نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آاموزش بررسی تاثیر دوره های کوتاه مدت آموزشی مهارت‌محور بر کارایی نیروهای مسلح (مطالعه موردی فرماندهی انتظامی استان هرمزگان) [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 97-113]
 • آزمون های آماری نقش نرم افزار آماری اس پی اس اس در ارتقای مدیریت پژوهش های انتظامی استان هرمزگان [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 84-105]

ا

 • اسلام بررسی مفهوم امنیت در فلسفه اسلامی [دوره 6، شماره 17، 1395، صفحه 165-190]
 • اصل برائت بررسی قواعد حاکم بر قرار بازداشت موقت و تعارض آن با اصل برائت [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 70-83]
 • اعتماداجتماعی تاثیر سرمایه اجتماعی بر مشارکت‌اجتماعی درتامین امنیت مرزی بندرعباس : گامی در راستای توسعه متوازن [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 106-121]
 • اعتماد اجتماعی سرمایه اجتماعی و تبیین رابطه آن با امنیت اجتماعی (مطالعه موردی شهر بندرعباس) [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 1-28]
 • اقدامات منابع انسانی بررسی رابطه بین توسعه منابع انسانی و مدیریت دانش در نیروی انتظامی هرمزگان [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 39-69]
 • الیاف و جلیقه تهیه کامپوزیت مناسب به عنوان ضربه گیر جلیقه های ضد گلوله متناسب با اقلیم استان هرمزگان [دوره 6، شماره 17، 1395، صفحه 53-64]
 • امنیت مولفه های تأثیرگذار توسعه اقتصادی بر امنیت شهرستان بندرعباس [دوره 6، شماره 17، 1395، صفحه 65-110]
 • امنیت بررسی مفهوم امنیت در فلسفه اسلامی [دوره 6، شماره 17، 1395، صفحه 165-190]
 • امنیت تحلیل توسعه و امنیت پایدار در مناطق آزاد [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 1-28]
 • امنیت اجتماعی سرمایه اجتماعی و تبیین رابطه آن با امنیت اجتماعی (مطالعه موردی شهر بندرعباس) [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 1-28]
 • امنیت مرز تاثیر سرمایه اجتماعی بر مشارکت‌اجتماعی درتامین امنیت مرزی بندرعباس : گامی در راستای توسعه متوازن [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 106-121]
 • امنیت مرزها برنامه ریزی پایدار به منظور افزایش سطح امنیت اقتصادی ، اجتماعی مناطق مرزی ایران [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 29-38]
 • اموال بلاصاحب وظایف و اختیارات ناجا در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 92 [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 73-90]
 • انسجام اجتماعی سرمایه اجتماعی و تبیین رابطه آن با امنیت اجتماعی (مطالعه موردی شهر بندرعباس) [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 1-28]
 • انسجام اجتماعی تاثیر سرمایه اجتماعی بر مشارکت‌اجتماعی درتامین امنیت مرزی بندرعباس : گامی در راستای توسعه متوازن [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 106-121]

ب

 • بازداشت موقت بررسی قواعد حاکم بر قرار بازداشت موقت و تعارض آن با اصل برائت [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 70-83]
 • بازرسی وظایف و اختیارات ناجا در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 92 [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 73-90]
 • بحران نقش نیروی انتظامی در مدیریت بحران [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 107-122]
 • بیماری بررسی ارتباط بین مولفه های شغلی کارکنان ناجا و نوع بیماری با استفاده از سیستم داده کاوی [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 59-96]
 • بهداشت روان  بررسی رابطه بین عوامل فردی با بهداشت روان و عملکرد شغلی کارکنان کوپ انتظامی استان هرمزگان در سال 96 [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 29-44]
 • بهداشت روان بررسی رابطه بین عوامل محیطی با بهداشت روان و عملکرد شغلی کارکنان کوپ انتظامی استان هرمزگان در سال 96 [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 36-23]

پ

 • پیگیری پرونده نحوه تشکیل پرونده های قاچاق کالا و سیر مراحل رسیدگی [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 1-22]
 • پلیس واکاوی مسائل قانون بکارگیری سلاح مصوب 1373 و راهکارهای اصلاحی [دوره 6، شماره 17، 1395، صفحه 1-51]
 • پلیس جبرانگاری در ارتکاب جرم از منظر پلیس [دوره 6، شماره 17، 1395، صفحه 111-163]
 • پلیس بررسی تاثیر دوره های کوتاه مدت آموزشی مهارت‌محور بر کارایی نیروهای مسلح (مطالعه موردی فرماندهی انتظامی استان هرمزگان) [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 97-113]
 • پلیس تأثیر آموزش و یادگیری مجازی بر دستاوردهای مهارت گفتاری پلیس ها [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 115-130]

