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 30-62]
 • سزادهی عوامانه عوام‌گرایی کیفری» و تحولات کیفرشناختی در ژاپن معاصر [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 165-189]
 • سیستماتیک امنیت محیطی، فراساختارهای بحرانی و ارزیابی خطر [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 130-151]
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی رویکرد نوین اصول پدافند غیرعامل در مقرهای انتظامی استان هرمزگان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و سنجش از دور (R) [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 76-86]
 • سیستم تعالی سازمانی بررسی نقش سرمایة اجتماعی سازمانی در اثربخشی اجرای سیستم تعالی سازمانیEFQM درفرماندهی انتظامی استان هرمزگان [دوره 9، شماره 32، 1398، صفحه 2-14]
 • سلامت روان بررسی وضعیت سلامت روانی کارکنان فرماندهی انتظامی استان هرمزگان [دوره 4، شماره 11، 1393، صفحه 49-70]
 • سلامت روحی و جسمی امکان سنجی تولید سبزیجات و الگوی تغذیه سالم جهت ارتقای سلامت کارکنان در مقرهای انتظامی شهرستان بندر عباس [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 159-180]
 • سلامت کارکنان نقش فرماندهان و مدیران در سلامت اداری و پیشگیری از فساد در بین کارکنان نیروی انتظامی [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 51-65]
 • سن تحلیلی بر تصادفات عابرین پیاده استان هرمزگان و ارائه راهکارهای پیشگیرانه [دوره 5، شماره 14، 1394، صفحه 1-19]
 • سن مطالعه تطبیقی تحولات تابلوها و علائم و قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی در ایران و سایر کشورها(ترکیه ،مالزی و استرالیا) [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 1-20]
 • سواحل عوامل جغرافیایی مؤثر بر ورود مواد مخدر از مرز استان هرمزگان [دوره 5، شماره 13، 1394، صفحه 132-163]
 • سواحل جنوب ایران رویکرد نوین اصول پدافند غیرعامل در مقرهای انتظامی استان هرمزگان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و سنجش از دور (R) [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 76-86]
 • سوخت واکاوی مسائل مربوط به واگذاری سهمیه سوخت به وسائط نقلیه خودرویی در یگان های تابعه نیروی انتظامی در شهرستان بندرعباس [دوره 6، شماره 17، 1395، صفحه 191-226]

ش

 • شبکه نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در پایداری امنیت مرز [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 20-43]
 • شبکه ی اختلاس بررسی و تحلیل جرم اختلاس شبکه ای [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 81-93]
 • شبکه های الکترونیکی قضاوت در جرایم رایانه ای:تعقیب مظنونان دیجیتال [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 46-62]
 • شبکه های ماهواره ای ارزیابی میزان گرایش به ماهواره و راهکارهای مقابله با آن در استان هرمزگان [دوره 5، شماره 14، 1394، صفحه 139-171]
 • شبکه های ماهواره ای تاثیر شبکه های ماهواره ای در جرائم اخلاقی واجتماعی و راه های مقابله با آن (مطالعات موردی: شهر بندر عباس) [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 42-55]
 • شرایط محیطی بررسی علل عوامل اجتماعی بروز کیف قاپی در شهر بندر عباس [دوره 5، شماره 14، 1394، صفحه 52-86]
 • شرکت مداخله شرکت های تجاری در ارتکاب جرم قاچاق کالا و چالش های مرتبط با آن [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 91-106]
 • شکنجه و آزار و اذیت صیانت کارکنان با رویکرد پیشگیری از رفتار خشونت آمیز کارکنان [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 26-44]
 • شهادت ارتقاء فرهنگ ایثار و شهادت در بین نسل جوانان [دوره 9، شماره 32، 1398، صفحه 15-30]
 • شهربان سیر تحول تاریخی پلیس در ایران [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 117-147]
 • شهر بندری مدیریت بحران در شهرهای بندری نمونه موردی: شهر بندرعباس [دوره 8، شماره 25، 1397، صفحه 18-45]
 • شهر بندرعباس مدیریت بحران ساختمان های مسکونی در برابر مخاطرات طبیعی (مطالعه موردی شهر بندرعباس) [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 55-88]
 • شهر بندرعباس پیش بینی اعتیاد به مواد بر اساس عوامل انگیزشی و عواطف منفی در معتادان مراجعه کننده به کلینیک های ترک اعتیاد شهر بندرعباس [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 59-79]
 • شهر بندرعباس تاثیر شبکه های ماهواره ای در جرائم اخلاقی واجتماعی و راه های مقابله با آن (مطالعات موردی: شهر بندر عباس) [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 42-55]
 • شهر ساحلی ارتقاء امنیت شهری از منظر پدافندغیرعامل در شهرهای ساحلی مطالعه موردی شهر قشم [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 1-28]
 • شهر ساحلی ارتقا امنیت شهری از منظر پدافند غیر عامل در شهرهای ساحلی مطالعه مورد شهر قشم [دوره 4، شماره 9، 1393، صفحه 1-28]
 • شهرنشینی بررسی جامعه شناختی رابطه حاشیه نشینی و جرم در شهرهای ساحلی ایران [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 91-110]
 • شهرنشینی توسعه شهرنشینی و امنیت [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 50-57]
 • شهر نشینی مهاجرت ،حاشیه نشینی وجرم [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 98-120]
 • شهر های بندری بررسی آسیب پذیری مراکز، تاسیسات و تجهیزات شهری بر اساس ویژگی های شهر بندری با نگاه پدافند غیر عامل ( نمونه موردی شهر بندرعباس) [دوره 5، شماره 14، 1394، صفحه 112-138]
 • شهروند بررسی نظم و امنیت در رعایت حقوق شهروندی شهرستان بندرعباس [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 24-41]
 • شهروندان بررسی ناکارآمدی قانون ماهواره وعلل گرایش شهروندان به ماهواره درشهرستان بندرعباس [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 19-26]
 • شهروندان بندرعباس تاثیر اجرای آموزش اثربخش در ارتقا توانمندی جامعه محوری کارکنان پلیس : مطالعه موردی کارکنان کلانتری بندرعباس [دوره 7، شماره 21، 1396، صفحه 55-80]
 • شیوه تحلیل دادها ارتباط رضایت شغلی و تعهد سازمانی در کارکنان شاغل فرودگاه بندرعباس [دوره 4، شماره 11، 1393، صفحه 127-144]
 • شیوه مشارکت اجتماعی و شدت مشارکت اجتماعی بررسی رابطه بین مشارکت اجتماعی و امنیت اجتماعی در محلات حاشیه نشین شهر بندر عباس [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 58-78]

ص

 • صیانت راهبرد خود تنظیمی هیجانی و نقش آن در صیانت شغلی پلیس [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 1-125]
 • صیانت بررسی فساد اداری و راهکارهای صیانتی در پیشگیری از فساد در ناجا از منظر حقوقی [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 66-89]
 • صیانت مقایسه سازگاری اجتماعی، سبک های دلبستگی به والدین و نگرش به بزهکاری در نوجوانان بزهکار و غیر بزهکار شهر بندرعباس [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 1-17]
 • صیانت بررسی فساد اداری و راهکارهای صیانتی در پیشگیری از فساد در ناجا از منظر حقوقی [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 15-29]
 • صلاحیت جهانی تعامل اصل صلاحیت جهانی با حقوق بشر [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 143-163]

ض

 • ضابطین سیر تحول تاریخی حضور پلیس در خلیج فارس [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 17-27]
 • ضرب و جرح بررسی علل و عوامل مؤثر بر جرم ضرب ‌وشتم عمدی در استان هرمزگان [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 55-66]
 • ضرب و شتم صیانت کارکنان با رویکرد پیشگیری از رفتار خشونت آمیز کارکنان [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 26-44]

ط

 • طراحی شهری بررسی طراحی شهری و تأثیر آن در ترافیک (ساکن و عبوری) شهرها [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 65-90]
 • طرح ارتقاءامنیت اجتماعی بررسی رابطه اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی پلیس و احساس امنیت در شهرستان قشم [دوره 4، شماره 12، 1393، صفحه 115-152]
 • طرح تحول کوپ ایجاد توسعه متوازن در طرح تحول کوپ و تأثیر آن بر رضایتمندی ذینفعان (با تأکید بر بهسازی محیطی) [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 40-49]
 • طرح های عمومی ودولتی بررسی علل یکسان بودن نرخ جرم قاچاق کالا در شهرستان بندرعباس [دوره 9، شماره 29، 1398، صفحه 37-47]

