نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزمون میانگین تک‌مرحله‌ای اصلاح الگوی مصرف انرژی درساختمان‌های فرماندهی نیروی انتظامی، مطالعه موردی شهرستان بندرعباس [دوره 8، شماره 25، 1397، صفحه 46-72]
 • آسیب پذیری مدیریت بحران در شهرهای بندری نمونه موردی: شهر بندرعباس [دوره 8، شماره 25، 1397، صفحه 18-45]
 • آشفتگی در نظام خانواده بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر پدیده سرقت در شهرستان بندر عباس [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 65-85]
 • آلفای کرونباخ بررسی تاثیر سیتم های ITS (دوربین های کنترل سرعت) بر کاهش تصادفات جاده ای استان هرمزگان [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 43-58]

ا

 • ارتباط بررسی رابطه ی بین مهارتهای ارتباطی مدیران و عملکرد کارکنان در فرماندهی انتظامی شهرستان بندرعباس [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 39-51]
 • استان هرمزگان بررسی پدیده قاچاق کالاو عوامل اقتصادی موثر بر این پدیده و راه کار های کاهش آن در استان هرمزگان [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 1-21]
 • استان هرمزگان بررسی تاثیر سیتم های ITS (دوربین های کنترل سرعت) بر کاهش تصادفات جاده ای استان هرمزگان [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 43-58]
 • اصول اخلاقی بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و وجدان کاری به عنوان یکی از اصول اخلاقی (نمونه پژوهی: ستاد فرماندهی انتظامی استان هرمزگان) [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 11-19]
 • اعتماداجتماعی سرمایه اجتماعی و امنیت پایدار مرز [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 86-107]
 • اقتصاد شهری بررسی پدیده قاچاق کالاو عوامل اقتصادی موثر بر این پدیده و راه کار های کاهش آن در استان هرمزگان [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 1-21]
 • الگوی مصرف اصلاح الگوی مصرف انرژی درساختمان‌های فرماندهی نیروی انتظامی، مطالعه موردی شهرستان بندرعباس [دوره 8، شماره 25، 1397، صفحه 46-72]
 • امام خمینی بررسی توسعه متوازن در استان هرمزگان و ارتباط آن با امنیت اجتماعی با تاکید بر نقش نیروی انتظامی [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 84-102]
 • امنیت اجتماعی بررسی توسعه متوازن در استان هرمزگان و ارتباط آن با امنیت اجتماعی با تاکید بر نقش نیروی انتظامی [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 84-102]
 • امنیت پایدار توسعه ی اقتصادی و امنیت پایدار مرز [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 1-10]
 • امنیت زناشویی نقش واسطه ای تعهد امنیت زناشویی در ارتباط بین سبک های دلبستگی با کیفیت زندگی [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 103-110]
 • امنیت مرز سرمایه اجتماعی و امنیت پایدار مرز [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 86-107]
 • انسجام اجتماعی سرمایه اجتماعی و امنیت پایدار مرز [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 86-107]

ب

 • بصیرت تاثیر مدیریت جهادی بر ارایه خدمات انتظامی مورد مطالعه مدیران و فرماندهان پلیس پیشگیری فا.ا.هرمزگان در سال95 [دوره 8، شماره 25، 1397، صفحه 130-168]
 • بیکاری و فقر بررسی پدیده قاچاق کالاو عوامل اقتصادی موثر بر این پدیده و راه کار های کاهش آن در استان هرمزگان [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 1-21]
 • بندرعباس مدیریت بحران در شهرهای بندری نمونه موردی: شهر بندرعباس [دوره 8، شماره 25، 1397، صفحه 18-45]