ت

 • تبیین نقش نرم افزار آماری اس پی اس اس در ارتقای مدیریت پژوهش های انتظامی استان هرمزگان [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 84-105]
 • توسعه مولفه های تأثیرگذار توسعه اقتصادی بر امنیت شهرستان بندرعباس [دوره 6، شماره 17، 1395، صفحه 65-110]
 • توسعه یافتگی تحلیل توسعه و امنیت پایدار در مناطق آزاد [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 1-28]
 • توسعه اقتصادی مولفه های تأثیرگذار توسعه اقتصادی بر امنیت شهرستان بندرعباس [دوره 6، شماره 17، 1395، صفحه 65-110]
 • توسعه پایدار تحلیل توسعه و امنیت پایدار در مناطق آزاد [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 1-28]
 • توسعه پایدار برنامه ریزی پایدار به منظور افزایش سطح امنیت اقتصادی ، اجتماعی مناطق مرزی ایران [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 29-38]
 • توصیف نقش نرم افزار آماری اس پی اس اس در ارتقای مدیریت پژوهش های انتظامی استان هرمزگان [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 84-105]

ج

 • جبرانگاری جبرانگاری در ارتکاب جرم از منظر پلیس [دوره 6، شماره 17، 1395، صفحه 111-163]
 • جرایم سازمان یافته وظایف و اختیارات ناجا در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 92 [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 73-90]
 • جرم جبرانگاری در ارتکاب جرم از منظر پلیس [دوره 6، شماره 17، 1395، صفحه 111-163]
 • جرم مداخله شرکت های تجاری در ارتکاب جرم قاچاق کالا و چالش های مرتبط با آن [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 91-106]

چ

 • چالش های مرتبط مداخله شرکت های تجاری در ارتکاب جرم قاچاق کالا و چالش های مرتبط با آن [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 91-106]

ح

 • حقوق بررسی قواعد حاکم بر قرار بازداشت موقت و تعارض آن با اصل برائت [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 70-83]
 • حقوق شهروندی جبرانگاری در ارتکاب جرم از منظر پلیس [دوره 6، شماره 17، 1395، صفحه 111-163]

خ

 • خواص فیزیکی تهیه کامپوزیت مناسب به عنوان ضربه گیر جلیقه های ضد گلوله متناسب با اقلیم استان هرمزگان [دوره 6، شماره 17، 1395، صفحه 53-64]
 • خودرو واکاوی مسائل مربوط به واگذاری سهمیه سوخت به وسائط نقلیه خودرویی در یگان های تابعه نیروی انتظامی در شهرستان بندرعباس [دوره 6، شماره 17، 1395، صفحه 191-226]

د

 • داده کاوی بررسی ارتباط بین مولفه های شغلی کارکنان ناجا و نوع بیماری با استفاده از سیستم داده کاوی [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 59-96]
 • داده کاوی بیماری بررسی ارتباط بین مولفه های شغلی کارکنان ناجا و نوع بیماری با استفاده از سیستم داده کاوی [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 59-96]
 • دانش انتظامی نقش نرم افزار آماری اس پی اس اس در ارتقای مدیریت پژوهش های انتظامی استان هرمزگان [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 84-105]
 • دین بررسی مفهوم امنیت در فلسفه اسلامی [دوره 6، شماره 17، 1395، صفحه 165-190]
 • دوره کوتاه مدت بررسی تاثیر دوره های کوتاه مدت آموزشی مهارت‌محور بر کارایی نیروهای مسلح (مطالعه موردی فرماندهی انتظامی استان هرمزگان) [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 97-113]
 • دوره های مجازی تأثیر آموزش و یادگیری مجازی بر دستاوردهای مهارت گفتاری پلیس ها [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 115-130]

ر

 • راهکار واکاوی مسائل قانون بکارگیری سلاح مصوب 1373 و راهکارهای اصلاحی [دوره 6، شماره 17، 1395، صفحه 1-51]
 • رضایت شهروندان بررسی رابطه مدیریت دانش با مسئولیت پذیری کارکنان [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 45-72]