ع

 • عامل انسانی برنامه ریزی پایدار به منظور افزایش سطح امنیت اقتصادی ، اجتماعی مناطق مرزی ایران [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 29-38]
 • عدالت بررسی عوامل موثر در سبک زندگی شهروندان بندر عباس [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 30-62]
 • عدالت اجتماعی بررسی رابطه بین توسعه اجتماعی فرهنگی و امنیت اجتماعی (مطالعه موردی مدیران، روسا و استادان دانشگاه شهر بندرعباس) [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 125-162]
 • عفاف بررسی علل اجتماعی گرایش به بدحجابی وتاثیر آن بر امنیت اجتماعی بانوان شهرستان بندر عباس [دوره 4، شماره 12، 1393، صفحه 23-54]
 • علل اجتماعی بررسی علل اجتماعی گرایش جوانان 18 تا 30 ساله شهر بندرعباس به مصرف مواد مخدر صنعتی [دوره 5، شماره 13، 1394، صفحه 77-102]
 • علل خودکشی بررسی ویژگی های جمعیت شناختی خودکشی (مطالعه موردی استان هرمزگان) [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 28-46]
 • علم پزشکی بررسی ارتباط بین مولفه های شغلی کارکنان ناجا و نوع بیماری با استفاده از سیستم داده کاوی [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 59-96]
 • عملکرد بررسی عوامل(درون سازمانی) مؤثر بر کارایی یگانهای مرزی دریایی فرماندهی انتظامی استان هرمزگان [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 1-16]
 • عملکرد تحقیق و توسعه در سازمان های پلیس [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 53-56]
 • عملکرد بررسی رابطه ی بین مهارتهای ارتباطی مدیران و عملکرد کارکنان در فرماندهی انتظامی شهرستان بندرعباس [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 39-51]
 • عملکرد پلیس بررسی زمینه‌ها و راهکارهای افزایش احساس امنیت اجتماعی توسط پلیس(مطالعه موردی: شهر بندرعباس) [دوره 4، شماره 11، 1393، صفحه 1-48]
 • عملکرد پلیس بررسی علل رفتارهای خشونت آمیز جوانان شهر بندرعباس (چاقوکشی) با تاکید بر پیشگیری انتظامی [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 17-50]
 • عملکرد پلیس تبیین نگرش شهروندان بندر عباس نسبت به قانون بکارگیری تلویزیون ماهواره ای [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 63-83]
 • عملکرد پلیس بررسی علل رفتارهای خشونت‌آمیز جوانان شهر بندرعباس(چاقوکشی)با تاکید بر پیشگیری انتظامی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 70-90]
 • عملکرد سازمانی بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر بهبود عملکرد سازمانی کارکنان فرماندهی انتظامی استان هرمزگان [دوره 9، شماره 31، 1398، صفحه 5-17]
 • عملکرد سازمانی اخلاق حرفه ای عاملی راهبردی بر موفقیت سازمان و نقش آن بر عملکرد سازمانی کارکنان فرماندهی انتظامی استان هرمزگان [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 1-18]
 • عملکرد سازمانی بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر بهبود عملکرد سازمانی کارکنان فرماندهی انتظامی استان هرمزگان [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 30-44]
 • عملکرد سازمانی بررسی تاثیرانتقالات برعملکرد سازمانی کارکنان فرماندهی انتظامی استان هرمزگان سال1390 [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 45-54]
 • عملکرد شغلی رابطه بین هوش هیجانی و عملکرد شغلی مأمورین سلاح بدست مطالعه موردی شهرستان بندرعباس [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 1-32]
 • عملکرد شغلی  بررسی رابطه بین عوامل فردی با بهداشت روان و عملکرد شغلی کارکنان کوپ انتظامی استان هرمزگان در سال 96 [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 29-44]
 • عملکرد شغلی بررسی رابطه بین عوامل محیطی با بهداشت روان و عملکرد شغلی کارکنان کوپ انتظامی استان هرمزگان در سال 96 [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 36-23]
 • عملکرد کارکنان سنجش تحلیلی آگاهی از حدود وظایف و اختیارات ناجا و نقش آن در رضایت از عملکرد کارکنان [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 71-84]
 • عملکرد کارکنان بررسی رابطه مدیریت دانش با مسئولیت پذیری کارکنان [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 45-72]
 • عملکرد کارکنان نقش مدیریت کایزن در بهره‌وری عملکرد کارکنان ستاد فرماندهی انتظامی استان هرمزگان [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 55-68]
 • عوام‌گرایی کیفری عوام‌گرایی کیفری» و تحولات کیفرشناختی در ژاپن معاصر [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 165-189]
 • عوامل اجتماعی بررسی میزان قانون گریزی درشهر بندرعباس با تأکید برعوامل فرهنگی- اجتماعی مؤثر برآن [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 55-81]
 • عوامل اجتماعی بررسی میزان قانون گریزی درشهر بندرعباس با تأکید برعوامل فرهنگی- اجتماعی مؤثر برآن [دوره 4، شماره 9، 1393، صفحه 56-82]
 • عوامل اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر میزان قانون پذیری در شهر بندرعباس [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 1-29]
 • عوامل اجتماعی بررسی نقش عوامل اجتماعی موثر در گرایش افراد به مواد مخدر ( مورد مطالعه شهر بندرعباس) [دوره 4، شماره 12، 1393، صفحه 1-22]
 • عوامل اجتماعی بررسی علل و عوامل مؤثر بر جرم ضرب ‌وشتم عمدی در استان هرمزگان [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 55-66]
 • عوامل‎ ‎انگیزشی‎ پیش بینی اعتیاد به مواد بر اساس عوامل انگیزشی و عواطف منفی در معتادان مراجعه کننده به کلینیک های ترک اعتیاد شهر بندرعباس [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 105-134]
 • عوامل‎ ‎انگیزشی‎ پیش بینی اعتیاد به مواد بر اساس عوامل انگیزشی و عواطف منفی در معتادان مراجعه کننده به کلینیک های ترک اعتیاد شهر بندرعباس [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 59-79]
 • عوامل جرم بررسی وضعیت سرقت های به عنف شهر بندرعباس و عوامل موثر بر وقوع آن در سال های 1392-1391 [دوره 3، شماره 8، 1392، صفحه 64-97]
 • عوامل ژئومورفولوژیک عوامل جغرافیایی مؤثر بر ورود مواد مخدر از مرز استان هرمزگان [دوره 5، شماره 13، 1394، صفحه 132-163]
 • عوامل فردی  بررسی رابطه بین عوامل فردی با بهداشت روان و عملکرد شغلی کارکنان کوپ انتظامی استان هرمزگان در سال 96 [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 29-44]
 • عوامل فرهنگی بررسی میزان قانون گریزی درشهر بندرعباس با تأکید برعوامل فرهنگی- اجتماعی مؤثر برآن [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 55-81]
 • عوامل فرهنگی بررسی میزان قانون گریزی درشهر بندرعباس با تأکید برعوامل فرهنگی- اجتماعی مؤثر برآن [دوره 4، شماره 9، 1393، صفحه 56-82]
 • عوامل فرهنگی بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر میزان قانون پذیری در شهر بندرعباس [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 1-29]
 • عوامل فرهنگی بررسی علل و عوامل مؤثر بر جرم ضرب ‌وشتم عمدی در استان هرمزگان [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 55-66]
 • عوامل محیطی بررسی رابطه بین عوامل محیطی با بهداشت روان و عملکرد شغلی کارکنان کوپ انتظامی استان هرمزگان در سال 96 [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 36-23]

غ

 • غیرعامل پدافند غیر عامل [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 90-105]

ف

 • فراساختارها امنیت محیطی، فراساختارهای بحرانی و ارزیابی خطر [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 130-151]
 • فرآیند مدیریت دانش بررسی رابطه بین توسعه منابع انسانی و مدیریت دانش در نیروی انتظامی هرمزگان [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 33-70]
 • فرآیند مدیریت دانش بررسی رابطه بین توسعه منابع انسانی و مدیریت دانش در نیروی انتظامی هرمزگان [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 39-69]
 • فرسودگی عاطفی بررسی رابطه هوش هیجانی و تعهد سازمانی در کارکنان فرماندهی انتظامی استان هرمزگان [دوره 9، شماره 32، 1398، صفحه 50-59]
 • فرصت های ماهواره کارکرد‌های ماهواره تلویزیونی از منظر نخبگان [دوره 3، شماره 7، 1392، صفحه 67-100]
 • فرماندهان بررسی نقش فرماندهان و مدیران برارتقاء نظم وانضباط کارکنان فرماندهی انتظامی استان هرمزگان [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 1-25]
 • فرماندهان نقش فرماندهان و مدیران در سلامت اداری و پیشگیری از فساد در بین کارکنان نیروی انتظامی [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 51-65]
 • فرماندهی انتظامی هرمزگان ارتباط بین مولفه های هوش سازمانی و بهره وری منابع انسانی در ستاد فرماندهی انتظامی استان هرمزگان [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 99-123]
 • فرماندهان و مدیران تبیین رابطه سبک رهبری و راهبردهای مدیریت تعارض در بین فرماندهان و مدیران (نمونه پژوهی: فرماندهی انتظامی استان هرمزگان) [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 51-62]
 • فرماندهان و مدیران بررسی رابطه بین سبک تفکر مدیران با استراتژی مدیریت تعارض فرماندهان و مدیران در فرماندهی انتظامی استان هرمزگان [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 50-63]
 • فرهنگ ارتقاء فرهنگ ایثار و شهادت در بین نسل جوانان [دوره 9، شماره 32، 1398، صفحه 15-30]
 • فرهنگ ترافیک بررسی و تحلیل عوامل اثرگذار بر بهبود ترافیک در استان هرمزگان [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 82-100]
 • فرهنگ ترافیک بررسی و تحلیل عوامل اثرگذار بر بهبود ترافیک در استان هرمزگان [دوره 4، شماره 9، 1393، صفحه 83-99]
 • فساد نقش فرماندهان و مدیران در سلامت اداری و پیشگیری از فساد در بین کارکنان نیروی انتظامی [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 51-65]
 • فساد اداری بررسی فساد اداری و راهکارهای صیانتی در پیشگیری از فساد در ناجا از منظر حقوقی [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 66-89]
 • فساد اداری‏ بررسی فساد اداری و راهکارهای صیانتی در پیشگیری از فساد در ناجا از منظر حقوقی [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 15-29]
 • فشارهای اجتماعی امنیت محیطی، فراساختارهای بحرانی و ارزیابی خطر [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 130-151]
 • فضای سبز جمع آوری آب خاکستری در آسایشگاه های ستاد فرماندهی انتظامی استان هرمزگان و کاربرد مجدد این آبها در فضای سبز [دوره 7، شماره 21، 1396، صفحه 81-94]
 • فعالیت های بدنی تغییرات طولی (در طول زمان) در الگوهای فعالیت بدنی پلیس‌ها [دوره 4، شماره 11، 1393، صفحه 141-163]
 • فقر و بیکاری بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر پدیده سرقت در شهرستان بندر عباس [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 65-85]
 • فقر و جرم بررسی رابطه شاخص های فقر و بیکاری با جرم در استان هرمزگان [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 95-124]
 • فقه تبیین خلاء های قانونی حجاب [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 63-80]
 • فلسفه بررسی مفهوم امنیت در فلسفه اسلامی [دوره 6، شماره 17، 1395، صفحه 165-190]
 • فناوری نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در پایداری امنیت مرز [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 20-43]
 • فن‌آوری اطلاعات بررسی تاثیر شیوه های مشارکتی در پیشگیری ازسرقت منزل درشهرستان بندرعباس [دوره 9، شماره 31، 1398، صفحه 79-91]
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات تاثیر استفاده از اینترنت در روابط اجتماعی جوانان شهر بندرعباس [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 35-62]
 • فوم بررسی عملکرد استفاده از نانو لوله های کربنی در کامپوزیت ضربه گیر جلیقه های ضد گلوله استان هرمزگان [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 85-94]
 • فوم تهیه کامپوزیت مناسب به عنوان ضربه گیر جلیقه های ضد گلوله متناسب با اقلیم استان هرمزگان [دوره 6، شماره 17، 1395، صفحه 53-64]