پ

 • پایداری نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در پایداری امنیت مرز [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 20-43]
 • پیامد اجتماعی اینترنت بررسی میزان استفاده از اینترنت و پیامدهای روانی اجتماعی آن در بین دانشجویان [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 1-16]
 • پدافندغیر عامل مدیریت بحران در شهرهای بندری نمونه موردی: شهر بندرعباس [دوره 8، شماره 25، 1397، صفحه 18-45]
 • پدافند غیر عامل رویکرد نوین اصول پدافند غیرعامل در مقرهای انتظامی استان هرمزگان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و سنجش از دور (R) [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 76-86]
 • پیشگیری راهکارهای پیشگیری از قاچاق لوازم خانگی (مطالعه موردی استان هرمزگان در سال 1395) [دوره 8، شماره 25، 1397، صفحه 73-107]
 • پیشگیری انتظامی بررسی علل رفتارهای خشونت آمیز جوانان شهر بندرعباس (چاقوکشی) با تاکید بر پیشگیری انتظامی [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 17-50]
 • پیشگیری انتظامی تبیین نگرش شهروندان بندر عباس نسبت به قانون بکارگیری تلویزیون ماهواره ای [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 63-83]
 • پلیس رویکرد نوین اصول پدافند غیرعامل در مقرهای انتظامی استان هرمزگان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و سنجش از دور (R) [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 76-86]

ت

 • تاثیر گروه همسالان بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر پدیده سرقت در شهرستان بندر عباس [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 65-85]
 • تحصیلات بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر پدیده سرقت در شهرستان بندر عباس [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 65-85]
 • تخلفات اداری نحوه رسیدگی به جرائم و تخلفات اداری مقامات سیاسی و ماموران کشوری و لشکری [دوره 8، شماره 25، 1397، صفحه 108-129]
 • تصادفات جاده ای بررسی تاثیر سیتم های ITS (دوربین های کنترل سرعت) بر کاهش تصادفات جاده ای استان هرمزگان [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 43-58]
 • تقصیر جزایی بررسی رکن معنوی در جرایم غیر عمدی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 59-75]
 • توسعه نگاهی بر اثرات احداث راههای روستایی بر توسعه، اشتغال و امنیت پایدار در مناطق کویری ایران ( مطالعه موردی: خراسان جنوبی) [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 21-38]
 • توسعه اقتصادی توسعه ی اقتصادی و امنیت پایدار مرز [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 1-10]
 • توسعه متوازن بررسی توسعه متوازن در استان هرمزگان و ارتباط آن با امنیت اجتماعی با تاکید بر نقش نیروی انتظامی [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 84-102]

ج

 • جرایم خشن بررسی علل رفتارهای خشونت آمیز جوانان شهر بندرعباس (چاقوکشی) با تاکید بر پیشگیری انتظامی [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 17-50]
 • جرایم خشن تبیین نگرش شهروندان بندر عباس نسبت به قانون بکارگیری تلویزیون ماهواره ای [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 63-83]
 • جرم راهکارهای پیشگیری از قاچاق لوازم خانگی (مطالعه موردی استان هرمزگان در سال 1395) [دوره 8، شماره 25، 1397، صفحه 73-107]
 • جرم نحوه رسیدگی به جرائم و تخلفات اداری مقامات سیاسی و ماموران کشوری و لشکری [دوره 8، شماره 25، 1397، صفحه 108-129]
 • جرم عمدی بررسی رکن معنوی در جرایم غیر عمدی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 59-75]
 • جرم غیرعمدی بررسی رکن معنوی در جرایم غیر عمدی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 59-75]
 • جغرافیای نظامی رویکرد نوین اصول پدافند غیرعامل در مقرهای انتظامی استان هرمزگان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و سنجش از دور (R) [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 76-86]