س

 • سازمان کاشف وظایف و اختیارات ناجا در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 92 [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 73-90]
 • سرمایه اجتماعی سرمایه اجتماعی و تبیین رابطه آن با امنیت اجتماعی (مطالعه موردی شهر بندرعباس) [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 1-28]
 • سرمایه اجتماعی تاثیر سرمایه اجتماعی بر مشارکت‌اجتماعی درتامین امنیت مرزی بندرعباس : گامی در راستای توسعه متوازن [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 106-121]
 • سوخت واکاوی مسائل مربوط به واگذاری سهمیه سوخت به وسائط نقلیه خودرویی در یگان های تابعه نیروی انتظامی در شهرستان بندرعباس [دوره 6، شماره 17، 1395، صفحه 191-226]

ش

 • شرکت مداخله شرکت های تجاری در ارتکاب جرم قاچاق کالا و چالش های مرتبط با آن [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 91-106]

ع

 • عامل انسانی برنامه ریزی پایدار به منظور افزایش سطح امنیت اقتصادی ، اجتماعی مناطق مرزی ایران [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 29-38]
 • علم پزشکی بررسی ارتباط بین مولفه های شغلی کارکنان ناجا و نوع بیماری با استفاده از سیستم داده کاوی [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 59-96]
 • عملکرد شغلی  بررسی رابطه بین عوامل فردی با بهداشت روان و عملکرد شغلی کارکنان کوپ انتظامی استان هرمزگان در سال 96 [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 29-44]
 • عملکرد شغلی بررسی رابطه بین عوامل محیطی با بهداشت روان و عملکرد شغلی کارکنان کوپ انتظامی استان هرمزگان در سال 96 [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 36-23]
 • عملکرد کارکنان بررسی رابطه مدیریت دانش با مسئولیت پذیری کارکنان [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 45-72]
 • عوامل فردی  بررسی رابطه بین عوامل فردی با بهداشت روان و عملکرد شغلی کارکنان کوپ انتظامی استان هرمزگان در سال 96 [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 29-44]
 • عوامل محیطی بررسی رابطه بین عوامل محیطی با بهداشت روان و عملکرد شغلی کارکنان کوپ انتظامی استان هرمزگان در سال 96 [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 36-23]

ف

 • فرآیند مدیریت دانش بررسی رابطه بین توسعه منابع انسانی و مدیریت دانش در نیروی انتظامی هرمزگان [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 39-69]
 • فلسفه بررسی مفهوم امنیت در فلسفه اسلامی [دوره 6، شماره 17، 1395، صفحه 165-190]
 • فوم تهیه کامپوزیت مناسب به عنوان ضربه گیر جلیقه های ضد گلوله متناسب با اقلیم استان هرمزگان [دوره 6، شماره 17، 1395، صفحه 53-64]

ق

 • قاچاق برنامه ریزی پایدار به منظور افزایش سطح امنیت اقتصادی ، اجتماعی مناطق مرزی ایران [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 29-38]
 • قاچاق کالا مداخله شرکت های تجاری در ارتکاب جرم قاچاق کالا و چالش های مرتبط با آن [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 91-106]
 • قاچاق کالا وارز وظایف و اختیارات ناجا در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 92 [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 73-90]
 • قاچاق کالا و ارز سازمان پلیس نحوه تشکیل پرونده های قاچاق کالا و سیر مراحل رسیدگی [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 1-22]
 • قانون واکاوی مسائل قانون بکارگیری سلاح مصوب 1373 و راهکارهای اصلاحی [دوره 6، شماره 17، 1395، صفحه 1-51]
 • قانون بکارگیری سلاح واکاوی مسائل قانون بکارگیری سلاح مصوب 1373 و راهکارهای اصلاحی [دوره 6، شماره 17، 1395، صفحه 1-51]

ک

 • کارائی بررسی تاثیر دوره های کوتاه مدت آموزشی مهارت‌محور بر کارایی نیروهای مسلح (مطالعه موردی فرماندهی انتظامی استان هرمزگان) [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 97-113]
 • کشف دانش بررسی ارتباط بین مولفه های شغلی کارکنان ناجا و نوع بیماری با استفاده از سیستم داده کاوی [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 59-96]
 • کشف کالا نحوه تشکیل پرونده های قاچاق کالا و سیر مراحل رسیدگی [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 1-22]
 • کیفری بررسی قواعد حاکم بر قرار بازداشت موقت و تعارض آن با اصل برائت [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 70-83]
 • کوپ انتظامی  بررسی رابطه بین عوامل فردی با بهداشت روان و عملکرد شغلی کارکنان کوپ انتظامی استان هرمزگان در سال 96 [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 29-44]
 • کوپ انتظامی بررسی رابطه بین عوامل محیطی با بهداشت روان و عملکرد شغلی کارکنان کوپ انتظامی استان هرمزگان در سال 96 [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 36-23]