ق

 • قاچاق بررسی عوامل موثر بر گرایش شهروندان شهرستان قشم به قاچاق کالا [دوره 4، شماره 12، 1393، صفحه 153-185]
 • قاچاق برنامه ریزی پایدار به منظور افزایش سطح امنیت اقتصادی ، اجتماعی مناطق مرزی ایران [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 29-38]
 • قاچاق آسیب شناسی مبارزه با قاچاق در کشور (مطالعه موردی: استان هرمزگان) [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 37-54]
 • قاچاق ارزیابی اقدامات پیشگیرانه پلیس بر جرائم مالی کارکنان با قاچاق کالا(مطالعه موردی : فرماندهی انتظامی استان هرمزگان) [دوره 9، شماره 31، 1398، صفحه 49-68]
 • قاچاق انسان بررسی جرایم سازمان یافته اقتصادی [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 18-30]
 • قاچاق سوخت بررسی تأثیر توسعه نامتوازن اجتماعی بر قاچاق سوخت (مطالعه موردی: شهر بندرعباس) [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 47-58]
 • قاچاق کالا بررسی جرایم سازمان یافته اقتصادی [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 18-30]
 • قاچاق کالا پولشویی وجرایم منشاء پولشویی [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 28-47]
 • قاچاق کالا بررسی عوامل موثر بر گرایش شهروندان شهرستان قشم به قاچاق کالا [دوره 4، شماره 12، 1393، صفحه 153-185]
 • قاچاق کالا نقش آفرینی بازارچه های مرزی در استان هرمزگان در پیشگیری از وقوع قاچاق کالا [دوره 5، شماره 14، 1394، صفحه 87-111]
 • قاچاق کالا مداخله شرکت های تجاری در ارتکاب جرم قاچاق کالا و چالش های مرتبط با آن [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 91-106]
 • قاچاق کالا آسیب شناسی مبارزه با قاچاق در کشور (مطالعه موردی: استان هرمزگان) [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 37-54]
 • قاچاق کالا بررسی پدیده قاچاق کالاو عوامل اقتصادی موثر بر این پدیده و راه کار های کاهش آن در استان هرمزگان [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 1-21]
 • قاچاق کالا وارز وظایف و اختیارات ناجا در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 92 [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 73-90]
 • قاچاق کالا و ارز سازمان پلیس نحوه تشکیل پرونده های قاچاق کالا و سیر مراحل رسیدگی [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 1-22]
 • قاچاق لوازم خانگی راهکارهای پیشگیری از قاچاق لوازم خانگی (مطالعه موردی استان هرمزگان در سال 1395) [دوره 8، شماره 25، 1397، صفحه 73-107]
 • قاچاق مواد مخدر بررسی جرایم سازمان یافته اقتصادی [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 18-30]
 • قاچاق مواد مخدر پولشویی وجرایم منشاء پولشویی [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 28-47]
 • قاچاق مواد مخدر عوامل جغرافیایی مؤثر بر ورود مواد مخدر از مرز استان هرمزگان [دوره 5، شماره 13، 1394، صفحه 132-163]
 • قاطعیت پلیس بررسی علل رفتارهای خشونت آمیز جوانان شهر بندرعباس (چاقوکشی) با تاکید بر پیشگیری انتظامی [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 17-50]
 • قاطعیت پلیس بررسی علل رفتارهای خشونت‌آمیز جوانان شهر بندرعباس(چاقوکشی)با تاکید بر پیشگیری انتظامی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 70-90]
 • قانون بررسی میزان قانون گریزی درشهر بندرعباس با تأکید برعوامل فرهنگی- اجتماعی مؤثر برآن [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 55-81]
 • قانون جستاری در مفاهیم قاچاق در لایحه جدید قاچاق کالا و ارز [دوره 3، شماره 7، 1392، صفحه 101-132]
 • قانون بررسی میزان قانون گریزی درشهر بندرعباس با تأکید برعوامل فرهنگی- اجتماعی مؤثر برآن [دوره 4، شماره 9، 1393، صفحه 56-82]
 • قانون تبیین خلاء های قانونی حجاب [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 63-80]
 • قانون بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر میزان قانون پذیری در شهر بندرعباس [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 1-29]
 • قانون واکاوی مسائل قانون بکارگیری سلاح مصوب 1373 و راهکارهای اصلاحی [دوره 6، شماره 17، 1395، صفحه 1-51]
 • قانون بررسی ناکارآمدی قانون ماهواره وعلل گرایش شهروندان به ماهواره درشهرستان بندرعباس [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 19-26]
 • قانون بررسی رابطه بین نگرش شهروندان و پذیرش قانون تلویزیون ماهواره ای در شهرستان بندر عباس [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 36-46]
 • قانون بکارگیری سلاح واکاوی مسائل قانون بکارگیری سلاح مصوب 1373 و راهکارهای اصلاحی [دوره 6، شماره 17، 1395، صفحه 1-51]
 • قانون پذیری بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر میزان قانون پذیری در شهر بندرعباس [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 1-29]
 • قانون گذاری سیاست جنایی تقنینی ایران در پیشگیری انتظامی از جرم [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 26-45]
 • قانون گریزی بررسی میزان قانون گریزی درشهر بندرعباس با تأکید برعوامل فرهنگی- اجتماعی مؤثر برآن [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 55-81]
 • قانون گریزی بررسی میزان قانون گریزی درشهر بندرعباس با تأکید برعوامل فرهنگی- اجتماعی مؤثر برآن [دوره 4، شماره 9، 1393، صفحه 56-82]
 • قدرت بررسی تطبیقی مبانی مشروعیت قدرت دراندیشه وهابیت و بهائیت [دوره 9، شماره 29، 1398، صفحه 53-61]
 • قشم ارتقاء امنیت شهری از منظر پدافندغیرعامل در شهرهای ساحلی مطالعه موردی شهر قشم [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 1-28]
 • قشم ارتقا امنیت شهری از منظر پدافند غیر عامل در شهرهای ساحلی مطالعه مورد شهر قشم [دوره 4، شماره 9، 1393، صفحه 1-28]
 • قشم بررسی عوامل موثر بر گرایش شهروندان شهرستان قشم به قاچاق کالا [دوره 4، شماره 12، 1393، صفحه 153-185]