خ

 • خدمات نگاهی بر اثرات احداث راههای روستایی بر توسعه، اشتغال و امنیت پایدار در مناطق کویری ایران ( مطالعه موردی: خراسان جنوبی) [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 21-38]
 • خدمات انتظامی تاثیر مدیریت جهادی بر ارایه خدمات انتظامی مورد مطالعه مدیران و فرماندهان پلیس پیشگیری فا.ا.هرمزگان در سال95 [دوره 8، شماره 25، 1397، صفحه 130-168]
 • خراسان جنوبی نگاهی بر اثرات احداث راههای روستایی بر توسعه، اشتغال و امنیت پایدار در مناطق کویری ایران ( مطالعه موردی: خراسان جنوبی) [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 21-38]
 • خشونت بررسی علل رفتارهای خشونت آمیز جوانان شهر بندرعباس (چاقوکشی) با تاکید بر پیشگیری انتظامی [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 17-50]
 • خشونت تبیین نگرش شهروندان بندر عباس نسبت به قانون بکارگیری تلویزیون ماهواره ای [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 63-83]
 • خلاقیت تاثیر مدیریت جهادی بر ارایه خدمات انتظامی مورد مطالعه مدیران و فرماندهان پلیس پیشگیری فا.ا.هرمزگان در سال95 [دوره 8، شماره 25، 1397، صفحه 130-168]

د

 • دانشگاه آزاد اسلامی بررسی میزان استفاده از اینترنت و پیامدهای روانی اجتماعی آن در بین دانشجویان [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 1-16]

ر

 • راه نگاهی بر اثرات احداث راههای روستایی بر توسعه، اشتغال و امنیت پایدار در مناطق کویری ایران ( مطالعه موردی: خراسان جنوبی) [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 21-38]
 • رکن معنوی بررسی رکن معنوی در جرایم غیر عمدی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 59-75]
 • روستا نگاهی بر اثرات احداث راههای روستایی بر توسعه، اشتغال و امنیت پایدار در مناطق کویری ایران ( مطالعه موردی: خراسان جنوبی) [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 21-38]

س

 • سبک تفکر بررسی رابطه بین سبک تفکر مدیران با استراتژی مدیریت تعارض فرماندهان و مدیران در فرماندهی انتظامی استان هرمزگان [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 50-63]
 • سبک رهبری تبیین رابطه سبک رهبری و راهبردهای مدیریت تعارض در بین فرماندهان و مدیران (نمونه پژوهی: فرماندهی انتظامی استان هرمزگان) [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 51-62]
 • سبک رهبری تحول آفرین بررسی تاثیر هوش سازمانی بر سبک رهبری تحول آفرین (نمونه پژوهی: ستاد فرماندهی انتظامی استان هرمزگان) [دوره 8، شماره 25، 1397، صفحه 1-17]
 • سبک های دلبستگی نقش واسطه ای تعهد امنیت زناشویی در ارتباط بین سبک های دلبستگی با کیفیت زندگی [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 103-110]
 • سرقت بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر پدیده سرقت در شهرستان بندر عباس [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 65-85]
 • سرمایه اجتماعی سرمایه اجتماعی و امنیت پایدار مرز [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 86-107]
 • سرمایه اجتماعی بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و وجدان کاری به عنوان یکی از اصول اخلاقی (نمونه پژوهی: ستاد فرماندهی انتظامی استان هرمزگان) [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 11-19]
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی رویکرد نوین اصول پدافند غیرعامل در مقرهای انتظامی استان هرمزگان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و سنجش از دور (R) [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 76-86]
 • سواحل جنوب ایران رویکرد نوین اصول پدافند غیرعامل در مقرهای انتظامی استان هرمزگان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و سنجش از دور (R) [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 76-86]

ش

 • شبکه نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در پایداری امنیت مرز [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 20-43]
 • شهر بندری مدیریت بحران در شهرهای بندری نمونه موردی: شهر بندرعباس [دوره 8، شماره 25، 1397، صفحه 18-45]

ع

 • عملکرد بررسی رابطه ی بین مهارتهای ارتباطی مدیران و عملکرد کارکنان در فرماندهی انتظامی شهرستان بندرعباس [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 39-51]
 • عملکرد پلیس بررسی علل رفتارهای خشونت آمیز جوانان شهر بندرعباس (چاقوکشی) با تاکید بر پیشگیری انتظامی [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 17-50]
 • عملکرد پلیس تبیین نگرش شهروندان بندر عباس نسبت به قانون بکارگیری تلویزیون ماهواره ای [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 63-83]