گ

 • گمرک وظایف و اختیارات ناجا در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 92 [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 73-90]

م

 • محیط یادگیری مجازی تأثیر آموزش و یادگیری مجازی بر دستاوردهای مهارت گفتاری پلیس ها [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 115-130]
 • مدیریت بحران نقش نیروی انتظامی در مدیریت بحران [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 107-122]
 • مرز تاثیر سرمایه اجتماعی بر مشارکت‌اجتماعی درتامین امنیت مرزی بندرعباس : گامی در راستای توسعه متوازن [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 106-121]
 • مسائل واکاوی مسائل قانون بکارگیری سلاح مصوب 1373 و راهکارهای اصلاحی [دوره 6، شماره 17، 1395، صفحه 1-51]
 • مشارکت اجتماعی سرمایه اجتماعی و تبیین رابطه آن با امنیت اجتماعی (مطالعه موردی شهر بندرعباس) [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 1-28]
 • مشارکت‌اجتماعی تاثیر سرمایه اجتماعی بر مشارکت‌اجتماعی درتامین امنیت مرزی بندرعباس : گامی در راستای توسعه متوازن [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 106-121]
 • مکانیکی تهیه کامپوزیت مناسب به عنوان ضربه گیر جلیقه های ضد گلوله متناسب با اقلیم استان هرمزگان [دوره 6، شماره 17، 1395، صفحه 53-64]
 • مناطق آزاد تحلیل توسعه و امنیت پایدار در مناطق آزاد [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 1-28]
 • مناطق مرزی برنامه ریزی پایدار به منظور افزایش سطح امنیت اقتصادی ، اجتماعی مناطق مرزی ایران [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 29-38]
 • مهارت بررسی تاثیر دوره های کوتاه مدت آموزشی مهارت‌محور بر کارایی نیروهای مسلح (مطالعه موردی فرماندهی انتظامی استان هرمزگان) [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 97-113]
 • مهارت صحبت کردن تأثیر آموزش و یادگیری مجازی بر دستاوردهای مهارت گفتاری پلیس ها [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 115-130]
 • موازین بررسی قواعد حاکم بر قرار بازداشت موقت و تعارض آن با اصل برائت [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 70-83]

ن

 • ناجا واکاوی مسائل مربوط به واگذاری سهمیه سوخت به وسائط نقلیه خودرویی در یگان های تابعه نیروی انتظامی در شهرستان بندرعباس [دوره 6، شماره 17، 1395، صفحه 191-226]
 • ناجا بررسی رابطه مدیریت دانش با مسئولیت پذیری کارکنان [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 45-72]
 • ناجا بررسی ارتباط بین مولفه های شغلی کارکنان ناجا و نوع بیماری با استفاده از سیستم داده کاوی [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 59-96]
 • نرم افزار اس پی اس اس نقش نرم افزار آماری اس پی اس اس در ارتقای مدیریت پژوهش های انتظامی استان هرمزگان [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 84-105]
 • نیروی انتظامی مولفه های تأثیرگذار توسعه اقتصادی بر امنیت شهرستان بندرعباس [دوره 6، شماره 17، 1395، صفحه 65-110]
 • نیروی انتظامی نقش نیروی انتظامی در مدیریت بحران [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 107-122]
 • نیروی انتظامی هرمزگان بررسی رابطه بین توسعه منابع انسانی و مدیریت دانش در نیروی انتظامی هرمزگان [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 39-69]

و

 • واکاوی واکاوی مسائل قانون بکارگیری سلاح مصوب 1373 و راهکارهای اصلاحی [دوره 6، شماره 17، 1395، صفحه 1-51]
 • وضعیت حق الکشف نحوه تشکیل پرونده های قاچاق کالا و سیر مراحل رسیدگی [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 1-22]
 • وظایف و اختیارات بررسی رابطه مدیریت دانش با مسئولیت پذیری کارکنان [دوره 6، شماره 18، 1395، صفحه 45-72]

ه

 • هرمزگان بررسی تاثیر دوره های کوتاه مدت آموزشی مهارت‌محور بر کارایی نیروهای مسلح (مطالعه موردی فرماندهی انتظامی استان هرمزگان) [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 97-113]