ک

 • کارایی بررسی عوامل(درون سازمانی) مؤثر بر کارایی یگانهای مرزی دریایی فرماندهی انتظامی استان هرمزگان [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 1-16]
 • کارائی بررسی تاثیر دوره های کوتاه مدت آموزشی مهارت‌محور بر کارایی نیروهای مسلح (مطالعه موردی فرماندهی انتظامی استان هرمزگان) [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 97-113]
 • کاربرد مجدد آب جمع آوری آب خاکستری در آسایشگاه های ستاد فرماندهی انتظامی استان هرمزگان و کاربرد مجدد این آبها در فضای سبز [دوره 7، شماره 21، 1396، صفحه 81-94]
 • کارکنان بررسی رابطه بین جو سازمانی و مدیریت تعارض از دیدگاه کارکنان فرماندهی انتظامی استان هرمزگان [دوره 9، شماره 32، 1398، صفحه 38-49]
 • کارکنان اخلاق حرفه ای عاملی راهبردی بر موفقیت سازمان و نقش آن بر عملکرد سازمانی کارکنان فرماندهی انتظامی استان هرمزگان [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 1-18]
 • کارکنان تحلیل نقش مدیریت دانش در پیش بینی سطوح یادگیری سازمانی کارکنان ستاد فرماندهی انتظامی استان هرمزگان [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 56-69]
 • کارکنان تبیین رابطه حمایت سازمانی ادراک شده و رفتار شهروندی سازمانی در فرماندهی انتظامی استان هرمزگان [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 1-14]
 • کارکنان رابطه رهبری اخلاقی سازمانی و ارتقای مسؤولیت‌پذیری اجتماعی در فرماندهی انتظامی استان هرمزگان [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 17-32]
 • کارکنان ناجا نقش فرماندهان و مدیران در سلامت اداری و پیشگیری از فساد در بین کارکنان نیروی انتظامی [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 51-65]
 • کارکنان ناجا بررسی فساد اداری و راهکارهای صیانتی در پیشگیری از فساد در ناجا از منظر حقوقی [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 66-89]
 • کارکنان ناجا بررسی فساد اداری و راهکارهای صیانتی در پیشگیری از فساد در ناجا از منظر حقوقی [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 15-29]
 • کارکنان نیروی انتظامی امکان سنجی تولید سبزیجات و الگوی تغذیه سالم جهت ارتقای سلامت کارکنان در مقرهای انتظامی شهرستان بندر عباس [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 159-180]
 • کالا راهکارهای پیشگیری از قاچاق لوازم خانگی (مطالعه موردی استان هرمزگان در سال 1395) [دوره 8، شماره 25، 1397، صفحه 73-107]
 • کالا و ارز جستاری در مفاهیم قاچاق در لایحه جدید قاچاق کالا و ارز [دوره 3، شماره 7، 1392، صفحه 101-132]
 • کاهش تلفات روشهای کاهش تلفات و خسارات در تأسیسات و تجهیزات دریایی [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 47-52]
 • کاهش جرم نقش توسعه متوازن در تحکیم نظم و امنیت [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 123-134]
 • کاهش خسارت روشهای کاهش تلفات و خسارات در تأسیسات و تجهیزات دریایی [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 47-52]
 • کرونا جرم انگاری کرونایی، پیگرد قانونی برای سرفه عمدی [(مقالات آماده انتشار)]
 • کرونا جرم انگاری کرونایی، پیگرد قانونی برای سرفه عمدی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 1-16]
 • کشتیرانی کاربرد ارزیابی خطر ارزیابی خطر در کشف و پیشگیری از حملات تروریستی در بنادر و نواحی ساحلی [دوره 3، شماره 7، 1392، صفحه 163-175]
 • کشت ردیفی امکان سنجی تولید سبزیجات و الگوی تغذیه سالم جهت ارتقای سلامت کارکنان در مقرهای انتظامی شهرستان بندر عباس [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 159-180]
 • کشف جرم اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات با نگرشی بر کاربرد آن در پلیس [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 106-125]
 • کشف دانش بررسی ارتباط بین مولفه های شغلی کارکنان ناجا و نوع بیماری با استفاده از سیستم داده کاوی [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 59-96]
 • کشف کالا نحوه تشکیل پرونده های قاچاق کالا و سیر مراحل رسیدگی [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 1-22]
 • کیفیت خواب بررسی تاثیر نیازهای بنیادین و کیفیت خواب با میزان خشم در بین کارکنان نیروی انتظامی بندرعباس [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 55-98]
 • کیفیت زندگی بررسی عوامل موثر در سبک زندگی شهروندان بندر عباس [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 30-62]
 • کیفیت زندگی نقش واسطه ای تعهد امنیت زناشویی در ارتباط بین سبک های دلبستگی با کیفیت زندگی [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 103-110]
 • کیفری بررسی قواعد حاکم بر قرار بازداشت موقت و تعارض آن با اصل برائت [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 70-83]
 • کیف قاپی بررسی وضعیت سرقت های به عنف شهر بندرعباس و عوامل موثر بر وقوع آن در سال های 1392-1391 [دوره 3، شماره 8، 1392، صفحه 64-97]
 • کلاه ایمنی بررسی علل تصادفات و ارائه راهکارهایی به منظور مدیریت ایمن حمل و نقل موتور سیکلت سواران (مطالعه موردی، استان هرمزگان سال94) [دوره 4، شماره 12، 1393، صفحه 55-81]
 • کلاه ایمنی بررسی تصادفات موتورسیکلت‌سواران در استان هرمزگان و نقش کلاه ایمنی [دوره 5، شماره 13، 1394، صفحه 21-45]
 • کلاهبرداری بررسی پیشگیری وضعی در زمینه جرم کلاهبرداری رایانه‌ای [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 31-39]
 • کنترل اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی موثر در کنترل نزاع و درگیری (مطالعه موردی مردان و زنان60-15 سال شهر بندرعباس) [دوره 4، شماره 12، 1393، صفحه 82-114]
 • کنش متقابل اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی موثر در کنترل نزاع و درگیری (مطالعه موردی مردان و زنان60-15 سال شهر بندرعباس) [دوره 4، شماره 12، 1393، صفحه 82-114]
 • کوپ انتظامی  بررسی رابطه بین عوامل فردی با بهداشت روان و عملکرد شغلی کارکنان کوپ انتظامی استان هرمزگان در سال 96 [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 29-44]
 • کوپ انتظامی بررسی رابطه بین عوامل محیطی با بهداشت روان و عملکرد شغلی کارکنان کوپ انتظامی استان هرمزگان در سال 96 [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 36-23]

گ

 • گارد ساحلی سیر تحول تاریخی حضور پلیس در خلیج فارس [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 17-27]
 • گرایش بررسی علل اجتماعی گرایش به بدحجابی وتاثیر آن بر امنیت اجتماعی بانوان شهرستان بندر عباس [دوره 4، شماره 12، 1393، صفحه 23-54]
 • گرایش بررسی عوامل موثر بر گرایش شهروندان شهرستان قشم به قاچاق کالا [دوره 4، شماره 12، 1393، صفحه 153-185]
 • گرایش بررسی علل اجتماعی گرایش جوانان 18 تا 30 ساله شهر بندرعباس به مصرف مواد مخدر صنعتی [دوره 5، شماره 13، 1394، صفحه 77-102]
 • گمرک وظایف و اختیارات ناجا در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 92 [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 73-90]
 • گمرک آسیب شناسی مبارزه با قاچاق در کشور (مطالعه موردی: استان هرمزگان) [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 37-54]

ل

 • لنگرگاه ها وسایل نقلیه ی دریایی بدون سرنشین جهت پاسداری از بنادر راه حل های کم هزینه جهت دستیابی به امنیت ساحلی [دوره 3، شماره 8، 1392، صفحه 165-199]