ف

 • فرماندهان و مدیران تبیین رابطه سبک رهبری و راهبردهای مدیریت تعارض در بین فرماندهان و مدیران (نمونه پژوهی: فرماندهی انتظامی استان هرمزگان) [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 51-62]
 • فرماندهان و مدیران بررسی رابطه بین سبک تفکر مدیران با استراتژی مدیریت تعارض فرماندهان و مدیران در فرماندهی انتظامی استان هرمزگان [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 50-63]
 • فقر و بیکاری بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر پدیده سرقت در شهرستان بندر عباس [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 65-85]
 • فناوری نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در پایداری امنیت مرز [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 20-43]

ق

 • قاچاق کالا بررسی پدیده قاچاق کالاو عوامل اقتصادی موثر بر این پدیده و راه کار های کاهش آن در استان هرمزگان [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 1-21]
 • قاچاق لوازم خانگی راهکارهای پیشگیری از قاچاق لوازم خانگی (مطالعه موردی استان هرمزگان در سال 1395) [دوره 8، شماره 25، 1397، صفحه 73-107]
 • قاطعیت پلیس بررسی علل رفتارهای خشونت آمیز جوانان شهر بندرعباس (چاقوکشی) با تاکید بر پیشگیری انتظامی [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 17-50]

ک

 • کالا راهکارهای پیشگیری از قاچاق لوازم خانگی (مطالعه موردی استان هرمزگان در سال 1395) [دوره 8، شماره 25، 1397، صفحه 73-107]
 • کیفیت زندگی نقش واسطه ای تعهد امنیت زناشویی در ارتباط بین سبک های دلبستگی با کیفیت زندگی [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 103-110]

م

 • مدیریت بحران شهری مدیریت بحران در شهرهای بندری نمونه موردی: شهر بندرعباس [دوره 8، شماره 25، 1397، صفحه 18-45]
 • مدیریت تعارض تبیین رابطه سبک رهبری و راهبردهای مدیریت تعارض در بین فرماندهان و مدیران (نمونه پژوهی: فرماندهی انتظامی استان هرمزگان) [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 51-62]
 • مدیریت تعارض بررسی رابطه بین سبک تفکر مدیران با استراتژی مدیریت تعارض فرماندهان و مدیران در فرماندهی انتظامی استان هرمزگان [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 50-63]
 • مدیریت جهادی تاثیر مدیریت جهادی بر ارایه خدمات انتظامی مورد مطالعه مدیران و فرماندهان پلیس پیشگیری فا.ا.هرمزگان در سال95 [دوره 8، شماره 25، 1397، صفحه 130-168]
 • مرز سرمایه اجتماعی و امنیت پایدار مرز [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 86-107]
 • مرز توسعه ی اقتصادی و امنیت پایدار مرز [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 1-10]
 • مرز نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در پایداری امنیت مرز [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 20-43]
 • مشارکت‌اجتماعی سرمایه اجتماعی و امنیت پایدار مرز [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 86-107]
 • مشهد بررسی میزان استفاده از اینترنت و پیامدهای روانی اجتماعی آن در بین دانشجویان [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 1-16]
 • مصرف بهینه انرژی اصلاح الگوی مصرف انرژی درساختمان‌های فرماندهی نیروی انتظامی، مطالعه موردی شهرستان بندرعباس [دوره 8، شماره 25، 1397، صفحه 46-72]
 • مقامات سیاسی و کشوری نحوه رسیدگی به جرائم و تخلفات اداری مقامات سیاسی و ماموران کشوری و لشکری [دوره 8، شماره 25، 1397، صفحه 108-129]
 • مقامات لشکری نحوه رسیدگی به جرائم و تخلفات اداری مقامات سیاسی و ماموران کشوری و لشکری [دوره 8، شماره 25، 1397، صفحه 108-129]
 • مقام معظم رهبری بررسی توسعه متوازن در استان هرمزگان و ارتباط آن با امنیت اجتماعی با تاکید بر نقش نیروی انتظامی [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 84-102]
 • مکان یابی رویکرد نوین اصول پدافند غیرعامل در مقرهای انتظامی استان هرمزگان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و سنجش از دور (R) [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 76-86]
 • ممیزی انرژی اصلاح الگوی مصرف انرژی درساختمان‌های فرماندهی نیروی انتظامی، مطالعه موردی شهرستان بندرعباس [دوره 8، شماره 25، 1397، صفحه 46-72]
 • منابع انسانی بررسی تاثیر هوش سازمانی بر سبک رهبری تحول آفرین (نمونه پژوهی: ستاد فرماندهی انتظامی استان هرمزگان) [دوره 8، شماره 25، 1397، صفحه 1-17]
 • مهارت‌های ارتباطی بررسی رابطه ی بین مهارتهای ارتباطی مدیران و عملکرد کارکنان در فرماندهی انتظامی شهرستان بندرعباس [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 39-51]
 • موقعیت بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر پدیده سرقت در شهرستان بندر عباس [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 65-85]