م

 • مأمورین سلاح بدست رابطه بین هوش هیجانی و عملکرد شغلی مأمورین سلاح بدست مطالعه موردی شهرستان بندرعباس [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 1-32]
 • ماهواره بررسی ناکارآمدی قانون ماهواره وعلل گرایش شهروندان به ماهواره درشهرستان بندرعباس [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 19-26]
 • ماهواره بررسی رابطه بین نگرش شهروندان و پذیرش قانون تلویزیون ماهواره ای در شهرستان بندر عباس [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 36-46]
 • مبارزه تاثیر پول شوئی بر امنیت داخلی کشور [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 27-35]
 • مبارزه با پولشویی پولشویی وجرایم منشاء پولشویی [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 28-47]
 • مبارزه با فساد بررسی فساد اداری و راهکارهای صیانتی در پیشگیری از فساد در ناجا از منظر حقوقی [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 66-89]
 • مبارزه با فساد بررسی فساد اداری و راهکارهای صیانتی در پیشگیری از فساد در ناجا از منظر حقوقی [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 15-29]
 • مبارزه با قاچاق جستاری در مفاهیم قاچاق در لایحه جدید قاچاق کالا و ارز [دوره 3، شماره 7، 1392، صفحه 101-132]
 • متابعت بررسی مبانی نظری و عملی فرایند نفوذ اجتماعی و پیامدهای آن [دوره 5، شماره 13، 1394، صفحه 46-76]
 • متغیرهای جمعیتی بررسی ارتباط بین متغیرهای جمعیتی و احساس امنیت اجتماعی در شهر بندرعباس [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 101-129]
 • متغیرهای جمعیتی بررسی ارتباط بین متغیرهای جمعیتی و احساس امنیت اجتماعی در شهر بندرعباس [دوره 4، شماره 9، 1393، صفحه 100-123]
 • متغیرهای جمعیتی بررسی زمینه‌ها و راهکارهای افزایش احساس امنیت اجتماعی توسط پلیس(مطالعه موردی: شهر بندرعباس) [دوره 4، شماره 11، 1393، صفحه 1-48]
 • متهم صیانت کارکنان با رویکرد پیشگیری از رفتار خشونت آمیز کارکنان [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 26-44]
 • مجاب سازی بررسی مبانی نظری و عملی فرایند نفوذ اجتماعی و پیامدهای آن [دوره 5، شماره 13، 1394، صفحه 46-76]
 • مجازات بررسی تبعات اجتماعی مجازات های محکومین قاچاق مواد مخدر بر وضعیت خانواده های آن‌ها در شهرستان بندرعباس [دوره 9، شماره 31، 1398، صفحه 14-35]
 • مجرمین یقه سفید پولشویی وجرایم منشاء پولشویی [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 28-47]
 • محتسب سیر تحول تاریخی پلیس در ایران [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 117-147]
 • محیط ارائه الگوی بهینه سازی محیط جاده ای با استفاده ازتجارب جهانی [دوره 9، شماره 29، 1398، صفحه 62-77]
 • محیط یادگیری مجازی تأثیر آموزش و یادگیری مجازی بر دستاوردهای مهارت گفتاری پلیس ها [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 115-130]
 • محیط زیست امنیت محیطی، فراساختارهای بحرانی و ارزیابی خطر [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 130-151]
 • محلات حاشیه‌نشین بررسی نقش عوامل اجتماعی و اقتصادی در میزان جرم در محلات حاشیه نشین شهر بندرعباس اجتماعی و اقتصادی و نقش آن در میزان جرم در محلات حاشیه‌نشین بندرعباس [دوره 5، شماره 13، 1394، صفحه 103-131]
 • مخاطب شناسی ارزیابی میزان گرایش به ماهواره و راهکارهای مقابله با آن در استان هرمزگان [دوره 5، شماره 14، 1394، صفحه 139-171]
 • مخاطرات طبیعی مدیریت بحران ساختمان های مسکونی در برابر مخاطرات طبیعی (مطالعه موردی شهر بندرعباس) [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 55-88]
 • مدیران تحلیل نقش مهارت های ارتباطی بر سبک رهبری در فرماندهی انتظامی استان هرمزگان [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 1-16]
 • مدیریت نقش سازمان‌های مردم نهاد (NGOs)در مدیریت پیشگیری از وقوع جرم (با تاکید بر شهرستان بندر عباس) [دوره 3، شماره 7، 1392، صفحه 39-66]
 • مدیریت تحقیق علمی در سازمان های پلیس [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 111-120]
 • مدیریت ایمن حمل و نقل بررسی علل تصادفات و ارائه راهکارهایی به منظور مدیریت ایمن حمل و نقل موتور سیکلت سواران (مطالعه موردی، استان هرمزگان سال94) [دوره 4، شماره 12، 1393، صفحه 55-81]
 • مدیریت بحران مدیریت بحران ساختمان های مسکونی در برابر مخاطرات طبیعی (مطالعه موردی شهر بندرعباس) [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 55-88]
 • مدیریت بحران نقش نیروی انتظامی در مدیریت بحران [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 107-122]
 • مدیریت بحران بررسی مدیریت بحران با رویکرد پدافند غیرعامل [دوره 7، شماره 21، 1396، صفحه 1-15]
 • مدیریت بحران بررسی نقش پلیس در مدیریت بحران با رویکرد پدافند غیر عامل در استان هرمزگان [دوره 9، شماره 31، 1398، صفحه 69-80]
 • مدیریت بحران بررسی نقش پلیس در مدیریت بحران با رویکرد پدافند غیر عامل [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 69-95]
 • مدیریت بحران شهری مدیریت بحران در شهرهای بندری نمونه موردی: شهر بندرعباس [دوره 8، شماره 25، 1397، صفحه 18-45]
 • مدیریت تحول گرا تبیین نقش مدیریت تحول گرا بر ارتقای کارایی سازمانی کارکنان ستاد فرماندهی انتظامی استان هرمزگان [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 17-26]
 • مدیریت ترافیک بررسی طراحی شهری و تأثیر آن در ترافیک (ساکن و عبوری) شهرها [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 65-90]
 • مدیریت تعارض تبیین رابطه سبک رهبری و راهبردهای مدیریت تعارض در بین فرماندهان و مدیران (نمونه پژوهی: فرماندهی انتظامی استان هرمزگان) [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 51-62]
 • مدیریت تعارض بررسی رابطه بین سبک تفکر مدیران با استراتژی مدیریت تعارض فرماندهان و مدیران در فرماندهی انتظامی استان هرمزگان [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 50-63]
 • مدیریت تعارض بررسی رابطه بین جو سازمانی و مدیریت تعارض از دیدگاه کارکنان فرماندهی انتظامی استان هرمزگان [دوره 9، شماره 32، 1398، صفحه 38-49]
 • مدیریت جهادی تاثیر مدیریت جهادی بر ارایه خدمات انتظامی مورد مطالعه مدیران و فرماندهان پلیس پیشگیری فا.ا.هرمزگان در سال95 [دوره 8، شماره 25، 1397، صفحه 130-168]
 • مدیریت دانش تحلیل نقش مدیریت دانش در پیش بینی سطوح یادگیری سازمانی کارکنان ستاد فرماندهی انتظامی استان هرمزگان [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 56-69]
 • مدیریت شهری بررسی طراحی شهری و تأثیر آن در ترافیک (ساکن و عبوری) شهرها [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 65-90]
 • مدیریت کاریزماتیک تبیین نقش مدیریت تحول گرا بر ارتقای کارایی سازمانی کارکنان ستاد فرماندهی انتظامی استان هرمزگان [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 17-26]
 • مدیریت کایزن نقش مدیریت کایزن در بهره‌وری عملکرد کارکنان ستاد فرماندهی انتظامی استان هرمزگان [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 55-68]
 • مدگرایی بررسی مد و مدگرایی در جوانان و نوجوانان شهر بندر عباس و مخاطرات پنهان این ابزار و راهکارهای پیشگیری و مقابله با آن [دوره 9، شماره 29، 1398، صفحه 10-25]
 • مذهب بررسی علل بدحجابی و راهکارهای گسترش عفاف و حجاب در میان دانشجویان بندرعباس‏ [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 17-27]
 • مرز نقش آمایش سرزمین در امنیت و توسعه پایدار مرزهای کشور [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 16-27]
 • مرز تاثیر سرمایه اجتماعی بر مشارکت‌اجتماعی درتامین امنیت مرزی بندرعباس : گامی در راستای توسعه متوازن [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 106-121]
 • مرز آسیب شناسی مبارزه با قاچاق در کشور (مطالعه موردی: استان هرمزگان) [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 37-54]
 • مرز سرمایه اجتماعی و امنیت پایدار مرز [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 86-107]
 • مرز توسعه ی اقتصادی و امنیت پایدار مرز [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 1-10]
 • مرز نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در پایداری امنیت مرز [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 20-43]
 • مرز نقش بازارچه های مرزی در توسعه امنیت پایدار مرز [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 58-67]
 • مرز مولفه های غیر نظامی موثر بر امنیت مرزها [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 67-74]
 • میزان توسعه بررسی تأثیر توسعه نامتوازن اجتماعی بر قاچاق سوخت (مطالعه موردی: شهر بندرعباس) [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 47-58]
 • میزان خودکشی بررسی ویژگی های جمعیت شناختی خودکشی (مطالعه موردی استان هرمزگان) [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 28-46]
 • مسائل واکاوی مسائل قانون بکارگیری سلاح مصوب 1373 و راهکارهای اصلاحی [دوره 6، شماره 17، 1395، صفحه 1-51]
 • مسؤلیت انتظامی مسولیت مدنی پلیس در قبال نقض حقوق شهروندی – (مطالعه موردی استان هرمزگان) [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 79-103]
 • مسؤلیت کیفری مسولیت مدنی پلیس در قبال نقض حقوق شهروندی – (مطالعه موردی استان هرمزگان) [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 79-103]
 • مسؤلیت مدنی مسولیت مدنی پلیس در قبال نقض حقوق شهروندی – (مطالعه موردی استان هرمزگان) [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 79-103]
 • مسئولیت پذیری اجتماعی رابطه رهبری اخلاقی سازمانی و ارتقای مسؤولیت‌پذیری اجتماعی در فرماندهی انتظامی استان هرمزگان [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 17-32]
 • مشارکت نقش سازمان‌های مردم نهاد (NGOs)در مدیریت پیشگیری از وقوع جرم (با تاکید بر شهرستان بندر عباس) [دوره 3، شماره 7، 1392، صفحه 39-66]
 • مشارکت اجتماعی سرمایه اجتماعی و تبیین رابطه آن با امنیت اجتماعی (مطالعه موردی شهر بندرعباس) [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 1-28]
 • مشارکت اجتماعی تاثیر اجرای آموزش اثربخش در ارتقا توانمندی جامعه محوری کارکنان پلیس : مطالعه موردی کارکنان کلانتری بندرعباس [دوره 7، شماره 21، 1396، صفحه 55-80]
 • مشارکت اجتماعی بررسی رابطه بین مشارکت اجتماعی و امنیت اجتماعی در محلات حاشیه نشین شهر بندر عباس [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 58-78]
 • مشارکت‌اجتماعی تاثیر سرمایه اجتماعی بر مشارکت‌اجتماعی درتامین امنیت مرزی بندرعباس : گامی در راستای توسعه متوازن [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 106-121]
 • مشارکت‌اجتماعی سرمایه اجتماعی و امنیت پایدار مرز [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 86-107]
 • مشارکت رسمی اعتماد و مشارکت (بررسی رابطه اعتماد و مشارکت اجتماعی در بین شهروندان شهر بندرعباس) [دوره 4، شماره 11، 1393، صفحه 101-126]
 • مشارکت عمومی ارتقای امنیت اجتماعی در سایه رویکرد پلیس جامعه محور [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 1-25]
 • مشارکت غیررسمی اعتماد و مشارکت (بررسی رابطه اعتماد و مشارکت اجتماعی در بین شهروندان شهر بندرعباس) [دوره 4، شماره 11، 1393، صفحه 101-126]
 • مشارکت مردمی بررسی تاثیر شیوه های مشارکتی در پیشگیری ازسرقت منزل درشهرستان بندرعباس [دوره 9، شماره 31، 1398، صفحه 79-91]
 • مشروبات الکلی بررسی علل اجتماعی گرایش جوانان به شرب خمر در شهر بندر عباس [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 1-33]
 • مشروعیت بررسی تطبیقی مبانی مشروعیت قدرت دراندیشه وهابیت و بهائیت [دوره 9، شماره 29، 1398، صفحه 53-61]
 • مشروعیت بررسی موضوع علل و اهداف امنیتی بحران اجتماعی در ایران [دوره 9، شماره 32، 1398، صفحه 60-69]
 • مشهد بررسی میزان استفاده از اینترنت و پیامدهای روانی اجتماعی آن در بین دانشجویان [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 1-16]
 • مصرف بهینه انرژی اصلاح الگوی مصرف انرژی درساختمان‌های فرماندهی نیروی انتظامی، مطالعه موردی شهرستان بندرعباس [دوره 8، شماره 25، 1397، صفحه 46-72]
 • مصرف گرایی بررسی مد و مدگرایی در جوانان و نوجوانان شهر بندر عباس و مخاطرات پنهان این ابزار و راهکارهای پیشگیری و مقابله با آن [دوره 9، شماره 29، 1398، صفحه 10-25]
 • مظنونان دیجیتال قضاوت در جرایم رایانه ای:تعقیب مظنونان دیجیتال [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 46-62]
 • معضلات امنیت اجتماعی جایگاه رویکرد بازآفرینی شهری در کاهش معضلات امنیت اجتماعی بافت فرسوده (مطالعه موردی: محلات نخل ناخدا بندرعباس) [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 33-46]
 • مفاهیم جستاری در مفاهیم قاچاق در لایحه جدید قاچاق کالا و ارز [دوره 3، شماره 7، 1392، صفحه 101-132]
 • مقایسه اجتماعی بررسی مد و مدگرایی در جوانان و نوجوانان شهر بندر عباس و مخاطرات پنهان این ابزار و راهکارهای پیشگیری و مقابله با آن [دوره 9، شماره 29، 1398، صفحه 10-25]
 • مقامات سیاسی و کشوری نحوه رسیدگی به جرائم و تخلفات اداری مقامات سیاسی و ماموران کشوری و لشکری [دوره 8، شماره 25، 1397، صفحه 108-129]
 • مقامات لشکری نحوه رسیدگی به جرائم و تخلفات اداری مقامات سیاسی و ماموران کشوری و لشکری [دوره 8، شماره 25، 1397، صفحه 108-129]
 • مقام معظم رهبری بررسی توسعه متوازن در استان هرمزگان و ارتباط آن با امنیت اجتماعی با تاکید بر نقش نیروی انتظامی [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 84-102]
 • مکان یابی رویکرد نوین اصول پدافند غیرعامل در مقرهای انتظامی استان هرمزگان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و سنجش از دور (R) [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 76-86]
 • مکانیکی بررسی عملکرد استفاده از نانو لوله های کربنی در کامپوزیت ضربه گیر جلیقه های ضد گلوله استان هرمزگان [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 85-94]
 • مکانیکی تهیه کامپوزیت مناسب به عنوان ضربه گیر جلیقه های ضد گلوله متناسب با اقلیم استان هرمزگان [دوره 6، شماره 17، 1395، صفحه 53-64]
 • ملاحظه فردی تبیین نقش مدیریت تحول گرا بر ارتقای کارایی سازمانی کارکنان ستاد فرماندهی انتظامی استان هرمزگان [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 17-26]
 • ممیزی انرژی بررسی میزان آشنایی کارکنان ستاد فرماندهی استان هرمزگان از ممیزی انرژی به منظور اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی [دوره 7، شماره 21، 1396، صفحه 39-54]
 • ممیزی انرژی اصلاح الگوی مصرف انرژی درساختمان‌های فرماندهی نیروی انتظامی، مطالعه موردی شهرستان بندرعباس [دوره 8، شماره 25، 1397، صفحه 46-72]
 • منابع بررسی عوامل موثر در سبک زندگی شهروندان بندر عباس [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 30-62]
 • منابع انسانی ارتباط بین مولفه های هوش سازمانی و بهره وری منابع انسانی در ستاد فرماندهی انتظامی استان هرمزگان [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 99-123]
 • منابع انسانی ارتباطات سازمانی عامل افزایش بهره وری منابع انسانی در ستاد فرماندهی انتظامی استان هرمزگان [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 135-158]
 • منابع انسانی بررسی تاثیر هوش سازمانی بر سبک رهبری تحول آفرین (نمونه پژوهی: ستاد فرماندهی انتظامی استان هرمزگان) [دوره 8، شماره 25، 1397، صفحه 1-17]
 • مناطق آزاد تحلیل توسعه و امنیت پایدار در مناطق آزاد [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 1-28]
 • مناطق جرم خیز بررسی حاشیه نشینی و تاثیر آن بر بزهکاری دراستان هرمزگان(با تأکید بر محلات حاشیه نشین شهر بندرعباس) [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 84-116]
 • مناطق ساحلی مهاجرت ،حاشیه نشینی وجرم [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 98-120]
 • مناطق مرزی برنامه ریزی پایدار به منظور افزایش سطح امنیت اقتصادی ، اجتماعی مناطق مرزی ایران [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 29-38]
 • منزلت جویی بررسی مد و مدگرایی در جوانان و نوجوانان شهر بندر عباس و مخاطرات پنهان این ابزار و راهکارهای پیشگیری و مقابله با آن [دوره 9، شماره 29، 1398، صفحه 10-25]
 • منشاءپولشویی پولشویی وجرایم منشاء پولشویی [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 28-47]
 • مهاجرت مهاجرت ،حاشیه نشینی وجرم [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 98-120]
 • مهاجرت بررسی جامعه شناختی رابطه حاشیه نشینی و جرم در شهرهای ساحلی ایران [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 91-110]
 • مهاجرت بررسی حاشیه نشینی و تاثیر آن بر بزهکاری دراستان هرمزگان(با تأکید بر محلات حاشیه نشین شهر بندرعباس) [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 84-116]
 • مهارت مقایسه تأثیر بازخورد خودکنترل و آزمونگر کنترل بر عملکرد مهارت تیر اندازی کارکنان ف.ا.ا هرمزگان [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 89-112]
 • مهارت بررسی تاثیر دوره های کوتاه مدت آموزشی مهارت‌محور بر کارایی نیروهای مسلح (مطالعه موردی فرماندهی انتظامی استان هرمزگان) [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 97-113]
 • مهارت صحبت کردن تأثیر آموزش و یادگیری مجازی بر دستاوردهای مهارت گفتاری پلیس ها [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 115-130]
 • مهارت های ارتباطی مهارت های ارتباطی و تاثیر آن بر رضایت شغلی کارکنان ستاد فرماندهی انتظامی استان هرمزگان [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 51-68]
 • مهارت های ارتباطی تحلیل نقش مهارت های ارتباطی بر سبک رهبری در فرماندهی انتظامی استان هرمزگان [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 1-16]
 • مهارت‌های ارتباطی بررسی رابطه ی بین مهارتهای ارتباطی مدیران و عملکرد کارکنان در فرماندهی انتظامی شهرستان بندرعباس [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 39-51]
 • مواد مخدر بررسی نقش عوامل اجتماعی موثر در گرایش افراد به مواد مخدر ( مورد مطالعه شهر بندرعباس) [دوره 4، شماره 12، 1393، صفحه 1-22]
 • مواد مخدر بررسی تبعات اجتماعی مجازات های محکومین قاچاق مواد مخدر بر وضعیت خانواده های آن‌ها در شهرستان بندرعباس [دوره 9، شماره 31، 1398، صفحه 14-35]
 • مواد مخدر صنعتی بررسی علل اجتماعی گرایش جوانان 18 تا 30 ساله شهر بندرعباس به مصرف مواد مخدر صنعتی [دوره 5، شماره 13، 1394، صفحه 77-102]
 • موازین بررسی قواعد حاکم بر قرار بازداشت موقت و تعارض آن با اصل برائت [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 70-83]
 • موتورسیکلت بررسی تصادفات موتورسیکلت‌سواران در استان هرمزگان و نقش کلاه ایمنی [دوره 5، شماره 13، 1394، صفحه 21-45]
 • موتور سیکلت بررسی علل تصادفات و ارائه راهکارهایی به منظور مدیریت ایمن حمل و نقل موتور سیکلت سواران (مطالعه موردی، استان هرمزگان سال94) [دوره 4، شماره 12، 1393، صفحه 55-81]
 • موفقیت سازمان اخلاق حرفه ای عاملی راهبردی بر موفقیت سازمان و نقش آن بر عملکرد سازمانی کارکنان فرماندهی انتظامی استان هرمزگان [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 1-18]
 • موقعیت بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر پدیده سرقت در شهرستان بندر عباس [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 65-85]
 • موقعیت جغرافیایی بررسی عوامل مؤثر بر وقوع سرقتهای به عنف در شهر بندرعباس در سال 1386 (با رویکرد پیشگیری وضعی از وقوع جرم) [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 1-17]