ن

 • نیروی انتظامی بررسی توسعه متوازن در استان هرمزگان و ارتباط آن با امنیت اجتماعی با تاکید بر نقش نیروی انتظامی [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 84-102]
 • نکا نقش واسطه ای تعهد امنیت زناشویی در ارتباط بین سبک های دلبستگی با کیفیت زندگی [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 103-110]
 • نگرش تبیین نگرش شهروندان بندر عباس نسبت به قانون بکارگیری تلویزیون ماهواره ای [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 63-83]

و

 • وابستگی به اینترنت بررسی میزان استفاده از اینترنت و پیامدهای روانی اجتماعی آن در بین دانشجویان [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 1-16]
 • وجدان کاری تاثیر مدیریت جهادی بر ارایه خدمات انتظامی مورد مطالعه مدیران و فرماندهان پلیس پیشگیری فا.ا.هرمزگان در سال95 [دوره 8، شماره 25، 1397، صفحه 130-168]
 • وجدان کاری بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و وجدان کاری به عنوان یکی از اصول اخلاقی (نمونه پژوهی: ستاد فرماندهی انتظامی استان هرمزگان) [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 11-19]
 • ویژگی ها نگاهی بر اثرات احداث راههای روستایی بر توسعه، اشتغال و امنیت پایدار در مناطق کویری ایران ( مطالعه موردی: خراسان جنوبی) [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 21-38]
 • وضعیت درآمدی و اشتغال بررسی پدیده قاچاق کالاو عوامل اقتصادی موثر بر این پدیده و راه کار های کاهش آن در استان هرمزگان [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 1-21]
 • ولایت مداری تاثیر مدیریت جهادی بر ارایه خدمات انتظامی مورد مطالعه مدیران و فرماندهان پلیس پیشگیری فا.ا.هرمزگان در سال95 [دوره 8، شماره 25، 1397، صفحه 130-168]

ه

 • هرمزگان بررسی تاثیر هوش سازمانی بر سبک رهبری تحول آفرین (نمونه پژوهی: ستاد فرماندهی انتظامی استان هرمزگان) [دوره 8، شماره 25، 1397، صفحه 1-17]
 • هرمزگان تبیین رابطه سبک رهبری و راهبردهای مدیریت تعارض در بین فرماندهان و مدیران (نمونه پژوهی: فرماندهی انتظامی استان هرمزگان) [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 51-62]
 • هرمزگان بررسی توسعه متوازن در استان هرمزگان و ارتباط آن با امنیت اجتماعی با تاکید بر نقش نیروی انتظامی [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 84-102]
 • هرمزگان بررسی رابطه بین سبک تفکر مدیران با استراتژی مدیریت تعارض فرماندهان و مدیران در فرماندهی انتظامی استان هرمزگان [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 50-63]
 • هرمزگان بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و وجدان کاری به عنوان یکی از اصول اخلاقی (نمونه پژوهی: ستاد فرماندهی انتظامی استان هرمزگان) [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 11-19]
 • هوش سازمانی بررسی تاثیر هوش سازمانی بر سبک رهبری تحول آفرین (نمونه پژوهی: ستاد فرماندهی انتظامی استان هرمزگان) [دوره 8، شماره 25، 1397، صفحه 1-17]