ن

 • ناتوی فرهنگی آثار جنگ نرم دشمن (با محوریت ناتوی فرهنگی) بر سبک زندگی ایرانی - اسلامی [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 29-54]
 • ناتوی فرهنگی آثار جنگ نرم دشمن (با محوریت ناتوی فرهنگی) بر سبک زندگی ایرانی - اسلامی [دوره 4، شماره 9، 1393، صفحه 29-55]
 • ناجا سنجش تحلیلی آگاهی از حدود وظایف و اختیارات ناجا و نقش آن در رضایت از عملکرد کارکنان [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 71-84]
 • ناجا واکاوی مسائل مربوط به واگذاری سهمیه سوخت به وسائط نقلیه خودرویی در یگان های تابعه نیروی انتظامی در شهرستان بندرعباس [دوره 6، شماره 17، 1395، صفحه 191-226]
 • ناجا بررسی رابطه مدیریت دانش با مسئولیت پذیری کارکنان [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 45-72]
 • ناجا بررسی ارتباط بین مولفه های شغلی کارکنان ناجا و نوع بیماری با استفاده از سیستم داده کاوی [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 59-96]
 • نارضایتی بررسی موضوع علل و اهداف امنیتی بحران اجتماعی در ایران [دوره 9، شماره 32، 1398، صفحه 60-69]
 • نیاز بررسی عوامل موثر در سبک زندگی شهروندان بندر عباس [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 30-62]
 • نیاز ارزیابی میزان گرایش به ماهواره و راهکارهای مقابله با آن در استان هرمزگان [دوره 5، شماره 14، 1394، صفحه 139-171]
 • نیازهای بنیادین روانشناسی بررسی تاثیر نیازهای بنیادین و کیفیت خواب با میزان خشم در بین کارکنان نیروی انتظامی بندرعباس [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 55-98]
 • نرخ تاثیر پول شوئی بر امنیت داخلی کشور [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 27-35]
 • نرم افزار اس پی اس اس نقش نرم افزار آماری اس پی اس اس در ارتقای مدیریت پژوهش های انتظامی استان هرمزگان [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 84-105]
 • نیروی انتظامی سیر تحول تاریخی پلیس در ایران [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 117-147]
 • نیروی انتظامی بررسی وضعیت سلامت روانی کارکنان فرماندهی انتظامی استان هرمزگان [دوره 4، شماره 11، 1393، صفحه 49-70]
 • نیروی انتظامی مولفه های تأثیرگذار توسعه اقتصادی بر امنیت شهرستان بندرعباس [دوره 6، شماره 17، 1395، صفحه 65-110]
 • نیروی انتظامی نقش نیروی انتظامی در مدیریت بحران [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 107-122]
 • نیروی انتظامی بررسی فساد اداری و راهکارهای صیانتی در پیشگیری از فساد در ناجا از منظر حقوقی [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 66-89]
 • نیروی انتظامی بررسی توسعه متوازن در استان هرمزگان و ارتباط آن با امنیت اجتماعی با تاکید بر نقش نیروی انتظامی [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 84-102]
 • نیروی انتظامی بررسی فساد اداری و راهکارهای صیانتی در پیشگیری از فساد در ناجا از منظر حقوقی [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 15-29]
 • نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران جستاری در مفاهیم قاچاق در لایحه جدید قاچاق کالا و ارز [دوره 3، شماره 7، 1392، صفحه 101-132]
 • نیروی انتظامی هرمزگان بررسی رابطه بین توسعه منابع انسانی و مدیریت دانش در نیروی انتظامی هرمزگان [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 33-70]
 • نیروی انتظامی هرمزگان بررسی رابطه بین توسعه منابع انسانی و مدیریت دانش در نیروی انتظامی هرمزگان [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 39-69]
 • نیروی انسانی راهبرد خود تنظیمی هیجانی و نقش آن در صیانت شغلی پلیس [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 1-125]
 • نیروی انسانی مقایسه سازگاری اجتماعی، سبک های دلبستگی به والدین و نگرش به بزهکاری در نوجوانان بزهکار و غیر بزهکار شهر بندرعباس [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 1-17]
 • نیروهای مسلح بررسی نقش فرماندهان و مدیران برارتقاء نظم وانضباط کارکنان فرماندهی انتظامی استان هرمزگان [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 1-25]
 • نیروهای مصلح نقش انضباط در تعالی سازمان [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 69-72]
 • نظارت اجتماعی بررسی عوامل موثر بر احساس امنیت در بین دختران شهر بندرعباس [دوره 7، شماره 21، 1396، صفحه 95-112]
 • نظام حقوقی ایران پولشویی وجرایم منشاء پولشویی [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 28-47]
 • نظام سیاسی بررسی تطبیقی مبانی مشروعیت قدرت دراندیشه وهابیت و بهائیت [دوره 9، شماره 29، 1398، صفحه 53-61]
 • نظام سیاسی اسلام بررسی تطبیقی مبانی و اصول نظام سیاسی اسلام و لیبرال دموکراسی در حوزه امنیت [دوره 9، شماره 29، 1398، صفحه 26-36]
 • نظام سیاسی لیبرال بررسی تطبیقی مبانی و اصول نظام سیاسی اسلام و لیبرال دموکراسی در حوزه امنیت [دوره 9، شماره 29، 1398، صفحه 26-36]
 • نظام شبکه ای نقش سازمان‌های غیر امنیتی در ایجاد بسترهای امنیت شهرهای ساحلی [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 63-83]
 • نظم بررسی نقش فرماندهان و مدیران برارتقاء نظم وانضباط کارکنان فرماندهی انتظامی استان هرمزگان [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 1-25]
 • نظم نقش توسعه متوازن در تحکیم نظم و امنیت [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 123-134]
 • نظم بررسی نظم و امنیت در رعایت حقوق شهروندی شهرستان بندرعباس [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 24-41]
 • نظم امنیت تبیین نقش مردم در ایجاد توسعه متوازن نظم امنیت با تاکید بر توسعه اجتماعی [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 1-57]
 • نظمیه سیر تحول تاریخی پلیس در ایران [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 117-147]
 • نفوذ اجتماعی بررسی مبانی نظری و عملی فرایند نفوذ اجتماعی و پیامدهای آن [دوره 5، شماره 13، 1394، صفحه 46-76]
 • نقش بررسی نقش فرماندهان و مدیران برارتقاء نظم وانضباط کارکنان فرماندهی انتظامی استان هرمزگان [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 1-25]
 • نقش متوفیان در چرخه ترافیک تحلیلی بر تصادفات عابرین پیاده استان هرمزگان و ارائه راهکارهای پیشگیرانه [دوره 5، شماره 14، 1394، صفحه 1-19]
 • نقش متوفیان در چرخه ترافیک مطالعه تطبیقی تحولات تابلوها و علائم و قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی در ایران و سایر کشورها(ترکیه ،مالزی و استرالیا) [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 1-20]
 • نکا نقش واسطه ای تعهد امنیت زناشویی در ارتباط بین سبک های دلبستگی با کیفیت زندگی [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 103-110]
 • نگرش تبیین نگرش شهروندان بندر عباس نسبت به قانون بکارگیری تلویزیون ماهواره ای [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 63-83]
 • نگرش بررسی رابطه بین نگرش شهروندان و پذیرش قانون تلویزیون ماهواره ای در شهرستان بندر عباس [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 36-46]
 • نگهبان محله بررسی تاثیر شیوه های مشارکتی در پیشگیری ازسرقت منزل درشهرستان بندرعباس [دوره 9، شماره 31، 1398، صفحه 79-91]
 • نیوری انتظامی توسعه شهرنشینی و امنیت [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 50-57]
 • نوع خودکشی بررسی ویژگی های جمعیت شناختی خودکشی (مطالعه موردی استان هرمزگان) [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 28-46]
 • نوع مشارکت اجتماعی بررسی رابطه بین مشارکت اجتماعی و امنیت اجتماعی در محلات حاشیه نشین شهر بندر عباس [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 58-78]

و

 • وابستگی به اینترنت بررسی میزان استفاده از اینترنت و پیامدهای روانی اجتماعی آن در بین دانشجویان [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 1-16]
 • واحد های مسکونی مدیریت بحران ساختمان های مسکونی در برابر مخاطرات طبیعی (مطالعه موردی شهر بندرعباس) [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 55-88]
 • واژگان کلیدی: امنیت شهری ارتقا امنیت شهری از منظر پدافند غیر عامل در شهرهای ساحلی مطالعه مورد شهر قشم [دوره 4، شماره 9، 1393، صفحه 1-28]
 • واکاوی واکاوی مسائل قانون بکارگیری سلاح مصوب 1373 و راهکارهای اصلاحی [دوره 6، شماره 17، 1395، صفحه 1-51]
 • وجدان کاری تاثیر مدیریت جهادی بر ارایه خدمات انتظامی مورد مطالعه مدیران و فرماندهان پلیس پیشگیری فا.ا.هرمزگان در سال95 [دوره 8، شماره 25، 1397، صفحه 130-168]
 • وجدان کاری بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و وجدان کاری به عنوان یکی از اصول اخلاقی (نمونه پژوهی: ستاد فرماندهی انتظامی استان هرمزگان) [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 11-19]
 • وزن معیارها بررسی تأثیر توسعه نامتوازن اجتماعی بر قاچاق سوخت (مطالعه موردی: شهر بندرعباس) [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 47-58]
 • ویژگی ها نگاهی بر اثرات احداث راههای روستایی بر توسعه، اشتغال و امنیت پایدار در مناطق کویری ایران ( مطالعه موردی: خراسان جنوبی) [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 21-38]
 • وضعی بررسی پیشگیری وضعی در زمینه جرم کلاهبرداری رایانه‌ای [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 31-39]
 • وضعیت حق الکشف نحوه تشکیل پرونده های قاچاق کالا و سیر مراحل رسیدگی [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 1-22]
 • وضعیت خانواده بررسی تبعات اجتماعی مجازات های محکومین قاچاق مواد مخدر بر وضعیت خانواده های آن‌ها در شهرستان بندرعباس [دوره 9، شماره 31، 1398، صفحه 14-35]
 • وضعیت درآمدی و اشتغال بررسی پدیده قاچاق کالاو عوامل اقتصادی موثر بر این پدیده و راه کار های کاهش آن در استان هرمزگان [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 1-21]
 • وظایف و اختیارات سنجش تحلیلی آگاهی از حدود وظایف و اختیارات ناجا و نقش آن در رضایت از عملکرد کارکنان [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 71-84]
 • وظایف و اختیارات بررسی رابطه مدیریت دانش با مسئولیت پذیری کارکنان [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 45-72]
 • ولایت مداری تاثیر مدیریت جهادی بر ارایه خدمات انتظامی مورد مطالعه مدیران و فرماندهان پلیس پیشگیری فا.ا.هرمزگان در سال95 [دوره 8، شماره 25، 1397، صفحه 130-168]
 • وندالیسم بررسی علل و عوامل موثر بر وندالیسم در بین جوانان 18 تا 30 ساله (مورد مطالعه شهر بندرعباس) [دوره 5، شماره 13، 1394، صفحه 1-20]
 • وهابئیت بررسی تطبیقی مبانی مشروعیت قدرت دراندیشه وهابیت و بهائیت [دوره 9، شماره 29، 1398، صفحه 53-61]

ه

 • هتک حرمت صیانت کارکنان با رویکرد پیشگیری از رفتار خشونت آمیز کارکنان [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 26-44]
 • هرمزگان بررسی تصادفات موتورسیکلت‌سواران در استان هرمزگان و نقش کلاه ایمنی [دوره 5، شماره 13، 1394، صفحه 21-45]
 • هرمزگان عوامل جغرافیایی مؤثر بر ورود مواد مخدر از مرز استان هرمزگان [دوره 5، شماره 13، 1394، صفحه 132-163]
 • هرمزگان نقش آفرینی بازارچه های مرزی در استان هرمزگان در پیشگیری از وقوع قاچاق کالا [دوره 5، شماره 14، 1394، صفحه 87-111]
 • هرمزگان ارزیابی میزان گرایش به ماهواره و راهکارهای مقابله با آن در استان هرمزگان [دوره 5، شماره 14، 1394، صفحه 139-171]
 • هرمزگان بررسی تاثیر دوره های کوتاه مدت آموزشی مهارت‌محور بر کارایی نیروهای مسلح (مطالعه موردی فرماندهی انتظامی استان هرمزگان) [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 97-113]
 • هرمزگان ارتباطات سازمانی عامل افزایش بهره وری منابع انسانی در ستاد فرماندهی انتظامی استان هرمزگان [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 135-158]
 • هرمزگان بررسی تاثیر هوش سازمانی بر سبک رهبری تحول آفرین (نمونه پژوهی: ستاد فرماندهی انتظامی استان هرمزگان) [دوره 8، شماره 25، 1397، صفحه 1-17]
 • هرمزگان تبیین رابطه سبک رهبری و راهبردهای مدیریت تعارض در بین فرماندهان و مدیران (نمونه پژوهی: فرماندهی انتظامی استان هرمزگان) [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 51-62]
 • هرمزگان بررسی توسعه متوازن در استان هرمزگان و ارتباط آن با امنیت اجتماعی با تاکید بر نقش نیروی انتظامی [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 84-102]
 • هرمزگان بررسی رابطه بین سبک تفکر مدیران با استراتژی مدیریت تعارض فرماندهان و مدیران در فرماندهی انتظامی استان هرمزگان [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 50-63]
 • هرمزگان بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و وجدان کاری به عنوان یکی از اصول اخلاقی (نمونه پژوهی: ستاد فرماندهی انتظامی استان هرمزگان) [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 11-19]
 • هرمزگان نقش نظام ارتباطات سازمانی در افزایش تعهد سازمانی کارکنان(نمونه پژوهی: ستاد فرماندهی انتظامی استان هرمزگان) [دوره 9، شماره 29، 1398، صفحه 1-14]
 • هرمزگان بررسی فرهنگ بزهکارانه و بعد های آن بـر اساس دستاوردهای جرم شناسی در سنین مختلف [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 1-16]
 • هرمزگان تبیین نقش مدیریت تحول گرا بر ارتقای کارایی سازمانی کارکنان ستاد فرماندهی انتظامی استان هرمزگان [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 17-26]
 • هرمزگان بررسی نقش پلیس در مدیریت بحران با رویکرد پدافند غیر عامل در استان هرمزگان [دوره 9، شماره 31، 1398، صفحه 69-80]
 • هرمزگان بررسی رابطه بین جو سازمانی و مدیریت تعارض از دیدگاه کارکنان فرماندهی انتظامی استان هرمزگان [دوره 9، شماره 32، 1398، صفحه 38-49]
 • هرمزگان اخلاق حرفه ای عاملی راهبردی بر موفقیت سازمان و نقش آن بر عملکرد سازمانی کارکنان فرماندهی انتظامی استان هرمزگان [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 1-18]
 • هرمزگان تحلیل نقش مدیریت دانش در پیش بینی سطوح یادگیری سازمانی کارکنان ستاد فرماندهی انتظامی استان هرمزگان [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 56-69]
 • هرمزگان تبیین رابطه حمایت سازمانی ادراک شده و رفتار شهروندی سازمانی در فرماندهی انتظامی استان هرمزگان [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 1-14]
 • هرمزگان بررسی تاثیرانتقالات برعملکرد سازمانی کارکنان فرماندهی انتظامی استان هرمزگان سال1390 [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 45-54]
 • هرمزگان تحلیل نقش مهارت های ارتباطی بر سبک رهبری در فرماندهی انتظامی استان هرمزگان [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 1-16]
 • هرمزگان رابطه رهبری اخلاقی سازمانی و ارتقای مسؤولیت‌پذیری اجتماعی در فرماندهی انتظامی استان هرمزگان [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 17-32]
 • هرمزگان طرح پیاده سازی سیاست های کلی پدافند غیر عامل در استان هرمزگان با توجه به طرح توسعه آینده استان و تهدیدات آینده [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 47-54]
 • هشدار پلیس بررسی میزان رعایت حقوق شهروندی از سوی پلیس در برخورد با مردم با توجه به منشور حقوق میراندا [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 177-204]
 • هشدارهای منشور میراندا بررسی میزان رعایت حقوق شهروندی از سوی پلیس در برخورد با مردم با توجه به منشور حقوق میراندا [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 177-204]
 • هم گسیختگی خانوادگی بررسی علل عوامل اجتماعی بروز کیف قاپی در شهر بندر عباس [دوره 5، شماره 14، 1394، صفحه 52-86]
 • همنوایی بررسی مبانی نظری و عملی فرایند نفوذ اجتماعی و پیامدهای آن [دوره 5، شماره 13، 1394، صفحه 46-76]
 • هوش سازمانی ارتباط بین مولفه های هوش سازمانی و بهره وری منابع انسانی در ستاد فرماندهی انتظامی استان هرمزگان [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 99-123]
 • هوش سازمانی بررسی تاثیر هوش سازمانی بر سبک رهبری تحول آفرین (نمونه پژوهی: ستاد فرماندهی انتظامی استان هرمزگان) [دوره 8، شماره 25، 1397، صفحه 1-17]
 • هوش هیجانی رابطه بین هوش هیجانی و عملکرد شغلی مأمورین سلاح بدست مطالعه موردی شهرستان بندرعباس [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 1-32]
 • هوش هیجانی بررسی رابطه هوش هیجانی و تعهد سازمانی در کارکنان فرماندهی انتظامی استان هرمزگان [دوره 9، شماره 32، 1398، صفحه 50-59]

ی

 • یادگیری سازمانی تحلیل نقش مدیریت دانش در پیش بینی سطوح یادگیری سازمانی کارکنان ستاد فرماندهی انتظامی استان هرمزگان [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 56-69]
 • یگان های دریایی نیروی انتظامی استان هرمزگان بررسی عوامل(درون سازمانی) مؤثر بر کارایی یگانهای مرزی دریایی فرماندهی انتظامی استان هرمزگان [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 1-16]